Semestr zimowy 2023/2024

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny 

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego i zewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Monikę Matyszewską – biegłą rewident, prezes Regionalnej Rady RO Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku (PIBR) oraz Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR. Pani Monika Matyszewska ma doświadczenie jako członkini Komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Prowadzi szkolenia dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz PIBR. Studenci modułów finansowych, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (AA).

Zajęcia przeznaczone są dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł Sprawozdawczość i Audyt

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych 

 

Bankowość korporacyjna

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz

Przedmiot oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego. Zajęcia są prowadzone są z udziałem dyrektorów i menedżerów z wymienionych banków, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości korporacyjnej, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej na bazie rzeczywistych przypadków z praktyki bankowej, transakcji krajowych i międzynarodowych w różnych branżach, występującego w nich ryzyka i oceny wskaźnikowej.

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości z długoletnim doświadczeniem, student pozna kompetencje potrzebne w pracy w instytucji finansowej banku, pozna jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji.

W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoją wiedzę, jako potencjalnego klienta instytucji bankowych. Zajęcia prowadzone są na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość.

Zajęcia odbywają się: wtorki godz. 09:45 - 11:15 (I i II tydzień) sala C204

 

Logistyka działalności gospodarczej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Zajęcia, których celem jest przedstawienie istoty logistyki i jej znaczenia w realizacji dowolnej działalności gospodarczej. Po przedstawieniu istoty wsparcia logistycznego oraz innych podstawowych zagadnień związanych z logistyką działalności gospodarczej w realizację przedmiotu zostaną włączeni przedstawiciele biznesu, którzy przybliżą funkcjonowanie procesów i systemów logistycznych w realnych warunkach gospodarczych.

Zajęcia odbywają się: wtorki 09:45 - 11:15 (I i II tydzień) sala C206-208

 

Logistics for Economic Processes

Lecturer responsible for the classes: Leszek Reszka, PhD

Classes which aim to present the concept of logistics and its importance in the implementation of any economic process. After presenting the concept of logistics support and other basic issues related to the logistics of economic activity, the implementation of the subject will involve business representatives who will introduce the functioning of logistics processes and systems in real economic conditions.

Classes are held: Mondays 09:45 - 11:15 (I and II week) room C205

 

Marketing sportowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami gospodarczymi zarządzającymi infrastrukturą sportową w Trójmieście. Oprócz prezesów spółek, do udziału w zajęciach zostaną poproszeni przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorstw wspierających sport oraz organizatorzy imprez masowych.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:

  • pierwsza - wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracownika Wydziału określająca uwarunkowania związane z marketingiem sportowym,
  • druga praktyczna - prowadzona przez praktyków gospodarczych,
  • trzecia – wizyty studyjne na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk i Ergo Arenie.


Podczas spotkań z praktykami studentom zostaną przedstawione nowoczesne koncepcje zarządzania sportem. Ponadto student uzyska doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, związanych z biznesem sportowym, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: wtorki 08:00 - 09:45 (I i II tydzień) sala B418

 

Sprawozdawczość finansowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Agnieszka Wentk

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje między innymi regulacje i praktykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ograniczenia sprawozdań finansowych, a także analizę i interpretację sprawozdań finansowych dla potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Zajęcia współprowadzone są przez Pana Artura Gronkiewicza - menedżera, Biegłego Rewidenta z doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz audytu, byłego dyrektora finansowego a obecnie wice-dyrektora w Sony Pictures Entertainment. Studenci modułów finansowych, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial Reporting (FR).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł Sprawozdawczość i Audyt

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych 

 

Warsztaty w firmie TSL

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

W ramach tego PDW prowadzona jest POMARAŃCZOWA AKADEMIA UNILOGISTICS. Jest to unikatowy projekt edukacyjny, realizowany wspólnie przez Katedrę Polityki Transportowej i Integracji Gospodarczej UG oraz firmę Uni-logistics. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalności związanych z transportem i logistyką. W ramach zajęć studenci spotykają się ze specjalistami z firmy Uni-logistics, pracującymi w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. Studenci poznają praktyczne aspekty funkcjonowania procesów logistycznych, charakter pracy na stanowiskach związanych z transportem i logistyką oraz zgłębiają tajniki przygotowania się do przyszłej pracy oraz samego procesu rekrutacji. Zajęcia realizowane są w większości w budynku WE, ale także poza uczelnią: w siedzibie firmy, w agencji celnej, terminalach i magazynach. Na zakończenie programu studenci uzyskują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Warsztaty w firmie TSL odbywają się: czwartki 08:00 – 09:30 (I i II tydzień) sala C209