Semestr zimowy 2021/2022

Audytor finansów przedsiębiorstw
(V semestr studiów specjalności: Audytor przedsiębiorstw)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Letkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prowadzący zajęcia ze strony praktyki gospodarczej: mgr Łukasz Bogdański.

Audytor finansów przedsiębiorstw to zawód związany z istotą i rolą audytu finansowego w działalności gospodarczej, jak również metodyki jego przeprowadzania. W związku z tym na zajęciach analizowana jest procedura oraz rezultaty audytu finansowego. Wymiar praktyczny zajęć polega na audytowaniu efektywności finansowej wybranego przedsiębiorstwa. W tym celu student wciela się w rolę Biegłego Rewidenta, przeprowadza badanie sprawozdań finansowych, sporządza sprawozdanie z badania, w rezultacie czego wydaje opinię.

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem

 

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
(przedmiot do wyboru wyłącznie dla studentów studiów niestacjonarnych, kierunek ekonomia, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego i zewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych trójmiejskich przedsiębiorstw (m. in. na stanowisku Dyrektora Finansowego). Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (AA).

Zajęcia przeznaczone są dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych zgodnie z planem

 

Bankowość korporacyjna

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz
Prowadzący zajęcia ze strony praktyki gospodarczej: dr Renata Leśniak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kształtowaniem się uwarunkowań regulacyjnych bankowości oraz elementów analizy przedsiębiorstw w ramach procesów bankowych. Studenci będą mogli poznać specyfikę bankowości korporacyjnej. Omówione zostaną różne produkty i usługi oferowane osobom prawnym przez banki komercyjne, źródła finansowania, proces kredytowy i zabezpieczenia transakcji, jak również istotne aspekty dotyczące pracy doradców, menedżerów i zespołów bankowych.

Zajęcia przeznaczone dla studentów specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość

Zajęcia odbywają się: poniedziałek 17:00 - 20:15, (I tydzień), sala C101

 

Instytucje otoczenia biznesu - cykl wykładów prowadzonych przez partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesu

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Magdalena Mosionek-Schweda

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno pod względem liczby tych instytucji, jak i ze względu na ich różnorodność. Instytucje otoczenia biznesu to podmioty, które oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju usługi wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Pomoc ta może być udzielana odpłatnie lub nieodpłatnie osobom zakładającym działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwom już funkcjonującym, w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach kursu prowadzone są przez pracowników instytucji otoczenia biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. W trakcie wykładów zostaną zaprezentowane treści dotyczące wybranych instytucji oraz instrumentów, którymi dysponują. Przedstawiony zostanie rynek wymiany informacji gospodarczych i finansowych w Polsce i na świecie, system wymiany informacji Związku Banków Polskich, rynku obrotu nieruchomościami. Problematyka wykładów będzie również dotyczyła znaczenia ubezpieczeń społecznych oraz instytucji finansowych, tj. biur informacji gospodarczych oraz banków. Poruszona zostanie tematyka oszczędzania i inwestowania długoterminowego, w tym instrumentów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli giełdy papierów wartościowych.

Zajęcia odbywają się: czwartek 09:45 - 11:15, (I i II tydzień), sala C104

 

Marketing sportowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami gospodarczymi zarządzającymi infrastruktura sportową w Trójmieście. Oprócz prezesów spółek, do udziału w zajęciach zostaną poproszeni przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorstw wspierających sport oraz organizatorzy imprez masowych.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:

  • pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracownika Wydziału określająca uwarunkowania związane z marketingiem sportowym,
  • druga praktyczna, prowadzona przez praktyków gospodarczych
  • trzecia - case study wizyta na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk


Podczas spotkań z praktykami studentom zostaną przedstawione nowoczesne koncepcje zarządzania sportem.  Ponadto student uzyska doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, związanych z biznesem sportowym, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: wtorek 18:45 - 20:15 (I i II tydzień), sala B418

 

Mobility Challenges in Urban Logistics

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Aleksander Jagiełło

W czasie zajęć Studenci będą mieli okazje zapoznać się z zasadami funkcjonowania współczesnej logistyki miejskiej. Wiedzę na ten temat przekazywać będą osoby na co dzień piastujące kierownicze stanowiska w jednostce budżetowej zajmującej się organizacją transportu zbiorowego. Co więcej studenci zostaną zapoznani z zasadami tworzenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. SUMP). Zasady te przedstawione zostaną przez praktyków, którzy w czasie swojej kariery zawodowej uczestniczyli w opracowywaniu uchwalonych planów zrównoważonej mobilności miejskiej na wszystkich szczeblach (dzielnicowych, miejskich i metropolitalnych).

Zajęcia odbywają się: czwartek 09:45 - 11:15, (I i II tydzień), sala C209

 

Obsługa celna ładunków

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; unijnego kodeksu celnego; zadań i struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; wprowadzenia towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postępowania celnego; AEO; wolnych obszarów celnych; przestępczości transgranicznej.

Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, są ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku VAT i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

W prowadzeniu zajęć uczestniczą osoby z doświadczeniem funkcjonariuszy celnych w komórkach merytorycznych d. Urzędu Celnego w Gdyni, d. Izby Celnej w Gdyni oraz w Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Zajęcia odbywają się: poniedziałek 15:15 - 16:45, (II tydzień), sala C304

Ubezpieczenia gospodarcze

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami gospodarczymi zajmującymi się problematyką ubezpieczeń majątkowych.  

Podczas spotkań z praktykami studentom zostaną przedstawione koncepcje wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych  oraz dokonywana zostanie analiza ryzyka (underwritting). Na zajęciach zostaną omówione sposoby zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz aspekty prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Uczestnicząc w zajęciach student uzyska wiedzę oraz nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji w praktyce gospodarczej.

Zajęcia odbywają się: wtorek 17:00 - 18:30, (I i II tydzień), sala B418

 

Wsparcie logistyczne procesów gospodarczych
(Przedmiot obowiązkowy na specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka (kierunek: Ekonomia)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Zajęcia, których celem jest przedstawienie znaczenia procesów i systemów logistycznych w funkcjonowaniu procesów gospodarczych. Po przedstawieniu istoty wsparcia logistycznego oraz innych podstawowych zagadnień związanych z logistyką procesów gospodarczych w realizację przedmiotu zostaną włączeni przedstawiciele biznesu, którzy przybliżą funkcjonowanie procesów i systemów logistycznych w realnych warunkach gospodarczych.

Zajęcia odbywają się: wtorek 09:45 - 11:15, (I tydzień), Aula B