Semestr letni 2013/2014

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, a również finansami osobistymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie (np. Datera S.A., Omida Logistics, Human Concept and Solutions, PMI Gdańsk, Speednet Sp. z o.o.),  specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

W wyniku udziału w tych zajęciach Studenci otrzymają certyfikat odbycia praktycznego kursu kształtowania umiejętności zawodowych.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.: 08:00 - 09:30.

Na pierwsze spotkanie w dniu 20 lutego 2014 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko zapisanych na zajęcia!

Development and integration of the Baltic Sea Region

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Wykład od wielu lat łączy  wiedzy teoretyczną z  i praktyką. Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami integracji Regionu Bałtyckiego. Zajęcia przewidują co najmniej trzy spotkania z osobami reprezentującymi instytucje bałtyckie takimi jak: Sekretariat Programu Południowy Bałtyk, Sekretariat Związku Miast Bałtyckich, Urząd Marszałkowski- Departament odpowiedzialny za monitoring i realizację Strategii UE dla Regionu Bałtyckiego, Instytut Morski. Podczas dyskusji uczestnicy wykładu będą mogli przeprowadzić z zaproszonymi gośćmi wywiady pogłębione i zidentyfikować najważniejsze mechanizmy,  gry strategiczne, alianse oraz rozkład i dynamikę   krajowych i międzynarodowych grup interesów  kształtujących  współpracę wokół Bałtyku

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i uczestniczyć w nich będą studenci zagraniczni. Będzie to zatem doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń.

Zajęcia odbywają się w piątki (I tydzień) w godz.: 15:15 - 16:45

Elektroniczna giełda transportowa TransEDU - gra symulacyjna

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z elektroniczną giełdą transportową Trans.eu, jedną z największych tego typu giełd w Europie.

Uczestnicy zajęć będą korzystać z elektronicznej giełdy transportowej TransEDU. Każdy z nich otrzyma dostęp do własnego konta, na którym będzie dokonywał transakcji jako odrębne przedsiębiorstwo transportowe, oferujące usługi przewozu towarów w całej Europie. Student nabędzie praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania taborem, będzie musiał zmierzyć się również z wieloma sytuacjami losowymi, towarzyszącymi tego typu działalności. Dzięki temu będzie mógł wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z sektorem TSL w praktyce.

W wyniku udziału w zajęciach Studenci otrzymają certyfikat znajomości TransEDU wydawany przez dostawcę aplikacji, firmę Logintrans sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (II tydzień) w godz.: 09:45 - 11:15

Gospodarka i polityka portowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski i umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (w ramach umowy zawartej pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). W ramach wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dla studentów 1 MTiHM SS2 MSG. Będą to wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich (prowadzone przez Dyrektora Biura Współpracy Zagranicznej, Marketingu i Promocji) oraz praktycznych aspektów przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych (prowadzone przez Kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej).

Zajęcia odbywają się w środy w godz.: 8:00-9:30 (wykład) i w środy (II tydzień) w godz. 13:30-15:00 (ćwiczenia)

Marketing polityczny i terytorialny

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Zajęcia skupiają się na dwóch elementach: marketingu politycznym, czyli sposobach komunikowania z wyborcami oraz na budowie wizerunku miast i regionów przy wykorzystaniu różnych produktów turystycznych.

Gośćmi zajęć są osoby, które zajmują się realizacją kampanii politycznych (m.in. posłowie, radni – w poprzednich latach w zajęciach brali udział m.in. Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa, Paweł Orłowski) oraz osoby posiadające doświadczenie w zakresie budowy wizerunku samorządów (np. przedstawiciele Urzędu Miasta w Sopocie)

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz.: 09:45 - 11:15

Narzędzia planowania zasobów w logistyce

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, oraz jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS.
W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz.: 8:00-11:15

Ochrona środowiska morskiego

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski

Strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz państw wysokorozwiniętych opiera się na zasadzie wzrostu zrównoważonego, która wdrażana jest w różnych sektorach gospodarki.
Funkcjonowanie współczesnego transportu morskiego wymaga respektowania szeregu aktów normatywnych zawierających standardy ochrony środowiska morskiego. Przedsiębiorstwa żeglugowe i portowe powinny uwzględniać w swoich strategiach rozwoju wymogi związane
z ochroną środowiska i przyjąć koncepcje zrównoważonego rozwoju.

Istotnym elementem cyklu wykładów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska morskiego będzie udział osoby reprezentującej Dział Ewidencji Gruntów i Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty wdrażania zasad ochrony środowiska morskiego na terenie portu oraz skutki prawne  i ekonomiczne procesów harmonizacji prawa.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I tydzień) w godz.: 11:15-16:45

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich – wykład specjalnościowy MTiHM

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej,  zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Będą nimi  menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.: 11:30 - 13:00

Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Anna Blajer-Gołębiewska.

Przedmiot realizowany w ramach specjalności Finanse w przedsiębiorstwach.
Przedmiot oparty jest na następujących kwalifikacjach ACCA (Association of Chartered Certified Accountants):
F1 – Accountant in Business,
F2 – Management Accounting,
F3 – Financial Accounting.
Celem przedmiotu jest przybliżenie wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać pracownik, zajmujący się nie tylko księgowością, ale i finansami przedsiębiorstwa. 

Większość wykładów i ćwiczeń prowadzonych jest przez praktyka - biegłego rewident, dzięki czemu studenci uzyskują wiedzę praktyczną oraz nabywają konkretne umiejętności potrzebne w przyszłej pracy.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z prezentacjami multimedialnymi, a także ćwiczeń, podczas których omawiane są studia przypadków.  Studenci zapoznają się również z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi z poszczególnych kwalifikacji ACCA.

Zajęcia w soboty i niedziele zgodnie z planem studiów niestacjonarnych.

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć:  dr G. Pawłowski

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?

Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, Prezes, założyciel i współwłaściciel  firmy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o „przedsiębiorczości dla wybranych”.

Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć, komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się w  poniedziałki 9:00-11:15.

Przedsiębiorczość innowacyjna

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

W jaki sposób kreować nowe pomysły biznesowe, jak szukać swoich szans rynkowych, na jakie elementy zwracać szczególną uwagę – m.in. na te pytania próbujemy odpowiedź w trakcie spotkań. Swoim doświadczeniem dzielą się również goście, którzy biorą udział w zajęciach.

Gośćmi zajęć są młodzi przedsiębiorcy (do tej pory w zajęciach brali udział m.in. Piotr Majewski (Majewski Consulting), Szymon Grabowski (Implix), doświadczeni managerowie (Józef Balicki) ale także przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz.: 17:00 - 18:30

Spedycja

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć : dr Andrzej Jezierski

Zajęcia, na których przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w spedycji.

Szerokie spektrum zagadnień spedycyjnych, od podstaw prawnych działalności spedytora, charakterystykę obsługi spedycyjnej poszczególnych gałęzi transportu, zagadnienia logistyki, ubezpieczeń, obsługi spedycyjnej obrotu portowo-morskiego, wzbogacone zostanie prezentacją praktycznych przypadków i rozwiązań. Doświadczeniami zawodowymi podzieli się prezes zarządu przedsiębiorstwa spedycyjnego HYCON Sp. z o.o.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 15.15-16.45

Zarządzanie magazynem w SAP ERP

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają moduł Warehouse Management systemu SAP ERP 6.0 wykorzystywany przy realizowaniu procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (MM-Materials Management, SD-Sales and Distribution) a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I tydzień) w godz.: 9:45-11:15