dr Joanna Hartenberger-Liszek

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1234
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
232
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od 2006 - adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2006 - doktorat ("Diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach zmienności ich otoczenia rynkowego")
 • 1998-2006 - asystent w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1996-1998 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, specjalność: Rachunkowość 
 • 1993-1996 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, zawód: Analityk 
Publikacje

I. Rozprawa doktorska

Diagnozowanie ekonomiczne przedsiębiorstw w warunkach zmienności ich otoczenia rynkowego.

II. Wydawnictwa zwarte: książki, podręczniki, skrypty

Problemy poznawcze diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014. ISBN 978-83-7865-187-1 (str.  281) - autor

Przedsięwzięcia w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw: strategia - zarządzanie - finansowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ISBN 978-83-8206-209-0 (str. 178) - współautor

III. Opracowania oryginalne, artykuły, komunikaty naukowe

Systemy regulacji finansowej w działalności spedycyjnej. W: Studia nad transportem i logistyką. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 25. Praca zbiorowa pod redakcją D. Rucińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 - współautor

Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw transportowych. W: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W Olsztynie. Wydział Zarządzania Katedra Marketingu, Olsztyn 2003 - autor

Przesłanki wyboru źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W: Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Wyższa szkoła Bankowa w Słupsku, Słupsk 2005, ISBN 83-88473-21-2, s.187-200 - autor

Leasing jako narzędzie wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie transportowym. W: Transport a unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie. Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2006 ISSN 0208-4821, s.293-301

Wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych w województwie pomorskim. W: Województwo pomorskie w zintegrowanej europie. Praca zb. pod red. E. Ignaciuk i J. Stefaniak. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Gdańsku, Gdańsk 2006, ISBN 83-87369-40-3, s.15-23- autor

Audyt wewnętrzny - nowa formuła funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej.  W: nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do unii europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Rucińskiej i Elżbiety Adamowicz. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, ISSN 0208-4821 - współautor

Kapitałowe aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw wobec rynku globalnego. W: Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw. Praca pod redakcją Zbigniewa Nasalskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ISBN 83-89112-28-0, s.163-171 - współautor

Determinanty wyboru źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. W: Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. J. Frycy i D. Wach. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Gdańsku, Gdańsk 2007. ISBN 978 83 87369 453, s.119-126

Metodologiczne problemy audytu wewnętrznego w logistyce. W:Funkcjonowanie systemów logistycznych. Praca zbiorowa pod red. A. Mytlewskiego i J. Jaworskiego. Prace naukowe WSB w Gdańsku Tom 2/2009, Gdańsk 2009. ISSN 1899-9867, s.119-12

Efektywność transakcji leasingowych ze strony leasingodawcy i operatora transportu drogowego w warunkach dekoniunktury gospodarczej. W: Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku. XVII Konferencja Naukowa INTRALOG 2009 (płyta) - współautor

Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. W: Współczesne przedsiębiorstwo, Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Praca zbiorowa pod red. J. Frycy i J. Jaworskiego. Prace naukowe WSB w Gdańsku Tom 4/2009, Gdańsk 2009. ISSN 1899-9867, s.199-213

Efektywność transakcji leasingowych ze strony leasingodawcy i operatora transportu drogowego w warunkach dekoniunktury gospodarczej. W: "Biuletyn Polskiej Izby Spedycji i Logistyki" nr 07-08/2010, ISSN 1898-0244, s.11-15 - współautor

Obszar relacji, /w:/ Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, pod red. B.Majeckiej i J.Frycy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-61161-04-02, s.116-129 - współautor

System elektronicznej opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej. W: Funkcjonowanie i rozwój transportu. Praca zbiorowa pod red. W. Rydzkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, ISSN 0208-4821, s. 93-105- współautor

Specyfika badań audytorskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu. W: Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Konferencja Eurotrans 2012 Szczecin. ISBN 978-83-7518-478-5, s.121-122 (skrót referatu)

Specyfika badań audytorskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej transportu. W: Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Konferencja Eurotrans 2012 Szczecin. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego pt. Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania Rynkowe nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin 2012. ISSN 1640-6818, ISSN 1644-275X

Projekcja systemu diagnostycznego organizacji pozarządowej działającej w strukturach rynku publicznego transportu zbiorowego. W: AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO INTERESARIUSZY POLITYKI TRANSPORTOWEJ. Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, Katowice 2014, ISSN 2083-86-11, s. 29-38

IV. Prace naukowo-badawcze, prace badawcze, ekspertyzy i projekty, zlecone przez jednostki gospodarcze, instytucje i placówki naukowe

Opracowanie raportu "System kontroli zarządczej w zakresie rozkładu ryzyka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni" - współautor

V. Wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych

Przesłanki wyboru źródeł finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Międzynarodowa konferencja naukowa: Hanza wczoraj, dziś i jutro. Kierunki współpracy w nowej Europie. Wyższa szkoła Bankowa w Słupsku, Słupsk 2005

Projekcja systemu diagnostycznego organizacji pozarządowej działającej w strukturach rynku publicznego transportu zbiorowego. WKonferencja: AKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAKO INTERESARIUSZY POLITYKI TRANSPORTOWEJ.  Katowice 2012

Zainteresowania
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Audyt zewnętrzny
 • Audyt wewnętrzny
 • Diagnozowanie ekonomiczne 
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Finanse menedżerskie
 • Zarządzanie finansowe
 • Inwestycje na rynkach finansowych
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Inne