mgr Iwona Okrasińska

Opublikowano 11 stycznia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 19 lutego 2009 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Rola infrastruktury transportu w budowaniu przewagi konkurencyjnej gałęzi transportu. Studium na przykładzie pasażerskiego transportu kolejowego


Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: