Semestr zimowy 2022/2023

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Joanna Hartenberger-Liszek

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje regulacje i praktykę w zakresie audytu, procedur audytu wewnętrznego i zewnętrznego, różnic pomiędzy audytem wewnętrznym i zewnętrznym, kwestii etycznych, planowania i oceny ryzyka. Zajęcia współprowadzone są przez Panią Lidię Romanowską – biegłego rewidenta, członka ACCA, Pani Lidia Romanowska posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w zakresie audytu (w tym w KPMG) oraz w działach finansowych znanych przedsiębiorstw (m. in. na stanowiskach dyrektora finansowego). Studenci modułów finansowych, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Audit and Assurance (AA).

Zajęcia przeznaczone są dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł Sprawozdawczość i Audyt

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych

 

Budowa osobistego profilu zawodowego i określanie celów zawodowych

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

W ramach przedmiotu studenci uczą się jak zaplanować ścieżkę przyszłej kariery zawodowej uwzględniając swoje kompetencje i wybrane kierunki rozwoju zawodowego oraz jak zacząć realizację stawianych sobie celów zawodowych. W ramach zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami firm zajmujących się profesjonalną rekrutacją pracowników dla przedsiębiorstw z różnych branż, a także z przedstawicielami działów HR firm z sektora handlu, transportu i logistyki, którzy zajmują się zawodowo budowaniem potencjału ludzkiego w swoich przedsiębiorstwach. W trakcie tych spotkań studenci dowiadują się m.in. jakie są najbardziej poszukiwane na rynku kompetencje, jak wybierać potencjalnych pracodawców i przygotowywać się do procesu rekrutacji oraz jak zadbać o swój zawodowy wizerunek.

Zajęcia odbywają się: środy godz. 17:00 - 18:30, sala C209 (I i II tydzień)

 

Marketing sportowy

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami gospodarczymi zarządzającymi infrastruktura sportową w Trójmieście. Oprócz prezesów spółek, do udziału w zajęciach zostaną poproszeni przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorstw wspierających sport oraz organizatorzy imprez masowych.

Zajęcia będą podzielone na trzy części:

pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracownika Wydziału określająca uwarunkowania związane z marketingiem sportowym,

druga praktyczna, prowadzona przez praktyków gospodarczych

trzecia - case study wizyta na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk

Podczas spotkań z praktykami studentom zostaną przedstawione nowoczesne koncepcje zarządzania sportem. Ponadto student uzyska doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, związanych z biznesem sportowym, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się: wtorki 08:00 - 09:30, sala B418, (I i II tydzień)

 

Mobility Challenges in Urban Logistics

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Aleksander Jagiełło

W czasie zajęć Studenci będą mieli okazje zapoznać się z zasadami funkcjonowania współczesnej logistyki miejskiej. Wiedzę na ten temat przekazywać będą osoby na co dzień piastujące kierownicze stanowiska w jednostce budżetowej zajmującej się organizacją transportu zbiorowego. Co więcej studenci zostaną zapoznani z zasadami tworzenia planów zrównoważonej mobilności miejskiej (z ang. SUMP). Zasady te przedstawione zostaną przez praktyków, którzy w czasie swojej kariery zawodowej uczestniczyli w opracowywaniu uchwalonych planów zrównoważonej mobilności miejskiej na wszystkich szczeblach (dzielnicowych, miejskich i metropolitalnych).

Zajęcia odbywają się: czwartki 09:45 - 11:15, sala C209, (I i II tydzień)

 

Logistyka działalności gospodarczej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka

Zajęcia, których celem jest przedstawienie istoty logistyki i jej znaczenia w realizacji dowolnej działalności gospodarczej. Po przedstawieniu istoty wsparcia logistycznego oraz innych podstawowych zagadnień związanych z logistyką działalności gospodarczej w realizację przedmiotu zostaną włączeni przedstawiciele biznesu, którzy przybliżą funkcjonowanie procesów i systemów logistycznych w realnych warunkach gospodarczych.

Zajęcia odbywają się: wtorek 09:45 - 11:15, sala C206-208

 

Logistics for Economic Processes

Lecturer responsible for the classes: Leszek Reszka, PhD

Classes which aim to present the concept of logistics and its importance in the implementation of any economic process. After presenting the concept of logistics support and other basic issues related to the logistics of economic activity, the implementation of the subject will involve business representatives who will introduce the functioning of logistics processes and systems in real economic conditions.

Classes are held: Monday 09:45 - 11:15, room C205

 

Obsługa celna ładunków

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; unijnego kodeksu celnego; zadań i struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; wprowadzenia towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postępowania celnego; AEO; wolnych obszarów celnych; przestępczości transgranicznej.

Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, są ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku VAT i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

W prowadzeniu zajęć uczestniczą osoby z doświadczeniem funkcjonariuszy celnych w komórkach merytorycznych d. Urzędu Celnego w Gdyni, d. Izby Celnej w Gdyni oraz Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Zajęcia odbywają się: poniedziałki 15:15 - 16:45, sala B503 (II tydzień)

 

Sprawozdawczość finansowa

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: mgr Agnieszka Wentk

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje między innymi regulacje i praktykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ograniczenia sprawozdań finansowych, a także analizę i interpretację sprawozdań finansowych dla potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Zajęcia współprowadzone są przez Pana Artura Gronkiewicza - menedżera, Biegłego Rewidenta z doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz audytu, byłego dyrektora finansowego a obecnie wice-dyrektora w Sony Pictures Entertainment. Studenci modułów finansowych, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial Reporting (FR).

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, moduł Sprawozdawczość i Audyt

Zajęcia odbywają się: wg planu studiów niestacjonarnych

 

Ubezpieczenia gospodarcze

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami gospodarczymi zajmującymi się problematyką ubezpieczeń majątkowych.

Podczas spotkań z praktykami studentom zostaną przedstawione koncepcje wdrażania nowych produktów ubezpieczeniowych oraz dokonywana zostanie analiza ryzyka (underwritting). Na zajęciach zostaną omówione sposoby zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz aspekty prawne prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Uczestnicząc w zajęciach student uzyska wiedzę oraz nabędzie umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji w praktyce gospodarczej.

Zajęcia odbywają się: wtorki 09:45 - 11:15, sala B418, (I i II tydzień)

 

Warsztaty w firmie TSL – akademia wiedzy praktycznej

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Dorota Książkiewicz

W ramach tego PDW prowadzona jest POMARAŃCZOWA AKADEMIA UNILOGISTICS. Jest to unikatowy projekt edukacyjnym, realizowany wspólnie przez Katedrę Polityki Transportowej UG oraz firmę UniLogistics. Projekt skierowany jest przede wszystkim do studentów specjalności związanych z transportem i logistyką. W ramach zajęć studenci spotykają się z praktykami poleconymi przez firmę UniLogistics, pracującymi na różnych etapach łańcucha dostaw i poznają praktyczne aspekty funkcjonowania procesów logistycznych, charakter pracy na stanowiskach związanych z transportem i logistyką oraz zgłębiają tajniki przygotowania się do przyszłej pracy oraz samego procesu rekrutacji. Zajęcia realizowane są częściowo w budynku WE, a także poza uczelnią: w siedzibie firmy, w agencji celnej, terminalach i magazynach. Na zakończenie programu studenci uzyskują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

Zajęcia odbywają się: czwartki 09:45 - 11:15, sala C303, (I i II tydzień)