Projekt ORIGAMI

ORIGAMI

OPTYMALNE REGULACJE I INFRASTRUKTURA DLA POWIĄZAŃ LĄDOWYCH, LOTNICZYCH I MORSKICH (OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES)

Projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej - Seventh Framework Programme THEME 7 TRANSPORT, Grant Agreement for: Small/Medium-Scale Focused Research Project. Realizowany w ramach call: FP7-TPT-2010-RTD-1

Activity code(s): TPT.2010-5.: Demand/supply management and logistics for transport of passengers through increased co-modality and understanding of social behaviour; TPT.2010-4.: Optimisation and integration of R&D efforts for transport of  passengers by enhanced intermodality

Celem konkursu były badania w zakresie poprawy integracji transportu pasażerskiego w Europie, a szczególnie powiązań międzygałęziowych w aspekcie transportu długiego i krótkiego zasięgu. Główne cele projektu można sformułować jako:
- wskazanie potencjalnych ścieżek i rozwiązań w kierunku poprawy intermodalności transportu pasażerskiego,
- ocenę możliwości aplikacji tych rozwiązań w świetle obecnej polityki transportowej w Unii Europejskiej oraz wskazanie rekomendacji dla przyszłych działań,
- rozpowszechnienie wyników badań i promowanie dobrych praktyk europejskich.

Aby skutecznie rozwiązać istniejące problemy długodystansowych przemieszczeń pasażerskich od drzwi do drzwi niezbędne jest dostarczenie zintegrowanych sieci i usług, co z kolei wymaga dopracowania wspólnych rozwiązań i współpracy między zainteresowanymi stronami w sektorze publicznym i prywatnym. ORIGAMI będzie się opierać na
dorobku naukowym w zakresie przewozów pasażerskich na duże odległości (szczególnie projekty badawcze KITE, LINK, INTERCONNECT, HERMES).


Problem powiązań w przewozach pasażerskich ma duże znaczenie w kontekście realizacji celów europejskiej polityki transportowej i zrównoważonego rozwoju transportu.  Niezbędne jest zwiększenie efektywności przewozów pasażerskich oraz redukcji negatywnego wpływu na środowisko, a możliwe jest to poprzez rozsądne wspieranie integracji, współpracy oraz, w określonych przypadkach, konkurencji w zakresie świadczenia usług transportowych.  Obszar badawczy projektu obejmuje elementy infrastruktury transportowej, koordynację między podmiotami działającymi na rynku, a również integrację i spójność sieci multimodalnych.

Ogólne cele projektu ORIGAMI sformułować można jako:
- wskazanie potencjalnych ścieżek i rozwiązań na rzecz poprawy współpracy i intermodalności;
- ocenę użyteczności zidentyfikowanych rozwiązań w świetle oczekiwań i reakcji użytkowników transportu;
- oszacowanie wartości rozwiązań w świetle obecnej europejskiej polityki transportowej i wskazanie rekomendacji przyszłych działań;
- rozpowszechnianie wyników projektu i promowanie najlepszych praktyk w zakresie powiązań w przewozach na długie dystanse.

Szczegółowe cele projektu dotyczą:
- zbadania obecnych trendów w zakresie zachowań komunikacyjnych pasażerów przy uwzględnieniu różnic między poszczególnymi krajami i regionami,
- określenia podstawowych czynników, które będą wpływać na przyszłe zachowania komunikacyjne, takich jak demografia i trendy społeczne,
- określenia wymagań i postulatów podróżnych w zakresie połączeń typu od drzwi do drzwi,
- zebrania nowych danych na temat postawy podróżujący na duże odległości,
- ustalenia potrzeb w zakresie poprawy współpracy i intermodalności ze strony systemu transportowego,
- zidentyfikowania przykładów najlepszych praktyk rozwiązań technicznych,
- zestawiania rozwiązań proponowanych w literaturze, ale jeszcze nie realizowane w praktyce dotyczących intermodalności,
- zbadania braków i ograniczeń oraz przeprowadzenia oceny, w jaki sposób i do jakiego stopnia rozwiązania mogą być przenoszone i wprowadzane w innych uwarunkowaniach
- zbudowania scenariuszy alternatywnych przyszłych kierunków rozwoju transportu intermodalnego w sektorze pasażerskim,
- prognozowania popytu na te alternatywne rozwiązania i ich oceny w świetle kryteriów polityki transportowej,
- ustalenia przyszłych potrzeb badawczych,
- zaleceń dla przyszłych działań i decyzji w obszarze polityki transportowej,
- rozpowszechniania wyników wśród decydentów i innych zainteresowanych stron, jak również naukowców i branży transportowej.

 

 

Partnerzy projektu:

Transport Research Institute (TRI), Edinburgh Napier University
Project Coordinator
Merchiston Campus, Edinburgh EH10 5DT, U.K.

Mcrit S.L.
Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona, Spain

MKmetric Gesellschaft für Systemplanung mbH
Rueppurrer Strasse 4, 76131 Karlsruhe, Germany

Istituto di Studi per l'Integrazione dei Sistemi (ISIS)
Via Flaminia 21, Rome 00198, Italy

Institute for Transport Studies, University of Leeds
University Road, Leeds, LS2 9JT, U.K

Technical University of Vienna (TU Wien)
Research Centre for Transport Planning and Traffic Engineering, Gusshausstrasse 30/02, Vienna 1040, Austria

Uniwersytet Gdanski
Chair of Comparative Research of Transport Systems, Armii Krajowej 119/121, Sopot 81824, Poland

 

 

Wyniki projektu:
http://cordis.europa.eu/result/rcn/90076_pl.html