Semestr letni 2017/2018

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz tym, jak sami rozwijali swoją karierę zawodową. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, budowaniem marki osobistej, autoprezentacji, tworzeniem własnej firmy, a również finansami osobistymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

Przykładowe tematy:

  • Praca zespołowa
  • Rozwój osobisty
  • Zarządzanie finansami
  • Ty jako marka
  • Od pomysłu do biznesu
  • Zarządzanie i przewodzenie
  • Networking
  • Social media
  • Sztuka autoprezentacji


Zajęcia odbywają się: czwartki 09:45 - 11:15, (I i II tydzień)
 

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny - przedmiot do wyboru wyłącznie dla
studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka oraz raportowania. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (F8).

Zajęcia odbywają się dla studentów studiów niestacjonarnych

Zajęcia odbywają się: zajęcia w weekendy dla studentów studiów niestacjonarnych zgodnie z planem
 
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju - warsztaty studenckie
Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, dr Wojciech Bizon, dr Michał Suchanek, mgr Ewelina Manderamgr Adam Borodo

Celem zajęć jest włączenie Uniwersytetu Gdańskiego do europejskiej sieci działań na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju w ramach organizowanego co roku  Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW) oraz podniesienie kompetencji miękkich i rozwoju naukowego studentów uczestniczących w zajęciach. Studenci w ramach dyskusji nad zagadnieniami zrównoważonego rozwoju sami zdecydują jakie zadania, do kogo skierowane i w jakiej formie będą realizowane. Następnie utworzone zostaną podgrupy, nad którymi opiekę obejmą poszczególni prowadzący. Zadaniem uczestników PDW będzie zorganizowanie wybranych przez siebie wydarzeń propagujących ideę zrównoważonego rozwoju. Zostaną one zarejestrowane i opublikowane na europejskiej platformie ESDW. Efektem zajęć będzie przeprowadzenie zaplanowanych wydarzeń w czerwcu 2018.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o metodę tutoringu. Tutoring  osadzony w kontekście edukacji spersonalizowanej jest metodą polegającą na myśleniu o studencie całościowo, postrzegając go jako wielowymiarową osobę, nie tylko pod kątem jego zawodowych czy edukacyjnych osiągnięć.

Zajęcia odbywają się: warsztaty studenckie, pierwsze 2 zajęcia odbędą się w tym terminie, a pozostałe zostaną ustalone z opiekunami podgrup.

Gospodarka i polityka portowa
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA (w ramach umów zawartych pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesami Zarządów obu portów) oraz Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego Sp. z o.o. W czasie wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich, zarządzania finansami w podmiotach zarządzających portami i terminalach kontenerowych, ustalania cen usług portowych oraz praktycznych aspektów realizacji inwestycji portowych, a także przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 09:45 - 11:15 (I i II tydzień wykład); poniedziałki 13:30 - 15:00 (II tydzień ćwiczenia)
 
Marketing polityczny i terytorialny
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Zajęcia skupiają się na dwóch elementach: marketingu politycznym, czyli sposobach komunikowania z wyborcami oraz na budowie wizerunku miast i regionów przy wykorzystaniu różnych produktów turystycznych.
Gośćmi zajęć są osoby, które zajmują się realizacją kampanii politycznych (m.in. posłowie, radni – w poprzednich latach w zajęciach brali udział m.in. Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa, Paweł Orłowski) oraz osoby posiadające doświadczenie w zakresie budowy wizerunku samorządów (np. przedstawiciele Urzędu Miasta w Sopocie).

Zajęcia odbywają się: czwartki 09:45 - 11:15, (I i II tydzień)
 
Narzędzia planowania zasobów w logistyce (ćwiczenia dla profilu KL)
Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, prof, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, oraz jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS.

W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się: wtorki 13:30 - 16:45, (I i II tydzień)

 
Ochrona środowiska morskiego – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski

Gospodarka morska wykorzystuje zasoby naturalne środowiska morskiego, co znacząco wpływa na stan ekologiczny światowych mórz i oceanów. Wzrost gospodarczy związany jest z utrzymaniem i rozwojem transportu morskiego, jako niezbędnego elementu globalnej sieci transportowej. Intensyfikacja przewozów ładunkowych wpływa negatywnie na środowisko naturalne, dlatego konieczne jest podejmowanie działań minimalizujących degradację fauny i flory morskiej. W celu ochrony środowiska morskiego przyjęto szereg aktów normatywnych zawierających standardy ochrony oraz zasady postępowania w razie wystąpienia różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wymogi prawne obejmują przedsiębiorstwa żeglugowe i portowe, dlatego powinny one uwzględniać w swoich strategiach ochronę środowiska i przyjąć filozofię gospodarowania zgodną z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Istotnym elementem cyklu wykładów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska morskiego jest wykład prowadzony przez specjalistów ds. ochrony środowiska z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Wykłady dotyczą praktycznych aspektów wdrażania zasad ochrony środowiska morskiego na terenach obu portów oraz skutków prawnych i ekonomicznych procesów harmonizacji prawa.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 13:30 - 15:00, (II tydzień)
 
Organizacja i funkcjonowanie portów morskich – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Będą nimi menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 17:00 - 18:30, (I i II tydzień)
 
Porty i terminale w praktyce
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Ernest Czermański

Jak wygląda organizacja pracy w portach morskich? Jak funkcjonują zlokalizowane tam terminale przeładunkowe? Kto pracuje w terminalach portowych i jakie ma zadania?

Na te i inne pytania związane z praktyką obrotu portowo-morskiego znajdą studenci podczas zajęć, a przede wszystkim w praktyce obejrzą podczas wizyt studyjnych w gdyńskich terminalach portowych pod przewodnictwem kadry kierowniczej tych terminali. Zajęcia te składają się z części wprowadzającej (10h) w postaci prezentacji i dyskusji w ramach zajęć w Uniwersytecie Gdańskim oraz głównej części - tj. wizyt studyjnych (20h). Czas trwania każdej z wizyt studyjnych wynosi każdorazowo 5h dydaktycznych, podczas których przedstawione będą studentom poszczególne terminale, zasady ich funkcjonowania, podział zadań i kompetencji zespołu, zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach, terminologie stosowane w danym terminalu oraz dedykowane elementy ich wyposażenia, w szczególności urządzenia przeładunkowe, magazyny, systemy informatyczne i ICT. Ponadto prezentowane będą przyszłe potrzeby tych terminali i istniejącej koncepcje i projekty zmierzające do nowych inwestycji. Przedstawione też będą elementy obsługi klientów terminala od strony operacyjnej. Niniejszy przedmiot celowo przewiduje różne terminale po to, aby ukazać różnorodność zarówno ładunkową (ładunki masowe, drobnicowe i zjednostkowane), technologiczną (przeładunki poziome i pionowe; toczne, przepompowywane lub unoszone), jak i z zakresu obsługi zapleczowe (transport drogowy, kolejowy). Ponadto student będzie miał okazję przyjrzeć się zasadom funkcjonowania i porównać różne technologie przeładunkowe tych samych grup ładunkowych (np. zboże) - od tych najprostszych (o niskim stopniu zmechanizowania), po najbardziej nowoczesne i zautomatyzowane (taśmociągi sterowane komputerowo).

Zajęcia odbywają się: środy 08:00 - 09:30, (I i II tydzień)
 
Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Pawłowski,, praktyk – Bartłomiej Glinka

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?  Pan  Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, prezes, założyciel i współwłaściciel grupy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o przedsiębiorczości dla wybranych.  Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny  sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia. 

Zajęcia odbywają się: wtorki 09:00 - 11:15, (I i II tydzień)
 
Spedycja
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. A. Jezierski, prof. UG, praktyk - Robert Anderson

Zajęcia, na których przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w spedycji. Szerokie spektrum zagadnień spedycyjnych, od podstaw prawnych działalności spedytora, charakterystykę obsługi spedycyjnej poszczególnych gałęzi transportu, zagadnienia logistyki, ubezpieczeń, obsługi spedycyjnej obrotu portowo-morskiego, wzbogacone zostanie prezentacją praktycznych przypadków i rozwiązań. Doświadczeniami zawodowymi podzieli się prezes zarządu przedsiębiorstwa spedycyjnego HYCON Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 09:45 - 11:15, (II tydzień)
 
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem innowacyjnym - warsztaty praktyczne
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni

Supply management and production planning in SAP ERP
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjami systemu SAP ERP 6.0, lidera systemów planowania zasobów (systemów klasy ERP) w Polsce.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z transakcjami systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywanymi do realizacji procesów logistycznych w obszarze zaopatrzenia (moduł Materials Management) oraz produkcji (moduł Production Planning). Każde ćwiczenie praktyczne będzie poprzedzone wstępem teoretycznym, nawiązującym do teorii logistyki. Studenci poznają cechy charakterystyczne Zintegrowanych Systemów Informatycznych (ZSI) oraz nabędą praktyczne umiejętności z zakresu np. tworzenia zamówień zakupowych, przyjmowania dostaw, budowy harmonogramów produkcji.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: wtorki 11:30 - 13:00,  (I i II tydzień)
 
The use of ERP systems in sales and warehouse management
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.
Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Financial Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 09:45 - 11:15,  (I i II tydzień)

Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Jakub Kwiatkowski

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji. Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie
studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.

Zajęcia odbywają się: wybrane piątki w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni