Semestr zimowy 2017/2018

Umiejętności i komunikacja ludzi sukcesu.

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Monika Bąk, prof. UG

 

Celem zajęć jest poznanie i wykształcenie w sobie sposobu myślenia i działania ludzi sukcesu. W ramach zajęć analizowane są różne przykłady z biznesu. Za pomocą pracy warsztatowej studenci zwiększają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania celów i skutecznego działania, budowania trwałych i dobrych relacji, osiągania satysfakcji z pracy zawodowej. Podczas zajęć uczestnicy lepiej poznają swoje mocne i słabe strony i uczą się wykształcać w sobie większą skuteczność i optymizm oraz wiarę we własne możliwości i swój rozwój. Zajęcia obejmują podstawy komunikacji i negocjacji, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołem oraz zarządzanie finansami.  Główną prowadzącą zajęcia jest Pani Małgorzata Zalewska, MBA - InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.), menedżer projektu, mentor, bloger, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UG, założycielka pierwszego w Trójmieście klubu dla mówców i liderów Tricity Toastmasters International, maratończyk.

 

Zajęcia odbywają się we wtorki (II tydzień) godz. 15.15-18.30 sala C303 

 

Obsługa celna ładunków. (wykład specjalnościowy MTiHM 2 SS2)

Wykładowcy WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG

 

Zajęcia (konwersatorium) obejmują wiedzę dotyczącą: istoty, funkcji i źródeł prawa celnego w Polsce i Unii Europejskiej; zadań i struktury organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; wprowadzania towarów na obszar Unii Europejskiej oraz dokumentów i działań związanych z obsługą tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego; postępowania celnego. Elementem zajęć, które mają praktycznie przygotować studentów do uczestnictwa w obsłudze celnej ładunków handlu morskiego, będą ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatora taryfowego, służące ustalaniu należności celnych, obliczaniu cła, podatku vat i podatku akcyzowego z tytułu importu, a także ustalanie wartości celnej towarów i ich pochodzenia.

 

W prowadzeniu zajęć uczestniczą przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej: dr Marta Wawrowska, mgr Krzysztof Grasza, mgr Maciej Lisowski.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (II tydzień) godz. 15.15-16.45 sala B502

 

Organizacja i technika transportu morskiego. (wykład specjalnościowy)

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Tomasz Nowosielski, dr T. Głowacki

 

Współczesny transport morski to system obsługujący przepływy surowców i towarów w gospodarce globalnej. Poznanie historii rozwoju i zasad funkcjonowania tego typu transportu pomaga zrozumieć obecny kształt sfery ekonomicznej i politycznej współczesnego świata. Koncepcja zajęć obejmuje poznanie zagadnień teoretycznych, związanych z krajowym i międzynarodowym prawem morskim oraz analizę faktycznie działających na rynkach transportowych przedsiębiorstw żeglugi morskiej i podmiotów oferujących usługi pomocnicze (agencyjnych, maklerskich i spedycji morskiej).

 

Wymiarem praktycznym jest przygotowanie uczestników zajęć do rozwiązywania problemów techniczno-organizacyjnych, poprzez poznanie obowiązujących zasad postępowania oraz zakresu wykorzystywania dokumentacji transportowej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów – obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczeń, które nastawione są na realizację wytypowanych zagadnień. Tematyka dotycząca  pracy agentów frachtowych, dokumentacji frachtowej i wybranych aspektów prawnych jest prowadzona przez przedstawiciela praktyki gospodarczej – maklera frachtowego.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 15.15–18.30 sala C102

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Leszek Reszka, mgr Agnieszka Szmelter

 

Sopockie Warsztaty Logistyczne odbywają się w dniach 23-24 listopada 2017 roku. Pierwszego dnia odbywają się warsztaty prowadzone przez praktyków zajmujących się szeroko rozumianą logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Drugiego dnia studenci odbywają wizyty studyjne, odwiedzając wybrane przedsiębiorstwa. Po zakończeniu warsztatów, oprócz zaliczenia przedmiotu, studenci otrzymują imienne certyfikaty uczestnictwa potwierdzone przez prowadzących warsztaty.

 

Zajęcia odbywają się: 23-24 listopada 2017 r. (całodniowe warsztaty z praktykami)

 

Company management with use of ERP system.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr hab. Henryk Woźniak, prof. UG, mgr Agnieszka Szmelter

 

Zajęcia, na których Studenci będą mieli okazję zapoznać się z systemem ERP (ang. Enterprise Resource Planning), oferowanym przez lidera rynku aplikacji biznesowych na świecie – firmę SAP AG. Uczestnicy zajęć poznają moduł systemu SAP ERP 6.0, związany z rachunkowością zarządczą: Controlling, a w jego ramach dwa podmoduły: Cost Center Accounting oraz Product Costing. Moduł ten jest wykorzystywany w wielu korporacjach międzynarodowych do wewnętrznych rozliczeń i raportowania. Oprócz tego, na zajęciach wspierająco będą wykorzystywane inne moduły programu: Financial Accounting, Production Planning oraz Materials Management. Dzięki temu, Studenci będą mogli skonfrontować zdobytą wcześniej wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości zarządczej z umiejętnościami praktycznymi, nabywanymi w trakcie kursu. Poznają strukturę aplikacji, sposób poruszania się w systemie oraz jego podstawowe elementy, m.in. funkcje wykorzystywane do obsługi wyceny procesów i produktów. Umiejętność obsługi środowiska SAP jest poszukiwana u absolwentów uczelni wyższych przez wielu pracodawców (m.in. Polpharma, Bayer, Flex, mBank, Volkswagen AG).

 

Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim.

 

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) godz. 13.30-15.00 sala C205

 

Sprawozdawczość finansowa.

Wykładowcy WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Adam Mytlewski, mgr Ewelina Mandera

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje między innymi regulacje i praktykę w zakresie sprawozdawczości finansowej, przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, ograniczenia sprawozdań finansowych, a także analizę i interpretację sprawozdań finansowych dla potrzeb poszczególnych grup interesariuszy. Zajęcia współprowadzone są przez Pana Artura Gronkiewicza - menedżera, Biegłego Rewidenta z doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz audytu, dyrektora finansowego w Centrum Usług Wspólnych Sony Pictures GBS w Gdyni. Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Financial Reporting (F7). Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność Finanse w przedsiębiorstwach.

 

Zajęcia odbywają się na studiach niestacjonarnych wg planu grup 20 FwP NS2-4 EK i 21 FwP NS2-4 EK

 

Podatki.

Wykładowca WE odpowiedzialny za realizację zajęć: dr Grzegorz Szczodrowski

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o standardy Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) - międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Tematyka zajęć obejmuje polski system podatkowy, zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, podatek od towarów i usług, obowiązki podatników, płatników i agentów podatkowych. Zajęcia współprowadzone są przez Pana Grzegorza Ziółkowskiego - doświadczonego menadżera finansowego w obszarze podatków i księgowości, członka ACCA i licencjonowanego Doradcę Podatkowego, zarządzającego funkcją podatkową w Grupie TVN. Studenci, specjalności Finanse w przedsiębiorstwach, którzy zdadzą akredytowany przez ACCA egzamin, uzyskują zwolnienie z egzaminu ACCA Taxation (F6). Zajęcia są przeznaczone dla 1 roku studiów niestacjonarnych II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność Finanse w przedsiębiorstwach.

 

Zajęcia odbywają się na studiach niestacjonarnych wg planu grupy 1 FwP NS2-4 EK

 

Tajniki praktycznej bankowości.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska

 

Przedmiot oparty na ścisłej współpracy z praktykami z ING Banku Śląskiego oraz Banku Zachodniego WBK.

 

Zasadniczym elementem zajęć są wykłady z prezentacjami multimedialnymi, dyskusja i omawianie studiów przypadków. Student uzyskuje podczas zajęć praktyczną wiedzę z zakresu bankowości, poznaje najważniejsze obszary funkcjonowania banków z perspektywy praktyki gospodarczej, w szczególności w obszarze oceny ratingowej i kredytowej, transakcji międzynarodowych, występującego ryzyka i oceny wskaźnikowej.

 

Dzięki zajęciom prowadzonym z udziałem praktyków z bankowości – dyrektorów i menedżerów z długoletnim doświadczeniem, student nabywa zdolności i kompetencje potrzebne pracownikowi banku, poznaje świat menedżera w banku, jego codzienną pracę i sposób podejmowania decyzji. W wyniku realizacji tego przedmiotu student przygotowuje się do przyszłej pracy w bankowości, ma świadomość jej zalet i wad, jak również odpowiedzialności z nią związanej, a także zwiększa swoja wiedzę jako potencjalnego klienta instytucji bankowych.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 09.45-11.15 sala C204

 

Pokonaj rynek - gra inwestycyjna.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz

 

Zajęcia, realizowane w oparciu o grę inwestycyjną, będą prowadzone z udziałem doświadczonego praktyka rynku walutowego i kapitałowego, analityka Domu Maklerskiego BOŚ i komentatora rynków finansowych, Konrada Ryczko. Wykładowca WE odpowiedzialny  za realizację zajęć: dr Magdalena Markiewicz.

 

Zajęcia obejmują praktyczne aspekty handlu i obrotu na GPW w Warszawie SA, wyceny akcji, inwestowania w obligacje i na rynku FX z wykorzystaniem analizy porównawczej, metod dywidendowych i analizy DCF. Student nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące analizy rynku kapitałowego i walutowego, pozna mechanizmy funkcjonowania giełdy i determinanty decyzji inwestycyjnych w różnych warunkach otoczenia rynkowego.

 

Zajęcia odbywają się we wtorki (I połowa semestru) godz. 17.00-20.15 sala C204

 

Marketing bezpośredni i interaktywny.

Wykładowca WE odpowiedzialni za realizację zajęć: dr Andrzej Poszewiecki

 

Uczestnicy zajęć pracują nad praktycznymi case'ami a praca zaliczeniowa to najczęściej rozwiązanie praktycznego problemu jakiegoś przedsiębiorstwa. Przedmiot ma na celu prezentację różnych technik z zakresu marketingu bezpośredniego i interaktywnego. W ramach zajęć gośćmi są praktycy biznesu (Acxiom, Hestia, Flowair) oraz przedstawiciele organizacji nadzorujących rynek marketingowy (m.in. GIODO).

 

Zajęcia odbywają się w środy (I i II tydzień) godz. 17.00-18.30 sala B409 i sala B502

 

Innovation and innovation management.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Tomasz Brodzicki

 

Zajęcia prowadzone w języku angielskim. Zajęcia praktyczne, głównie w formie warsztatowej, w ramach których omawiana jest problematyka innowacji i zarządzania innowacją. Studenci zapoznają się i rozwiązują zadania licznych casów firm krajowych i międzynarodowych z różnych branż (np. Rynair, Southwest Airlines, Apple, Philips, Inditex, Ford, Virgin). Stosowane jest podejście do innowacji promowane przez Harvard Business School z innowacją skupioną na kliencie (client-based approach). Studenci pracujący w grupach stosują wybrane metody w praktyce w odniesieniu do realnych przedsiębiorstw z Pomorza reprezentujących różne branże. Lista firm podana zostanie na początku zajęć. Zaliczenie w postaci raportu i prezentacji oceniane jest pod kątem przydatności i możliwości wdrożenia w praktyce przez menadżerów firm. Uzyskane uwagi i wskazówki powinny podnieść umiejętności studentów i pozwolić na zdobycie doświadczenia biznesowego oraz współpracy w grupach międzynarodowych.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki (I i II tydzień) godz. 08.00-09:30 sala C102

 

Obsługa celna ruchu turystycznego.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr Monika Grottel

 

Przedmiot prowadzony jest w ścisłej współpracy z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami Izby Celnej w Gdyni. Studenci uczestniczący w wykładzie poznają podstawy prawne i zasady obsługi celnej ruchu turystycznego, W ramach spotkań analizowane są ograniczenia w turystycznym przewozie towarów przez granice celne oraz sankcje karne stosowane w przypadku naruszania przepisów prawa celnego. Szczególna uwaga poświęcona jest zasadom przywozu oraz wywozu przez podróżnych przedmiotów dziedzictwa kulturowego, ginących gatunków fauny i flory, towarów akcyzowych oraz towarów podrabianych i prackich. W oparciu o przykłady z praktyki omawiane są sposoby dokonywania zgłoszenia celnego, zasady kontroli celnej przedmiotów znajdujących się w bagażu podróżnych oraz warunki zwolnienia z należności celnych i podatkowych mienia osobistego w przypadku zmiany kraju zamieszkania. Przedmiot prowadzony jest w formie konwersatorium z wykorzystaniem case study.

 

Zajęcia odbywają się w czwartki (I tydzień) godz. 9.45-11.15 sala B401

 

Projektowanie w logistyce

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG

 

Uczestnicy tego kursu mają możliwość uzyskania dwóch unikalnych umiejętności. Pierwszej, wyrażającej się w praktycznej znajomości struktury projektowanych procesów i systemów logistycznych oraz drugiej umiejętności, polegającej na opanowaniu światowego standardu projektowania (EPC). Nieocenioną pomocą w uzyskaniu powyższych umiejętności będzie udział w zajęciach praktyka biznesu w osobie partnera i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej jednego z największych przedsiębiorstw spedycyjno-transportowych w naszym regionie, który zidentyfikuje elementy ryzyka występujące w łańcuchu logistycznym importu mrożonych produktów rybnych do Polski.

 

Zajęcia są przeznaczone dla 2 roku studiów II stopnia, kierunek ekonomia, specjalność ekonomika transportu i logistyka, profil KL.

 

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) godz. 13:30-16:45 sala B517

 

Business Case Study. Warsztaty transportowo-logistyczne w firmie Flextronics.

Wykładowca WE odpowiedzialni  za realizację zajęć: dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG, dr hab. Dariusz Tłoczyński, prof. UG

 

Przedmiot jest oparty na ścisłej współpracy z praktykami z przedsiębiorstwa Flextronics. Flextronics to korporacja międzynarodowa, posiadająca oddział w Tczewie, zajmująca się produkcją części elektronicznych dla: m.in. Microsoft, Nokia, Sony. Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedsiębiorstwem logistycznym oraz uzyskanie doświadczenia w praktyce gospodarczej.

 

Zajęcia będą podzielone na trzy części:

  • pierwsza wprowadzająca w problematykę, prowadzona przez pracowników Wydziału określająca uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej na rynku TSL oraz przedstawiają wybrane koncepcje, metody i narzędzia stosowane w rozwiązywaniu problemów transportowo-logistycznych,

  • druga praktyczna, prowadzona przez pracowników Flextronics,

  • trzecia - case study w firmie Flextronics.
 

Podczas spotkań z praktykami student będzie analizował wybrane problemy dotyczące analizowanego przedsiębiorstwa. Ponadto student uzyska praktyczną doświadczenie oraz umiejętność praktycznego zastosowania teoretycznych koncepcji, narzędzi logistycznych w praktyce gospodarczej oraz pozna najważniejsze obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa logistycznego, a także nabędzie niezbędne kompetencje, umiejętności w celu uzyskania doświadczenia podczas kariery zawodowej.

Zajęcia odbywają się we wtorki (I i II tydzień) godz. 18:45-20:15 sala C101