O Katedrze

Katedra Rynku Transportowego jest jedną z pięciu jednostek organizacyjnych tworzących specjalność transport i logistyka na Wydziale Ekonomicznym UG.. Katedra istnieje od 1991 r., tj. od czasu reorganizacji Zespołu Katedr Transportu Lądowego.

Powstała z połączenia założonej przez prof. dra hab. Andrzeja Piskozuba Katedry Ekonomiki Transportu i założonej przez doc. dra hab. Bogumiła Trokę Katedry Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego. Wraz z powołaniem Katedry Rynku Transportowego, którą przez 30 lat kierował prof. zw. dr hab. Olgierd Wyszomirski, rozszerzył się zakres badań naukowych o problematykę funkcjonowania rynku transportowego i marketingu. Obecnie funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

W katedrze pracuje 7 pracowników naukowo-dydaktycznych. W sferze ich zainteresowań naukowych znajdują się następujące zagadnienia:

 • funkcjonowanie i przemiany na rynkach transportowych,
 • funkcjonowanie gałęzi transportu, w szczególności kolejowego, lotniczego i miejskiego,
 • funkcjonowanie transportu w Unii Europejskiej,
 • wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w transporcie,
 • integracja podsystemów transportowych,
 • marketing, w tym badania marketingowe w transporcie,
 • preferencje i zachowania komunikacyjne ludności,
 • zarządzanie marketingowe w transporcie, w tym strategie marketingowe,
 • promocja usług transportowych,
 • funkcjonowanie rynku ubezpieczeń gospodarczych,
 • gospodarka regionalna,
 • funkcjonowanie samorządów, w tym marketing terytorialny,
 • logistyka miejska,
 • logistyka marketingowa.

W ramach działalności naukowo-badawczej katedry opublikowano liczne monografie, podręczniki i inne publikacje oraz opinie i ekspertyzy. Zrealizowano wiele projektów o podstawowym lub znaczącym stopniu użyteczności dla współczesnej praktyki gospodarczej.

Pracownicy katedry są uznanymi specjalistami w dziedzinie transportu lotniczego, kolejowego i miejskiego. Dorobek naukowy i doświadczenia zawodowe pracowników katedry
w znaczącym stopniu rzutują na rozwój kadry naukowej w innych ośrodkach akademickich oraz na strukturalne przemiany miejskiego, regionalnego i krajowego transportu publicznego.

Potwierdzeniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych pracowników Katedry Rynku Transportowego są przyznane im nagrody, odznaczenia państwowe i resortowe.

Katedra systematycznie rozwija współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami
i towarzystwami naukowymi. Najważniejszymi partnerami w skali krajowej są: Szkoła Główna Handlowa, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Radomska, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Ponadto katedra współpracuje ze stowarzyszeniami takimi jak: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Związek Miast Bałtyckich.

Ważnymi partnerami Katedry Rynku Transportowego w skali międzynarodowej są ośrodki naukowe: Leeds Metropolitan University, University of Westminster, Leeds Business School, University of Turku, Univeriste Lumiere Lyon i Laboratoire D'Economie Des Transports Lyon, Universität Passau, Universidade da Beira Interior-Covilhã, Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Katedra utrzymuje także ścisły kontakt z UITP, International Association of Public Transport, Brussels.

Na działalność naukowo-badawczą pracownicy katedry uzyskują granty Unii Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uniwersyteckie.
Ważnym elementem aktywności Katedry Rynku Transportowego jest naukowo-badawcza i organizacyjna współpraca na Wydziale Ekonomicznym. Jej efektem są m. in. międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące najpierw dostosowania polskiego transportu do norm i standardów Unii Europejskiej a następnie funkcjonowania polskiego transportu w zintegrowanej Europie, współautorstwo w aktualizowanej i wznawianej od 1997 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN publikacji pt. „Transport”, współredagowanie „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego” oraz współdziałanie w zakresie kształtowania programów nauczania na specjalności Transport i logistyka.

Istotnym elementem systematycznego rozwoju naukowego pracowników katedry jest ponadto aktywne uczestnictwo w radach programowych i kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz w radach programowych i komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Przy katedrze funkcjonuje Koło Naukowe Transportu i Marketingu "TiM".