dr hab. Tomasz Brodzicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
214
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

1996-2001 Wydział Ekonomiczny UG, specjalność Integracja Europejska

1999 Catholic University Leuven, CAFED’99

1999 University of Turku, European Studies Programme

2000 University of Southern Denmark, Odense, Post-graduate Studies in Economics of European Integration, stypednium MSZ Danii

2001 mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczny UG

2001 - 2006 asystent w Katedrze Ekonomiki Integracji Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczny UG

2001 - 2006 asystent naukowy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje

2006 dr nauk ekonomicznych - specjalność ekonomia międzynarodowa, Wydział Ekonomiczny UG, promotor prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, recenzenci: dr hab. prof UG Krystyna Strzała (WZ UG), prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński (WNE UW)

2006-2007 samodzielny pracownik naukowy (research fellow), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Obszar Badawczy Przedsiębiorstwa i Innowacje

2006 - 2018 adiunkt w Katedrze Ekonomiki Integracji Ekonomicznej, Wydział Ekonomiczny UG

2009 - Instytut Rozwoju (Institute for Development), Partner naukowy (Research Fellow) - www.instytut-rozwoju.org, VII - XII 2010 - Wiceprezes Instytutu

2009 - 2012 Jean Monnet Teaching Module

2010 - 2011 Institute fur Weltwirtschaft, Kiel, visiting researcher - ASP (Monetary and Fiscal Policy in the EU - Jakob de Haan, International Trade - GM Ottaviano, Monetary Policy - Carl Walsh, Economic Growth - G. Gancia)

2011-  Visiting Professor: Hochschule Bremen - University of Applied Science, Bremen, Niemcy

2011-    Visiting Professor: Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii, Praga, Republika Czeska

2017 - dr hab. nauk ekonomicznych

2018 - profesor UG

Wykłady na innych uczelniach:

 • Akademia Leona Koźmińskiego - Warszawa
 • Hochschule Bremen - Bremen, Niemcy (2011-)
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk
 • Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, studia MBA, Gdańsk

Współpraca z uczelniami zagranicznymi (program ERASMUS):

 • University of Coimbra, Portugalia
 • University of Bradford, Wielka Brytania
 • Hochschule Bremen, University of Applied Science, MES, Bremen, Niemcy

 

Publikacje
 • Ciołek D., Brodzicki T. (2016), Determinanty produktywności polskich powiatów, Bank i Kredyt 47(5), 463-494.
 • Brodzicki T. (2016), The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework, Collegium of Economic Analysis Annals, 2016, (41), s. 127-144.
 • Brodzicki T., Śledziewska K. (2016), Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna, w:  Wydymus S., Maciejewski Marek red., Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, CeDeWu, Warszawa, ISBN: 978-83-7556-810-3, rozdział 3.
 • Brodzicki, T., & Ciołek, D. (2016), Creativity pays off. Innovation, innovation strategy, and internationalization, Instytut Rozwoju Working Paper 01/2016.
 • Brodzicki, T., Ciołek, D. (2016), Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Gospodarka Narodowa, Vol. (2), s. 59-76.
 • Brodzicki  T i in. (2016), Analiza potencjału gospodarczego Gdyni pod kątem opracowania nowej Strategii Rozwoju Miasta, Gdynia. 
 • Brodzicki T., Zaucha J. (2016) Niebieski wzrost w Polsce, w:  Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej  pod red. H. Klimek, WUG, Gdańsk, ISBN: 978-83-7865-374-5, s. 129-155.
 • Brodzicki T. (2016), Innovate or remain domestic? Innovation and internationalization nexus. Initial evidence for Poland from a large firm-level survey, w: Katarzyna Śledziewska red., Digital Ecosystems, Smart Economy and Innovation, DeLAB, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, strony 37-49, ISBN: 978-83-942809-1-8.
 • Brodzicki T. (2015), Does variety matter? Export pattern of Poland prior and after accession to the EU, International Economic Letters, Vol. 4 (2), s. 103 - 118. 
 • Zaucha J., T. Brodzicki, D. Ciołek, T. Komornicki, Z. Mogiłła, J. Szlachta, J. Zalewski (2015), Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Brodzicki T., Ciołek D. (2015), Territorial capital and Polish regional development. A neoclassical approach, Institute for Development Working Papers no. 11/2015.
 • Brodzicki T. (2015), Shallow determinants of growth of Polish regions, Emperical analysis with panel data methods, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, zeszyt 39/2015, s. 25 - 39.
 • Umiński S., Wojnicka-Sycz E., Brodzicki T., Gawlikowska-Hueckel K., Kwiatkowski J. (2015), Analiza branż o największym potencjale eksportowym w województwie pomorskim i badanie potrzeb w zakresie usług wsparcia eksportu przedsiębiorstw dla minimum dwóch branż o innowacyjnym potencjale wraz z opracowaniem dotyczącym możliwości i sposobów podejmowania działań eksportowych na wybranych rynkach, Instytut Rozwoju, Sopot.
 • Brodzicki T., Śledziewska K. (2015), The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach, Instytut Rozwoju Working Paper 006/2015.
 • Brodzicki T. i in. (2015), The role of productivity and other factors in the internationalization of Polish firms. The initial results of a survey, Instytut Rozwoju Working Paper 005/2015.
 • Brodzicki T. (2015), Innovation and internationalization. Evidence for Poland from a firm-level survey, Instytut Rozwoju Working Paper 004/2015.
 • Brodzicki T. i in. (2015), Extended gravity model of Polish trade. Empirical analysis with panel data methods, Instytut Rozwoju Working Paper 003/2015.
 • Brodzicki T. (2015), Shallow determinants of growth of Polish regions. Empirical analysis with panel data methods, Analizy i Opracowania KEIE nr 4/2015 (021).
 • Ciołek D., Brodzicki T. (2015), Determinants of total factor productivity of Polish districts. The impact of territorial capital, Instytut Rozwoju Working Paper 001/2015.
 • Brodzicki T. (2014), Spatial aspects of economic growth. Review of theoretical literature, Instytut Rozwoju Working Paper 004/2014.
 • Zaucha J., Ciołek D. Brodzicki T., Głazek E. (2014), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania gospodarki globalnej, w: Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, ISBN 978-83-264-3211-8, Warszawa.
 • Brodzicki T., Ciołek D. (2014), Determinanty lokalizacji działalności gospodarczej w polskich regionach, w: Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, ISBN 978-83-264-3211-8, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2014), Determinanty lokalizacji - specjalizacji w Unii Europejskiej, w: Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, ISBN 978-83-264-3211-8, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2014), Zmiany w strukturze gospodarczej polskich województw, w: Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, ISBN 978-83-264-3211-8, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2014), Płytkie i głębokie determinanty rozwojowe polskich regionów, w: Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, ISBN 978-83-264-3211-8, Warszawa.
 • Brodzicki T. (2014), Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał eksportowy polskich regionów, w: Wydymus S., Maciejewski M., Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, CeDeWU, 2014, ISBN 978-83-7556-635-2, Warszawa.
 • Dutkowski M., Brodzicki T. (2013), Modele rozwoju Pomorza, IBnGR, Gdańsk.
 • Brodzicki T, (2013), Projekt opinii Komitetu Regionów "Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości w Europie" dla Pawła Adamoiwcza.
 • Brodzicki T. (2013), Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej, w: Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, ISBN 978-83-7865-048-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2013), Potencjał konkurencyjny państw Grupy Wyszehradzkiej - zmiany strukturalne w wymianie handlowej, w: Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, ISBN 978-83-7865-048-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2013), Stopień klasteryzacji gospodarki regionalnej a jej potencjał eksportowy, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 02/2013 (017).
 • Brodzicki T., J. Zaucha (2013), Study on blue growth, maritime policy and EU strategy for the Baltic Sea Region. Country fiche Poland, Instytut Rozwoju Working Paper no. 004/2013 (011), Sopot.
 • Brodzicki T., Umiński S. (2013), International Trade Relations of Enterprises Established in Poland’s Regions: Gravity Model Panel Estimation, Instytut Rozwoju Working Paper 001/2013.
 • Brodzicki T. (2012), Teoretyczne uwarunkowania aspekty koncepcji klastra, w: Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2012), Polityka klastrowa, w: Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T., Ciołek D. Tarkowski M. (2012), Mapowanie klastrów, w: Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Ciołek D., Brodzicki T. (2012), Identyfikacja efektów zewnętrznych funkcjonowania klastrów przemysłowych w Polsce, w: Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Kuczewska J., Kujawski L., Brodzicki T. (2012), Efekty wewnętrzne klastrów: w: Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
  Brodzicki T., Kuczewska J. red. (2012), Klastry przemysłowe i polityka klastrowa a - konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów, ISBN 978-83-7865-050-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2012), Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej, w: Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, ISBN 978-83-7865-048-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2012), Potencjał konkurencyjny państw Grupy Wyszehradzkiej - zmiany strukturalne w wymianie handlowej, w: Zielińska-Głębocka A., Gawlikowska-Hueckel K., Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, ISBN 978-83-7865-048-5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Brodzicki T. (2012), Agglomeration patterns in Polish manufacturing industry, International Economics Letters, Vol. 1.1, s. 13-22, ISSN 1805-7306.
 • Brodzicki T. (2012), On the signaling effects of clusters. Clusterization and inflow of FDI into Polish NUTS-2 regions, Czech Journal of Social Science, Business and Economics, Vol. 1, s. 82-91, ISSN 1805-6830.
 • Ciołek D., Brodzicki T. (2012), Przestrzenny Model Panelowy Zewnętrznych Efektów Klastrów Przemysłowych w Polsce, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 26/2012, str. 87-99.
 • Brodzicki T. (2012), Augmented Solow Model with Mincerian Education and Transport Infrastructure Externalities, Czech Economic Review, Vol. 6 (2), s. 155-170.
 • Brodzicki T. (2012), On optimality or non-optimlaity of the eurozone, w: Turnovec, F., Strielkowski, W., et al. (2012), Advanced Economics of European Integration: selected issues. 1st ed. Charles University in Prague, Faculty of Social Science.
 • Brodzicki T. (2011), Handel państw Grupy Wyszehradzkiej. Zmiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego, w: Wydymus S., Maciejewski M. red., Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. ISBN 978-83-62511-41-9, strony 25 - 56.
 • Brodzicki T. (2011), Klastry jako element zintegrowanej polityki morskiej; w: "Polskie drogi polityki morskiej - od wizji do działania", Gdańsk: Instytut Morski w Gdańsku, s.133-150 , 2011, ISBN 978-83-62438-11-2.
 • Brodzicki T. (2011) Handel zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej. Zmiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego, Analizy i Opracowania KEIE nr 4/2011 (007).
 • Brodzicki T. (2011) Augmented Solow Model with Mincerian Schooling and Infrastructure Externalities, Analizy i Opracowania KEIE nr 1/2011 (004).
 • Brodzicki T. i in. (2010) Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Mazowieckiego, Instytut Rozwoju.
 • Brodzicki T., Dutkowski M. (2010) Modele rozwojowe Pomorza, IBnGR, Gdańsk.
 • Brodzicki T. (2010) Critical Review of Cluster Mapping Studies in Poland, Analizy i Opracowania KEIE nr 1/2010 (003)
 • Brodzicki T., Wołek M. (2009) Założenia do procesu aktualizacji dokumentu strategii rozwoju Miasta Kwidzyna, opracowanie dla UM w Kwidzynie, Sopot-Kwidzyn 2009.
 • Brodzicki T., Wołek M. (2009) Wykorzystanie strategii rozwoju w procesie zarządzania miastem, opracowanie dla UM w Tczewie, Sopot-Tczew 2009.
 • Brodzicki T. (2009), Product variety and the export pattern of Poland 1999-2006, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 3/2009 (002).
 • Brodzicki T. (2009) Potencjał klastra ICT w woj. pomorskim, opracowanie dla BSR Expertise, Gdańsk.
 • Brodzicki T. (2009), Nie odwracajmy się od morza, Pomorski Przegląd Gospodarczy nr 2/2009 (41).
 • Tamowicz P., Brodzicki T. (2009) Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych. Ocena trafności i użyteczności działań 5.1 PO IG, opracowanie dla PARP, Gdańsk-Warszawa.
 • Brodzicki T., Rybacka M. (2009), Ocena potencjału rozwojowego woj. pomorskiego, opracowanie dla IBnGR, Gdańsk.
 • Brodzicki T. (2009), Determianty rozwoju gospodarczego woj. pomorskiego, opracowanie dla IBnGR, Gdańsk.
 • "Brodzicki T. (2009), Extended Gravity Panel Data Model of Polish Foreign Trade, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 1/2009
 • Zielińska-Głębocka A. (red.) (2008), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, współautor rozdz. 3, 5, 7, 8
 • Brodzicki T., Tamowicz P. (2008), Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych, Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji, Gdańsk - Radom
 • Brodzicki T. (red.) (2008), Potencjalne klastry w strukturze gospodarki Pomorza, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T., Tamowicz P., Tarkowski M. (2008) Struktura gospodarki Pomorza i jej zmiany w okresie 2007-2015, Regionalne Studia Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki, Zeszyt II, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T., Ciołek D. (2008) Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland. Analizy i Opracowania KEIE UG nr 2/2008
 • Brodzicki T., Ciołek D. (2008) Deep determinants of economic growth - empirical verification with panel data models, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 1/2008
 • Brodzicki T. (2008) Pomorski Portal Innowacji, opracowanie na zlecenie Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 • Brodzicki T. (2008) Klaster LTD w woj. pomorskim. Potencjał i perspektywy rozwoju, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T. i in. (2008) Przewodnik dobrych praktyk w zakresie clusteringu, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T. (2007) Głębokie a płytkie determinanty wzrostu gospodarczego w: Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków-Rzeszów
 • Brodzicki T., Ciołek D. (2007) Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego - weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych, Analizy i Opracowania KEIE, 1/2007, UG, Sopot
 • Brodzicki T., Szultka S., Koszarek M. (2007) Perspektywy i potencjalne kierunki rozwoju klastra rolno-spożywczego w województwie opolskim, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T., Szultka S., Koszarek M. (2007) Perspektywy i potencjalne kierunki rozwoju klastra chemicznego w województwie opolskim, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T., Koszarek M., Milewski G., Szultka S. (2007) Perspektywy i potencjalne kierunki rozwoju klastra budowlanego w województwie opolskim, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T., Szultka S., Koszarek M. (2007) Analiza struktury gospodarki pod kątem możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki T. (2006) Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość" w: Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarzadzania w Rzeszowie, Kraków - Rzeszów 2006
 • Brodzicki T. (2006) Econometric Analysis of Impact of Relative Location on the Growth Effects of Economic Integration. The case of the EU" w: Klamut M. (red.), Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Integracja europejska nr 13, Prace Naukowe AE nr 1127, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Brodzicki T. (2006) Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość, Analizy i Opracowania KEIE, Gdańsk
 • Brodzicki T. (2006) The Scale of the Internal Market and the Growth Effects of Regional Economic Integration. The case of the EU, Analizy i Opracowania KEIE
 • Brodzicki T. (2006) Efekty akumulacyjne procesu regionalnej integracji gospodarczej na przykładzie Unii Europejskie, rozprawa doktorska, niepublikowana, dostępna w Bibliotece UG
 • Zielińska-Głębocka A., Brodzicki T. (2005) Trade in manufactured goods between the EU and selected accession countries: Identifying sectors sensitive to changes in industrial competitiveness of the "new" members Opere et Studio pro Oeconomia, Vol II, No 1(3), July
 • Brodzicki T., Dzierżanowski M., Szultka S., współpraca Włoch A. (2005) Instrumenty stymulowania rozwoju klastrów w województwie mazowieckim, opracowanie IBnGR na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
 • Brodzicki T. współpraca Elmgren A., Grubiszewski T., Romanowska M. (2005) Competitive position of the Baltic Sea Region. The Role of Regional Clusters. Potential for Regional Cooperation and Competitiveness-Stimulating Intraregional Realocation, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki, T. (2005) New empirical insights into the growth effects of economic integration within EU - plik do sciagniecia
 • Brodzicki, T. (2005) Relative Centrality or Peripheriality and the Growth Effects of Economic Integration within the European Union - Implications for Structural Policies - plik do sciagniecia
 • OECD (2005) Business Clusters - Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe współautor rozdziału o Polsce - more info
 • Brodzicki T., Dzierżanowski M., Erlandsson K., Szultka S. (2004) Założenia strategii rozwoju klastrów w Polsce i propozycje działań operacyjnych, Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, IBnGR, Gdańsk23:29 2006-03-30
 • Brodzicki, T. (2004) Konkurencyjność przemysłowa Unii Europejskiej w handlu z Polską, Republiką Czeską i Węgrami. Analiza oparta na udziałach rynkowych i korzyściach komparatywnych, Analizy i Opracowania KEIE 1/2004
 • Brodzicki, T. et al. (2004) Polityka rozwoju oparta o klastry, najlepsze praktyki, rekomendacje dla Polski,Niebieska Księga PFSL nr 11, IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki, T. (2004) Aspects of competitive vulnerability of EU-15 manufacturing industry sectors to accession of the Czech Republic, Hungary and Poland. Analysis of mutual trade flows 1995-2001, opracowanie w ramach projektu międzynarodowego dla Komisji Europejskiej (materiał niepublikowany)
 • Szultka, S. (red.) et al. (2004) Klastry - innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk - współautor
 • Wojnicka, E., Brodzicki, T., Mielnicki, M., Domowska, A., Smulewicz, E., Krasowski, T. (2004) Raport o promocji innowacji i polityce technologicznej w Polsce. Lokalne systemy innowacyjne w Siedlcach, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce, IBnGR, Gdańsk
 • Zielińska-Głębocka, A., Gawlikowska-Hueckel, K., Brodzicki, T. (2003) Polski przemysł w obliczu integracji z jednolitym rynkiem europejskim, Materiały Konferencyjne pt. "Procesy integracyjne w gospodarce światowej - Polska w Unii Europejskiej", WUŁ, Łódz
 • Brodzicki, T. (2003)Wymiana produktów przemysłu przetwórczego między Polską a państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w: Zielińska-Głębocka, A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
 • PARP (2003) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2003, PARP, Warszawa - współautor
 • Nowicki, M. (red.), Gawlikowska-Hueckel, K., Umiński, S., Brodzicki, T. (2003) Jak integracja z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, IBnGR, Gdańsk
 • Wojnicka, E., Brodzicki, T., Szultka. S. (2003) Clusters in Poland, report prepared for LEED/OECD Porgram on "Clusters in Transition Economies", IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki, T., Szultka. S. (2002) Koncepcja klastrów a konkurencyjność regionów, Organizacja i Kierowanie Nr 4(110), s. 45-60
 • Brodzicki, T. (2002) Is the Membership in the EU Going to Induce Regional Convergence?, w: Kułakowski, J. et al., Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership, OBIE, Gdansk
 • IBnGR, pod red. M. Nowickiego (2002) Profil społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego, IBnGR, Gdańsk - współautor 16 profili województw
 • Wojnicka, E., Brodzicki, T.,Susmarski, P., Szultka, S. (2002) Klastry wysokotechnologiczne i regionalne systemy innowacyjne w Niemczech, IBnGR, opracowanie dla KAS
 • Wojnicka, E. (ed.) Brodzicki,T.,Hildebrandt,A.,Szultka, S. (2002) Clusters in Poland Preliminary report prepared for LEED Programme on "Clusters in Transition Economies", IBnGR, opracowanie dla OECD
 • PARP (2002) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa - współautor
 • Brodzicki, T., Rot, P., Szultka, S., Tamowicz, P., Umiński, S., Wojnicka, E. (2002) Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, opracowanie IBnGR, Gdańsk
 • Brodzicki, T.(2002) Integracja europejska szansą czy zagrożeniem, IBnGR, Pomorski Przegląd Gospodarczy Nr1/2002
 • Brodzicki, T. (2002) Bałtycki rozłam, Nowe Życie Gospodarcze Nr5/2002
 • Brodzicki, T. (2001) Klaster biotechnologiczny szansą rozwojową Pomorza, IBnGR, Pomorski Przegląd Gospodarczy Nr6/2001
 • Tamowicz, P., Brodzicki, T. (2001) Wspieranie rynku venture capital przez władze publiczne, w: IBnGR(2001) Analiza rynku venture capital w Polsce. Raport końcowy opracowany na zlecenie PARP, IBnGR, Gdańsk
 • Rot, P., Brodzicki, T.(2001) Sektor wysokich technologii w Polsce, opracowanie IBnGR
 • Wojnicka, E., Rot, P.,Tamowicz, P., Brodzicki, T. (2001) Regionalny system innowacyjny w wojwództwie pomorskim, IBnGR, Polska Regionów Nr 26, Gdansk
 • Brodzicki, T.(2000) Historia sukcesu finskiej polityki proinnowacyjnej, ICKHZ, Wspólnoty Europejskie Nr 2000/4
Zainteresowania
 • Makroekonomia gospodarki otwartej
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Problematyka wzrostu oraz rozwoju gospodarczego
 • Metody ilościowe w ekonomii
 • Teoria i empiria wymiany handlowej/ZIB
 • Innowacje i konkurencyjność, zarządzanie innowacjami
 • Proces integracji gospodarczej
 • Nowa geografia ekonomiczna - teoria lokalizacji
 • Teoria i praktyka klastrów - polityka wspierania klastrów
 • Strategie gospodarcze
 • Rozwój regionalny

Pozanaukowe

 • lotnictwo w tym zwałszcza szybownictwo (aktywnie - AG - Pruszcz Gdański, KTL - Korne)
 • kosmologia, fizyka teoretyczna
 • fotografia
 • sport (czynnie): bieganie, rower, siłownia, piłka nożna, squash, biernie F1
 • dobra muzyka
Inne

 Profil na Research Gate

Tomasz Brodzicki on ResearchGate

Udział w konferencjach naukowych - referaty

 • T. Brodzicki, Internationalization and innovation intensities of Polish manufacturing firms. A close nexus?, XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Handel międzynarodowy i internacjonalizacja Przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków, 7 listopada 2016
 • S. Umiński, T. Brodzicki, Bremen vs. Gdańsk. Changes and challenges within the global economy, Academic Symposium: Smart, Sustainable and Inclusive Growth, City University of Applied Sciences Bremen & University of Gdańsk, Gdańsk, 19 października 2016.
 • T. Brodzicki, Regional innovation systems and urban structural change, Academic Symposium: Smart, Sustainable and Inclusive Growth, City University of Applied Sciences Bremen & University of Gdańsk, Gdańsk, 19 października 2016.
 • T. Brodzicki, D. Ciołek, Innovation, innovation strategy and internationalization of Polish firms: logit analysis, European Trade Study Group (ETSG) Eighteenth Annual Conference 2016, Aalto University & VATT Institute,Helsinki, 8-10 września 2016.
 • T. Brodzicki, Ciołek  D., Innovation, innovation strategy and internationalization of Polish manufacturing firms. Logit analysis, Warsaw International Economic Meeting - WIEM 2016, Warsaw, Poland, 28-30 czerwca 2016.
 • T. Brodzicki, D. Ciołek, Spatial dependence structure of TFP in Polish counties, IV International Scientific Conference “Spatial econometrics and regional economic analysis",  Łódź, 13-14 czerwca 2016.
 • T. Brodzicki, The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework, V Krajowa Konferencja "Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka" Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 13 maja 2016.
 • T. Brodzicki, K. Śledziewska, The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania Gospodarki Globalnej 2016, Sopot, Instytutu Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, 19-20 maja 2016.
 • T. Brodzicki, K. Śledziewska, Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego - ujęcie modelowe, Seminarium naukowe Instytutu Rozwoju, Sopot, 12 grudnia 2015. T. Brodzicki, D. Ciołek, Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Analiza logitowa, Seminarium naukowe Instytutu Rozwoju, Sopot, 12 grudnia 2015.
 • T. Brodzicki, D. Ciołek, K. Śledziewska, Koncepcja grawitacji w modelowaniu wymiany handlowej Polski, Seminarium naukowe Instytutu Rozwoju, Sopot, 12 grudnia 2015.
 • T. Brodzicki, D. Ciołek, Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, Analiza logitowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 16 listopada 2015.
 • T. Brodzicki, K. Śledziewska, Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski, Analiza ekonometryczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków, 16 listopada 2015.
 • T. Jurkiewicz, S. Uminski, T. Brodzicki, K. Gawlikowska-Hueckel, The role of productivity in the internationalization of Polish firms. The results of a large survey, European Trade Study Group, Sorbonne - Paris 1, Paryż, wrzesień 2015.
 • T. Brodzicki i in., Extended gravity model of Poland’s trade. Empirical analysis with panel data methods, European Trade Study Group, Sorbonne - Paris 1, Paryż, wrzesień 2015.
 • T. Jurkiewicz, S. Uminski, T. Brodzicki, Role of productivity in the internationalization of Polish firms. Initial results of a large survey, WIEM 2015, Uniwersytet Warszawski, NBP, czerwiec 2015.
 • T. Brodzicki, Ciołek D., Determinants of total factor productivity of Polish local administrative districts. Empirical analysis, WIEM 2015, Uniwersytet Warszawski, NBP, czerwiec 2015.
 • T. Brodzicki, Innovation and internationalization. Evidence for Poland from a firm-level survey, DeLAB Conference, Uniwersytet Warszawski, czerwiec 2015.
 • T. Brodzicki, K. Śledziewska, The role of the technology and innovation gap in Polish trade relations. Empirical verification with the use of trade gravity approach, DeLAB Conference, Uniwersytet Warszawski, czerwiec 2015.
 • T. Brodzicki, Płytkie determinanty rozwoju polskich regionów. Weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod panelowych, Konferencja panelowa 2015, Katedra Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa, maj 2015.
 • T. Brodzicki, D. Ciołek, Contribution of territorial capital to growth of Polish counties (neoclassical paradigm), konferencja Instytutu Rozwoju, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław, maj 2015.
 • D. Ciołek, T. Brodzicki, Empiryczna weryfikacja wpływu kapitału terytorialnego na rozwój polskich powiatów. Podejście neoklasyczne, Konferencja Modelowanie gospodarki polskiej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, maj 2015.
 • D. Ciołek, T. Brodzicki, Empiryczna weryfikacja wpływu kapitału terytorialnego na rozwój polskich powiatów. Podejście neoklasyczne, seminarium naukowe Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG oraz Katedry Ekonomii, WZiE PG, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot, kwiecień 2015.
 • T. Brodzicki, Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał eksportowy polskich regionów, konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, listopad 2013.
 • T. Brodzicki, Płytkie i głębokie determinanty rozwoju polskich regionów - wyniki analiz empirycznych i rekomendacje, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Rozwoju pod patronatem naukowym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN pt. Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Urząd Marszałkowski, Olsztyn, wrzesień 2013.
 • T. Brodzicki, S. Umiński, International Trade Relations of Enterprises Established in Poland’s Regions: Gravity Model Panel Estimation, ESTG 2013, University of Birmingham, Birmingham, wrzesień 2013.
 • T.Brodzicki, M. Tarkowski, Ciołek D., On methodology of industrial clusters mapping. The case of Poland, ERSA 2012 Congress, Bratysława, sierpień 2012.
 • T.Brodzicki, Kuczewska J., Kujawski L, Microeconomic benefits of industrial clustering, ERSA 2012 Congress, Bratysława, sierpień 2012.
  Ciołek D., Brodzicki T., Empirical identification of external effects of industrial clustering. The case of Poland, ERSA 2012 Congress, Bratysława, sierpień 2012.
 • D. Ciołek, T. Brodzicki, External effects of industrial clustering in Poland, 38th MACROMODELS INTERNATIONAL CONFERENCE, Poznań,  grudzień 2011.
 • Augmented Solow Model with Mincerian Human Capital and Infrastructure Externalities, PhD Research Seminar, Charles University, Praga, listopad 2011. 
 • Handel zagraniczny państw Grupy Wyszehradzkiej. Zmiany strukturalne i rola handlu wewnątrzgałęziowego, Konferencja KHZ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, listopad 2011.
 • Structural adjustments in trade relations of the Visegrad group countries, ETSG 2011 Conference, Copenhagen Business School, wrzesień 2011
 • Augmented Solow Model with Mincerian Schooling and Infrastructure Externalities, EEFS 2011 Conference, Queen Mary University, czerwiec 2011
 • Critical review of cluster mapping studies in Poland, ERSA 2010 Conference, sierpien 2010
 • Determinants of product variety in Polish exports to the EU15, EEFS 2010 Conference, Athens, maj 2010
 • Rola uczelni wyższych w rozwoju klastrów Politechnika Gdańska w Klastrach Pomorskich Politechnika Gdańska - Uniwersytet przedsiębiorczy XXI wieku, Obchody 65-lecia Politechniki Gdańskiej, 24-25 maja 2010.
 • The future of the European Union, MES HS Bremen Experts Meeting, kwiecień 2010
 • Product variety and the export pattern of Poland 1999-2006, Eleventh Annual Conference of ETSG, Faculty of Economics, University of Rome “Tor Vergata", wrzesień 2009.
 •  Agglomeration patterns in the Polish manufacturing industry in the second phase of economic transition, 2009 Conference of the European Economic and Finance Society, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, czerwiec 2009.
 • Extended Gravity Panel Data Model of Polands Foreign Trade", 10th Annual Conference of the ETSG, UW i SGH, Warszawa, wrzesien 2008
 • "Spatial econometric analysis of the determinants of location of manufacturing industry and market services sectors in Poland", Warsaw International Economic Meeting, Uniwersytet Warszawski, Nardowy Bank Polski, Warszawa, czerwiec 2008, z Dorotą Ciołek
 • "Deep determinants of economic growth - empirical verification with panel data models" - EEFS 2008, Praga, maj 2008 - z Dorotą Ciołek
 • "Competitive advantage of the Baltic Sea Region - potential for cooperation of BSR clusters? w ramach seminarium IBnGR, KAS, Euroregion Baltic oraz SIDA pt. Klastry w regionie Bałtyku - realna szansa czy mrzonka?, Gdańsk, grudzień 2007 (organizator seminarium)
 • "Głębokie a płytkie determinanty wzrostu gospodarczego Konferencja Ogólnopolska Katedry Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pazdziernik 2007
 • "Czy integracja gospodarcza w ramach Unii Europejskiej prowadzi do efektu wzrostowego?, Konferencja Ogólnopolska Katedry Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pazdziernik 2007
 • "Structural adjustments in the Polish manufacturing industry 1995 - 2005", 6th Annual Meeting of the EEFS, University of National and International Economy, Sofia, maj 2007
 • "Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość", ogólnopolska konferencja "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy" zorganizowana przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, pazdziernik 2006
 • "The Scale of Internal Market and the Growth Effects of Regional Economic Integration. The Case of the EU" - European Trade Study Group (ETSG 2006 conference), University of Vienna, wrzesien 2006
 • "New empirical insights into the growth effects of economic integration within EU" - 4th Annual Meeting of the EEFS, University of Coimbra, maj 2005
 • "Konkurencyjność przemysłowa Unii Europejskiej w handlu z Polską, Republiką Czeską i Węgrami. Analiza oparta na udziałach rynkowych i korzyściach komparatywnych" - konferencja naukowa Skutki integracji Polski z Unią Europejską organizowana przez Katedrę Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, listopad 2004
 • "Handel produktami przemysłu przetwórczego Polski z UE - apekty międzynarodowej konkurencyjności" konferencja naukowa pt. "Konkurencyjność gospodarki w warunkach integracji europejskiej", Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, 9-10 czerwca 2003
 • "In Search for Accumulative Effects of European Economic Integration" - 2nd Annual Meeting of the EEFS "European Integration: Real and Financial Aspects" Bologna, 14-17 maja 2003
 • "Economic Transformation and Economic Integration. Regional Effects for Poland" - konferencja International Economics and Finance Society - Heraklion, Kreta, maj 2002.
 • "Is the Membership in the EU Going to Induce Regional Convergence?" konferencja pt. "EU Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership" zorganizowana przez Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot, 19-20 kwietnia 2002.

Uczestnictwo w projektach badawczych - wybrane

 • Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu , Instytut Rozwoju, kierownik projektu dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, główny wykonawca, NCN OPUS
 • Kategoria spójność terytorialna w polityce spójności. Implikacje dla wzrostu gospodarczego, Instytut Rozwoju, kierownik projektu dr hab. Jacek Adam Zaucha, główny wykonawca, NCN OPUS
 • Delokalizacja przemysłu przetwórczego i usług w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, projekt nr 538-3480-0529-1 
 • Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Instytut Rozwoju, prof. dr hab. Jacek Szlachta, główny wykonawca
 • 1649/B/H03/2010/38  “Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego" - kierownik projektu, w trakcie realizacji
 • Wpływ integracji w ramach Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy państw członkowskich - studia przypadków wybranych państw członkowskich - BW 3480-5-0191-8 (zakończony)
 • Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego - weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod estymacji panelowych - BW 3480-5-0176-7 (zakończony)
 • Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjnosc polskich regionów w warunkach integracji europejskiej realizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30 (zakończony)
 • Empiryczna weryfikacja efektów akumulacyjnych procesu regionalnej integracji gospodarczej w ramach Unii Europejskiej - BW/3480-5-0296-4 (zakończony)
 • Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market -projekt badawczy Komisji Europejskiej nr HPSE-CT-2002-00148 (zakończony)
 • Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w ukladzie sektorów, regionów, przedsiębiorstw)- KBN (zakończony)
 • Konkurencyjnośc MSP w Polsce - PARP (zakończony)
 • Rynek venture capital w Polsce - PARP (zakończony)
 • Regionalny system innowacyjyny w województwie pomorskim - IBnGR, Fundacja Forda (zakończony)
 • Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, Urząd Miasta Gdańsk (zakończony)
 • Projekt finansowany z grantu KBN dt. problematyki klastrów w Polsce (zakończony

Recenzje naukowe

 • NBP - Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia polski do strefy euro
 • NBP - Bank i Kredyt
 • opracowania i ekspertyzy PARP
 • opracowania i ekspertyzy MG
 • opracowania i ekspertyzy IBnGR
 • opracowania UMWP
 • Kwartalnik ’Ekonomia’ - czasopismo naukowe WNE UE
 • Journal of Population Economics
 • Economic Change and Restructuring
 • International Journal of Economic Sciences and Applied Research

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2004
 • Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005
 • Ekspert Ministerstwa Gospodarki ds. polityki innowacyjnej
 • Państwowy zasób kadrowy (2007-)
 • członek Rady Polityki Zagranicznej (2011-)
 • członek Zespołu ds. aktualizacji strategii rozwojowej Pomorza (2011-2012)

 

Moi licencjaci i magistrzy (promocja prac)

 • Katarzyna Kirkiewicz
 • Dominika Kazimierczyk
 • Kamila Konracka
 • Natalia Brzezińska
 • Zofia Tarasiuk
 • Daria Stencel
 • Natalia Ułanowska
 • Magdalena Lutrzykowska
 • Konrad Brodziak
 • Valentina di Iasio (University of Ferrara, Italy) 
 • Anna Lipińska
 • Hanna Gryka
 • Samanta Santocka
 • Aleksandra Wojtkowska
 • Andrzej Kaczor
 • Piotr Gudyka
 • Łukasz Trepczyński
 • Dawid Świeczkowski
 • Bartosz Stefanina
 • Łukasz Trepczyński
 • Hanna Plata
 • Iwona Chojnacka
 • Jan Puzynkiewicz
 • Joanna Borzym
 • Łukasz Chełkowski
 • Victor Borsuk
 • Agnieszka Domińska
 • Paulina Żełobowska
 • Rafał Kimbar
 • Paweł Konończuk
 • Tomasz Chabowski
 • Justyna Kędziora (pomoc przy pracy mgr na temat rozwoju gospodarczego)