Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Ekonomia Unii Europejskiej
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • procesów integracyjnych w Europie, funkcjonowania rynków UE oraz unijnych polityk, zmian UE mających wpływ na gospodarkę Polski, życie polskich obywateli oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • makroekonomicznych aspektów integracji europejskiej, koordynacji polityk makroekonomicznych krajów członkowskich UE, w tym integracji monetarnej,
 • działań przedsiębiorstw wpływających na struktury rynków w Unii Europejskiej,
 • instytucji i prawa gospodarczego UE,
 • organizacji projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania z funduszy europejskich.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • zrozumienia i krytycznej oceny procesów integracyjnych oraz ich wpływu na gospodarkę Polski, także skutków strategicznych decyzji Polski dotyczących dynamicznych zmian w UE,
 • organizacji projektów infrastrukturalnych oraz pozyskiwania środków z funduszy UE,
 • analizy struktur rynku oraz instytucjonalnych uwarunkowań działania przedsiębiorstw na rynku UE.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynkach zagranicznych (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku europejskiego),
 • pracę w administracji publicznej i samorządowej oraz w instytucjach UE,
 • pracę w zespołach, w których liczy się kreatywność i otwartość, a także krytyczne myślenie.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Instytucje i prawo gospodarcze UE
 • Makroekonomia Unii Europejskiej
 • Ekonomia przemysłowa w UE
 • Analizy ekonometryczne w badaniach europejskich
 • Finansowanie projektów infrastrukturalnych z funduszy europejskich
 • Organizacja projektów infrastrukturalnych
 • Przygotowanie do pracy w instytucjach

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Czy Unia Europejska potrzebuje unii bankowej?
 2. Instrumenty Jessica i Jeremie jako źródła rozwoju miast i przedsiębiorstw w woj. pomorskim
 3. Wykorzystanie funduszy unijnych na przykładzie Gdyni w porównaniu do innych miast europejskich
 4. Polityka rodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza
 5. Polityka rolna Unii Europejskiej i USA – analiza porównawcza
 6. Stosunki gospodarcze Polski i Rosji w kontekście procesu integracji europejskiej
 7. Analiza rozwoju i plan działania dla przemysłu motoryzacyjnego UE na okres do 2020
 8. System emerytalny Polski – gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka
 9. Migracje zarobkowe Polaków. Przykład Wielkiej Brytanii i Irlandii
 10. Rozwój metropolii na przykładzie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot
 11. Rola polityki spójności w niwelowaniu dysproporcji między regionami w Polsce

Opiekun specjalności:dr Adriana Zabłocka Abi-Yaghi

Katedra Badań Integracji Europejskiej
e-mail: adriana.zablocka-abi-yaghi@ug.edu.pl