dr Bożena Kłusek-Wojciszke

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1246
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
326
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje

 

Media masowe jako instrument działalności "public relations", [w:] Media, biznes, kultura, red. J.Kreft, J. Majewski, Wyd. Marpress, Gdańsk 2009, s.159, ISBN 978-83-7528-043-2

Wiedza  jako specyficzny  zasób przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, red.nauk. J. Fryca, J.Jaworski, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 4, Gdańsk 2008, s.133-146, ISSN 1899-9867, ISBN 978-83-61712-16-9

Low Social Trust in New EU Countries: Is it a Matter of Culture or Economy?, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A.Stępniak, S.Umiński, A. Zabłocka, Uniwersytet Gdański, Sopot 2009, s. 217-223,ISBN 978-83-7531-018-4

Informacyjne aspekty dyskryminacji osób po 50. roku życia na pomorskim rynku pracy, [w:] "Równi na rynku pracy? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim", praca zbiorowa pod red. J. Frycy, wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009, s. 43, ISBN 978-83-61712-06-6  

Generacja 50+ - atut  czy przeszkoda na rynku pracy,  [w:] "Równi na rynku pracy? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim", praca zbiorowa pod red. J. Frycy, wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009,  s. 31, ISBN 978-83-61712-06-6   Style postępowania w sytuacji konfliktowej u nauczycieli i studentów  - analiza empirycznMiędzynarodowa konferencja naukowa pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji - VII spotkanie KOMUNIKACJA - ZARZĄDZANIE - EDUKACJA KOMUNIKACJA W GRUPACH - PRZYWÓDZTWO W EDUKACJI, Zakopane 2009

Rozwój mediów obywatelskich w Polsce;  Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Nowe Media - społeczeństwo sieciowe" organizowana przez Zakład Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Politologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - artykuł w druku

Programowanie neurolingwistyczne jako nowy  paradygmat  komunikacji w biznesie, Zeszyty Naukowe Transportu Morskiego - artykuł w druku

Programowanie neurolingwistyczne jako nowy  paradygmat  komunikacji w biznesie 2, Zeszyty Naukowe Transportu Morskiego - artykuł w druku

Poziom zaufania społecznego w nowych krajach Unii Europejskiej. Kwestia kultury czy ekonomii?, Pieniądze i więź, nr 1/2009, s. 187 ISSN 1506-7513

Media obywatelskie jako platforma komunikacji międzyludzkiej; Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowe wyzwania w komunikowaniu się" organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Psychologii UMCS Lublin w Szczecinie - artykuł w druku

Osobowość jako determinanta wyboru stylu rozwiązywania konfliktów, Organizacja i Kierowania, Nr 1, 2009, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, ISDN 0137-5466

Konstrukcja Kwestionariusza Stylów postępowania w sytuacji konfliktowej, Czasopismo Psychologiczne, lipiec 2009, 1425-6460 s. 119-140

Affect, Evaluation and Attitudes Towards a President, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego , Wydawnictwo UG, nr 5, 2008

Mass media in times of globalisation, The reality and Dilemas of Globalisation, ed. K. Dobrowolski, ed. J. Żurek, Wydawnictwo  FRUG, Gdańsk 2007

Mobbing w miejscu pracy, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego , Wydawnictwo UG, nr 3, 2006

Cenzura a więź społeczna. Wokół funkcji systemu ograniczeń wolności słowa w rzeczywistości politycznej PRL, Pieniądz i więź, nr 2, 2005, s. 115 - 118, ISSN 1506-7513

 

 

Zainteresowania
  • Zarządzanie konfliktem
  • Mechanizm wywierania wpływu społecznego
  • Media masowe
Inne