mgr Łukasz Guzek

Opublikowano 15 grudnia 2017 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 grudnia 2017 r.

Tytuł rozprawy: Fiskalizacja w procesach formalizacji i standaryzacji systemów sprzedaży detalicznej. Studium sektora usług medycznych

Obszar wiedzy: obszar nauk społecznych
Dziedzina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych
Dyscyplina naukowa: ekonomia


Promotor:

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: