dr hab. Ernest Czermański

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1336
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od XII.2007r. adiunkt w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego;
 • IX.2007r. - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Rozwój transportu intermodalnego w Europie w aspekcie globalizacji");
 • 2002 - 2007 asystent w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz 2003 - 2005 asystent w Zakładzie Ekonomiki i Prawa Morskiego Instytutu Morskiego w Gdańsku;
 • 2001r. - Prawno Menadżerskie studia podyplomowe Politechnika Gdańska;
 • VI.2000r. (praca magisterska pt. "Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu intermodalnego");
 • 1995 - 2000 studia wyższe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego specjalność Transport Morski z Informatyką;
Publikacje
 • Fitting into the market. Intermodal services serving BSR’s ro-ro hinterland, “Baltic Transport Journal" nr 4/2013.ISSN 1733-6732.
 • The New challenges. The Baltic Sea Region Programme 2014 - 2020, "Baltic Transport Journal", No. 3/2013.ISSN 1733-6732.
 • Baltic Ro-Ro &Ferry Yearbook 2013, współautor rocznika, autor części kolejowej, "Baltic Transport Journal", dodatek do nr 2/2013.ISSN 1733-6732.
 • BalticContainer Yearbook 2012/13, współautor rocznika, autor części kolejowej, "Baltic Transport Journal", dodatek do nr 3/2013.ISSN 1733-6732.
 • Rynek obsługi kolejowej ładunków ro-ro na zapleczu bałtyckich portów morskich, "Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu i Handlu Morskiego", Wydawnictwo UG, Gdańsk, 2013.ISSN 2080-6302.
 • Economic aspects of trolleybus transport in Europe. Experiences of TROLLEY Project, Central Europe Programme, “Journal of International Scientific Publications: Economy & Business", Vol. 7, Part 2, Bulgaria, Sunny Beach, 2013. ISSN 1313-2555.
 • Analiza kosztowa wybranych systemów trolejbusowych na bazie projektu TROLLEY, "Autobusy Technika Eksploatacja Systemy Transportowe", Nr 3/2013, ISSN 1509-5878, s. 12.
 • Transport capacity and performance in trolleybus transportation, pkt. 4.3. w podręczniku “Trolleybus transport", Wyd. UG, Gdańsk 2013. ISBN 978-83-7865-174-1.
 • External costs of transport, pkt. 6.2. w podręczniku “Trolleybus transport",Wyd. UG, Gdańsk 2013. ISBN 978-83-7865-174-1.
 • Trolleybus transport costs in the cities participating in project Trolley, pkt. 6.3. w podręczniku “Trolleybus transport",Wyd. UG, Gdańsk 2013. ISBN 978-83-7865-174-1.
 • Potencjał rozwojowy europejskiego system transportowo-logistycznego w świetle wybranych celów polityki transportowej UE, "Transport Morski 2013", Szczecin, 2013.ISBN 978-83-7518-557-7.
 • Intermodal services market analysis of Baltic hinterland ro-ro traffic, “Baltic ro-ro & ferry yearbook 2013", Baltic Transport Journal, s. 14, (36 968 znaków)
 • Analiza kosztowa wybranych systemów trolejbusowych na bazie projektu TROLLEY, "Autobusy Technika Eksploatacja Systemy Transportowe", Nr 3/2013,
 • Znaczenie żeglugi morskiej dla sprawności globalnych łańcuchów dostaw, Logistyka, Nr. 4/2012,
 • Rozwój funkcji transportowo-logistycznych na Pomorzu, [w:] "Logistyka" nr 3/2012 oraz "Logistyka. Systemy Transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie - IX Konferencja Naukowo-techniczna LogiTrans, Szczyrk 17 - 20.04.2012r.
 • Logistyczna koncepcja funkcjonowania suchego portu w Zajączkowie Tczewskim na Pomorzu, [w:] "Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych" pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2012r.
 • Intermodal hinterland rail services in BSR-ports, Baltic Container Outlook, 2012, Gdynia, październik 2012r.
 • Zagadnienia terminologiczne transportu wielogałęziowego, [w:] "Współczesna Gospodarka"(ISSN 2082-677X), Wydawnictwo elektroniczne, Nr 2/2011.
 • Żegluga promowa w Regionie Morza Bałtyckiego w układzie Północ - Południe, "Współczesna Gospodarka", nr 1/2010, Wydawnictwo elektroniczne Uniwersytetu Gdańskiego, www.wspolczesnagospodarka.pl
 • Analiza rynkowa i transportowa dla potencjalnych połączeń intermodalnych ze Skandynawii (Norwegii, Szwecji i Finlandii) przez Port Gdynia do/z Środkowej i Południowej Europy (Włoch, Słowenii oraz innych krajów), autor tomu I oraz współautor tomu II, opracowanie w ramach projektu SoNorA (South - North Axis) z Central Europe Programme dla Zarządu Portu Gdynia, sierpień 2010r.
 • Market and transport analysis for potential intermodal connections from Scandinavia (Norway, Sweden and Finland) through the Port of Gdynia to/from Central and Southern Europe (Italy, Slovenia and other countries),
 • The place of Oresund Bridge, “Baltic Transport Journal", nr 6/2010, współautor z dr Marcinem Wołkiem.
 • Potencjał, korzyści i perspektywy związane ze zwiększeniem transportu ładunków pomiędzy Szwecją, Norwegią i Finlandią a  państwami Europy Środkowej i Południowej w Korytarzu Bałtyk-Adriatyk, referat na seminarium w ramach "Bałtyckiego Salonu Gospodarki Morskiej", Gdynia, 23.06.2010r.
 • Rail in sea-land South - North corridor, referat na konferecji “RailPort 2010", 19 - 20 maj 2010 r.,Warszawa.
 • Zapleczowe połączenia kolejowe portu Hamburg z Polską, "Rynek Kolejowy", nr 2/2010, ISSN
 • Rola kolei w zapleczowym transporcie kontenerów w porcie Gdańsk, "Rynek Kolejowy", nr 2/2010,
 • Across the continent. North - South European trade outlook, "Baltic Transport Journal", nr 4/2010, ISSN 1733-6732;
 • Znaczenie transportu kolejowego w zapleczowej obsłudze polskich portów morskich, [w]: "Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój" pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Kreos, Szczecin 2010.
 • Integracja transportu morskiego w Unii Europejskiej w świetle globalizacji, Zeszyty Naukowe UG, Gdańsk, 2010.
 • Analiza przepływu ładunków drobnicowych wymagających warunków chłodzonych w transporcie z Polski do Szwecji i Norwegii pod kątem ewentualnego wykorzystania na potrzeby serwisu chłodniczego Gdynia - Karlskrona, opracowanie na zlecenie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Gdynia, luty 2010.
 • Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, współautor, autor pkt. 3.3 i 5.1 części I oraz pkt. 1 i 6 części II, pod red. K. Misztala, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.
 • Intermodality Report - "Intermodality turns into co-modality" oraz "Containers are taking over" - "Baltic Transport Journal", nr 1/2009
 • Znaczenie linii transsyberyjskiej dla bałtyckich przewozów kontenerowych [w]: "Bałtycki Rynek Żeglugowy, wyd. Kreos, Szczecin 2008
 • Rozwój żeglugi kontenerowej w gospodarce globalnej [w]: "Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym", Gdańsk 2008
 • Analysis of the hinterland of Polish ports, opracowanie w ramach projektu “Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA)"
 • "Bałtycki hub" - perspektywy rozwoju portów kontenerowych Morza Bałtyckiego [w]: Funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich w świetle zapisów "Zielonej Księgi" polityki morskiej Unii Europejskiej, pr. zb. pod red. K. Chwesiuka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2007
 • Rozwój transportu intermodalnego w Europie w aspekcie globalizacji, rozprawa doktorska
 • "North Sea - Baltic Hub"- are there any chances for a hub-port in BSR? "Baltic Transport Journal", nr 2/2007, March/April
 • Transport corridors and motorways of the sea in the Baltic Sea Region, "Baltic Transport Journal", nr 1/2007, January/February
 • Techniczne warunki włączenia szlaków wodnych Polski północnej do europejskiego systemu dróg wodnych, opracowanie w ramach projektu EUREKA E! nr 3065 "INCOVATRANS" (Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji wschód-zachód), współautor
 • Stan techniczny i organizacyjny portów śródlądowych w Polsce, opracowanie w ramach projektu EUREKA E! nr 3065 "INCOVATRANS", współautor
 • Żegluga śródlądowa i bliskiego zasięgu w unijnej i polskiej polityce transportowej, opracowanie w ramach projektu EUREKA E! nr 3065 "INCOVATRANS", współautor
 • Koncepcja autostrad morskich UE, "Transport i Komunikacja" nr 2/2006, kwiecień - czerwiec 2006
 • Perspektywy ruchu kontenerowego w polskich portach morskich [w]: "Program UE - "Autostrady Morskie" szansą dla rozwoju potoków ładunkowych pomiędzy Morzem Bałtyckim a Północnym", pr. zb. pod red. K. Chwesiuka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2006
 • Perspektywy obrotów kontenerowych polskich portów, "Namiary na Morze i Handel" dodatek "Kontenery", marzec 2006
 • Porty morskie jako ogniwa intermodalnych łańcuchów transportowych w procesie globalizacji [w]: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, pr. zb. pod red. K. Chwesiuka, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005
 • Centra logistyczne w planowaniu zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, L. Kondratowicz wraz z zespołem, Wyd. Wew. Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2005r
 • Współautor, Koncepcja lokalizacji centrów logistycznych w Polsce, L. Kondratowicz wraz z zespołem, Wyd. Wew. Instytutu Morskiego w Gdańsku nr 6246, Gdańsk 2005r
 • Współautor
 • Case Study on Spatial Planning and Logistics Centres, Work Package 2 Report, Centre for Maritime Studies, Uniwersity of Turku, Finaland, 2005r

 

Zainteresowania
 • Transport intermodalny i konteneryzacja
 • Transport morski
 • Polityka transportowa
 • Integracja w transporcie
 • Globalizacja gospodarcza
 • rozwijanie przedsiębiorczości
 • inwestycje infrastrukturalne
 • transport ładunków w zrównoważonej mobilności miejskiej
Inne
 • Ekspert Sekcji krajowej ds Przewozu Ładunków i Kontenerów (CCC) Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO)
 • Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie: transport intermodalny, transport kolejowy i transport drogowy - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2007 - 2013
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (2005 - 2008)
 • Ekspert ds żeglugi morskiej projektu Baltic LINes, BSR 2016 - 2018
 • Kierownik projektu TRANSFORUM, 7 Program Ramowy 2013 - 2015
 • Finance Manager projektu ELIPTIC, program HORYZONT 2020 2015 - 2017
 • Finance Manager projektu TROLLEY CEE 2010 - 2012
 • Finance Manager projektu TIDE, 7 Program Ramowy 2012 - 2015
 • Finance Manager projektu DYN@MO, 7 Program Ramowy 2012 - 2016
 • Project Manager "InLoC" - Interreg IIIB 2004 - 2005
 • Uczestnik projektów: SLINT, INCOVATRANS (program EUREKA) oraz InLoC, BASIM (programy INTERREG IIIB)
 • Szkolenia nt. projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 7. Programu Ramowego
 • 2004 - 2005 stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla Młodych Naukowców