Semestr letni 2014/2015

Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Monika Bąk

Zajęcia, na których przedstawiciele biznesu regionu pomorskiego podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Tematyka zajęć dotyczy m.in.: networking, komunikacji w biznesie, budowy i zarządzania społecznością, przedsiębiorczego myślenia, pracy zespołowej, zarządzania zespołem, projektami, a również finansami osobistymi.

Każde spotkanie poprowadzone będzie przez inną osobę. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez praktyków gospodarczych. O tym, jak kształtować umiejętności zawodowe, szczególnie tzw. umiejętności miękkie, powiedzą m.in.: prezesi zarządów, dyrektorzy i przedstawiciele kilku firm w regionie, specjaliści z zakresu treningu umiejętności psychospołecznych i wiele innych interesujących osób, które chcą i potrafią podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem.

W wyniku udziału w tych zajęciach Studenci otrzymają certyfikat odbycia praktycznego kursu kształtowania umiejętności zawodowych.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz.: 9:45 - 11:15 w sali C301

Na pierwsze spotkanie w dniu 19 lutego 2015 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko zapisanych na zajęcia!

Development and integration of the Baltic Sea Region

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha

Wykład od wielu lat łączy  wiedzy teoretyczną z  i praktyką. Głównym celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmami integracji Regionu Bałtyckiego. Zajęcia przewidują co najmniej trzy spotkania z osobami reprezentującymi instytucje bałtyckie takimi jak: Sekretariat Programu Południowy Bałtyk, Sekretariat Związku Miast Bałtyckich, Urząd Marszałkowski- Departament odpowiedzialny za monitoring i realizację Strategii UE dla Regionu Bałtyckiego, Instytut Morski. Podczas dyskusji uczestnicy wykładu będą mogli przeprowadzić z zaproszonymi gośćmi wywiady pogłębione i zidentyfikować najważniejsze mechanizmy,  gry strategiczne, alianse oraz rozkład i dynamikę   krajowych i międzynarodowych grup interesów  kształtujących  współpracę wokół Bałtyku

Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim i uczestniczyć w nich będą studenci zagraniczni. Będzie to zatem doskonałe forum wymiany wzajemnych doświadczeń.

Zajęcia odbywają się w piątki (I tydzień) w godz.: 15:15 - 16:45

Bezpieczeństwo energetyczne Polski ( kontekst krajowy i międzynarodowy)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: Prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak

Szeroko rozumiana energetyka jest istotnym obszarem w gospodarce każdego kraju, ponieważ koszty energii determinują konkurencyjność przemysłu ( szczególnie branż energochłonnych) oraz poziom wydatków na energię wszystkich gospodarstw domowych. Kluczem polityki energetycznej jest  zapewnienie bezpieczeństwa dostaw istotnych nośników energii ( ropa naftowa, gaz, węgiel kamienny i brunatny), co z uwagi na polityczny charakter relacji międzynarodowych krajów i wspólnot gospodarczych wymaga rozwiązań instytucjonalnych i infrastrukturalnych, które  bezpieczeństwo to  mogą zagwarantować. W tym kontekście istotna jest polityka energetyczna Unii Europejskiej, stosująca  zróżnicowane instrumentarium oddziaływania na rynki energetyczne krajów członkowskich, jak również względem czołowych eksporterów surowców energetycznych.

Uczestnictwo w zajęciach praktyków gospodarczych ( PGNiG, ENERGA S.A.) umożliwi poznanie „kuchni” funkcjonowania wybranych elementów rynków energetycznych.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki  I i II tydzień, w godz.: 09:45 – 11.15 w sali B408

Business Case Study. Warsztaty transportowo-logistyczne w firmie Flextronics.
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. dr hab. Cezary Mańkowski, dr Dariusz Tłoczyński

Przedmiot jest  oparty na ścisłej współpracy z praktykami z przedsiębiorstwa Flextronics. Flextronics to korporacja międzynarodowa, posiadająca oddział w Tczewie, zajmująca się produkcją części elektronicznych dla: m.in. Microsoft, Nokia, Sony.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedsiębiorstwem logistycznym oraz uzyskanie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:
  • pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracowników Wydziału określająca uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku TSL oraz przedstawiają wybrane koncepcje, metody i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów transportowo-logistycznych,
  • druga praktyczna, prowadzona przez pracowników Flextronics,
  • case study w firmie Flextronics.

Podczas spotkań z praktykami student będzie analizował wybrane problemy dotyczące analizowanego przedsiębiorstwa. Ponadto student uzyska praktyczną doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, narzędzi logistycznych w praktyce gospodarczej oraz  pozna najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Termin zajęć: poniedziałki, godz. 09:45 - 11:15, sala B410

 Gospodarka i polityka portowa – wykład specjalnościowy MTiHM
 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Hanna Klimek

W celu podnoszenia jakości kształcenia na specjalności Międzynarodowy transport i handel morski oraz umożliwienia studentom korzystania z wiedzy i doświadczenia osób zawodowo zajmujących się gospodarką portową na zajęcia zapraszani są pracownicy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA (w ramach umowy zawartej pomiędzy Dziekanem Wydziału Ekonomicznego UG a Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA). W ramach wykładu kursowego poprowadzą oni zajęcia dla studentów 1 MTiHM SS2 MSG. Są to wykłady dotyczące międzynarodowego otoczenia polskich portów morskich (prowadzone przez Dyrektora ds. Kontaktów Zagranicznych i Public Relation) oraz praktycznych aspektów przetargów w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ZMPG SA z wykorzystaniem środków unijnych (prowadzone przez Kierownika Działu Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej).

 Marketing polityczny i terytorialny
 Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

Zajęcia skupiają się na dwóch elementach: marketingu politycznym, czyli sposobach komunikowania z wyborcami oraz na budowie wizerunku miast i regionów przy wykorzystaniu różnych produktów turystycznych.

Gośćmi zajęć są osoby, które zajmują się realizacją kampanii politycznych (m.in. posłowie, radni – w poprzednich latach w zajęciach brali udział m.in. Agnieszka Pomaska, Maciej Krupa, Paweł Orłowski) oraz osoby posiadające doświadczenie w zakresie budowy wizerunku samorządów (np. przedstawiciele Urzędu Miasta w Sopocie)

Termin środa I i II tydzień, godz. 18:45 - 20:15, sala B509

 Narzędzia planowania zasobów w logistyce (ćwiczenia dla profilu KL)
 Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z dwoma systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning) – ELSE.ERP i SAP ERP, oraz jedną aplikacją przeznaczoną do obsługi magazynu – ELSE.WMS.

W ramach przedmiotu Studenci nabędą praktyczne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy zajęć poznają system ELSE.ERP i zintegrowany z nim system ELSE.WMS, wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, takich jak wystawianie zamówienia do dostawcy, obsługa zamówienia od odbiorcy, przyjęcie dostawy, kompletacja na magazynie, obsługa wysyłki towaru do klienta. Ponadto Studenci będą mieli okazję poznać transakcje modułu Sales and Distribution aplikacji SAP ERP (lidera rozwiązań ERP w Polsce), dzięki czemu nabędą takie umiejętności jak rejestracja zapytań ofertowych od klientów w systemie, tworzenie list pobrań, tworzenie faktur sprzedażowych i wiele innych.

Zajęcia odbywają się we wtorki w I i II tygodniu w I połowie semestru w dwóch grupach: w godz. 8-11.15 i 11.30-15.00.

Ochrona środowiska morskiego – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski

Strategia rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej oraz państw wysokorozwiniętych opiera się na zasadzie wzrostu zrównoważonego, która wdrażana jest w różnych sektorach gospodarki.

Funkcjonowanie współczesnego transportu morskiego wymaga respektowania szeregu aktów normatywnych zawierających standardy ochrony środowiska morskiego. Przedsiębiorstwa żeglugowe i portowe powinny uwzględniać w swoich strategiach rozwoju wymogi związane z ochroną środowiska i przyjąć koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Istotnym elementem cyklu wykładów obejmujących zagadnienia ochrony środowiska morskiego jest wykład prowadzony przez Kierownika Działu Ewidencji Gruntów i Ochrony Środowiska Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Wykład dotyczy praktycznych aspektów wdrażania zasad ochrony środowiska morskiego na terenie portu oraz skutków prawnych i ekonomicznych procesów harmonizacji prawa.

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich – wykład specjalnościowy MTiHM
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Janusz Dąbrowski

Zakres materiału realizowanego na zajęciach (wykładach oraz ćwiczeniach) obejmuje wiedzę dotyczącą roli i znaczenia portów morskich, technicznego wyposażenia i sposobu prowadzenia działalności eksploatacyjnej,  zarządzania portami morskimi oraz szeregu innych ważnych aspektów. Wiedza teoretyczna zostanie uzupełniona przez wykładowców-praktyków z Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Będą nimi  menedżerowie odpowiedzialni za rozwój infrastruktury portowej, ład korporacyjny, bezpieczeństwo, organizację i koordynację codziennej pracy portu.

Przedsiębiorczość dla każdego - nie ma genu lidera
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć:  dr G. Pawłowski

Czy działalność gospodarcza jest dostępna tylko dla wybranych, obiektywnie predestynowanych osób?

Pan Bartłomiej Glinka, absolwent UG z roku 2001, Prezes, założyciel i współwłaściciel  firmy OMIDA, przekaże studentom wiedzę, pozwalającą na obalenie mitu o "przedsiębiorczości dla wybranych".

Bazując zarówno na skutecznych rozwiązaniach teoretycznych, jak i przede wszystkim na własnym doświadczeniu praktycznym, p. Glinka w interaktywny sposób  nauczy studentów planowania własnej kariery, podejmowania indywidualnych przedsięwzięć,
komunikowania, negocjowania oraz funkcjonowania w otoczeniu biznesu. Krok po kroku, studenci będą uzyskiwali umiejętności aktywnego działania w biznesie oraz nauki przedsiębiorczego myślenia.

Zajęcia odbywają się we wtorki od g. 9:00 do 11:15 w sali C101

Przedsiębiorczość innowacyjna
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

W jaki sposób kreować nowe pomysły biznesowe, jak szukać swoich szans rynkowych, na jakie elementy zwracać szczególną uwagę – m.in. na te pytania próbujemy odpowiedź w trakcie spotkań. Swoim doświadczeniem dzielą się również goście, którzy biorą udział w zajęciach.

Gośćmi zajęć są młodzi przedsiębiorcy (do tej pory w zajęciach brali udział m.in. Piotr Majewski (Majewski Consulting), Szymon Grabowski (Implix), doświadczeni managerowie (Józef Balicki) ale także przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.  

Termin środa I i II tydzień, godz. 17:00 - 18:30, sala B509
Spedycja – przedmiot specjalnościowy ETiL
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Andrzej Jezierski

Zajęcia, na których przedstawiciele praktyki gospodarczej podzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi w spedycji. Szerokie spektrum zagadnień spedycyjnych, od podstaw prawnych działalności spedytora, charakterystykę obsługi spedycyjnej poszczególnych gałęzi transportu, zagadnienia logistyki, ubezpieczeń, obsługi spedycyjnej obrotu portowo-morskiego, wzbogacone zostanie prezentacją praktycznych przypadków i rozwiązań. Doświadczeniami zawodowymi podzieli się prezes zarządu przedsiębiorstwa spedycyjnego HYCON Sp. z o.o.

Strategie zarządzania przedsiębiorstwem innowacyjnym – warsztaty praktyczne (przedmiot specjalnościowy - IwG)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: prof. Anna Zielińska-Głębocka

Dzięki warsztatom prowadzonym przez przedstawicieli biznesu, studenci nabędą umiejętności analizowania i wyboru czynników istotnych dla formułowania strategii działań przedsiębiorstwa. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: design jako element przewagi konkurencyjnej firmy i wdrażanie nowego produktu, etykieta w biznesie, czy zarządzanie strategiczne firmę. Studenci zostaną przygotowani do spotkania z inwestorem i złożenia własnej propozycji biznesowej. Rozwiną umiejętności logicznego myślenia i komunikowania się z otoczeniem, dostosowania się do nowych sytuacji, podejmowania nowych wyzwań oraz nabywania odporności na porażki. Warsztaty stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce. 

Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z harmonogramem proponowanym przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

The use of ERP systems in sales and warehouse management
Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: prof. UG dr hab. Henryk Woźniak, mgr Agnieszka Szmelter

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych w Polsce – firmę SAP AG.

Uczestnicy zajęć poznają dwa moduły systemu SAP ERP 6.0: Sales and Distribution i Warehouse Management wykorzystywane w realizacji procesów logistycznych, oraz niektóre transakcje w modułach wspierających (np. MM-Materials Management, FI – Finance and Accounting), a także pojedyncze funkcje w innych modułach powiązane z realizowaniem tych procesów.  Dzięki temu będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu logistyki z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu.  Studenci poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi zamówienia od klienta, kompletacji towaru na magazynie, obsługi dokumentacji sprzedażowej, przyjęcia dostawy na magazyn.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim w poniedziałki w I i II tygodniu w godz. 13.30-15.00  w sali C205

Tworzenie i finansowanie firm innowacyjnych - warsztaty praktyczne (przedmiot specjalnościowy - IwG)
Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Kuczewska

Dzięki warsztatom studenci zapoznają się z instrumentami wspierania innowacyjności, które bezpośrednio łączą się z otoczeniem i sposobem funkcjonowania parku naukowo-technologicznego. Zostaną im też przybliżone praktyczne aspekty prowadzenia biznesu takie, jak: negocjacje w biznesie, sztuka autoprezentacji.  Prezentacja praktycznych przypadków ma za zadanie nie tylko przybliżenie realiów gospodarczych, lecz również przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców i managerów innowacji. Warsztaty w PPNT prowadzone są przez różnych przedstawicieli  biznesu i stanowią inspirację dla tworzenia nowych inicjatyw gospodarczych oraz rozwoju umiejętności zarządzania innowacjami. Stanowią uzupełnienie oferty edukacyjnej UG dla studentów specjalności Innowacyjność w Gospodarce.  

Zajęcia odbywają się w piątki zgodnie z harmonogramem proponowanym przez PPNT