Zarządzenie nr 3/19 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 3/19 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 02 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia rady programowej kierunku studiów: biznes i technologia ekologiczna

Na podstawie § 75 ust. 1-2 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:§ 1.

1. Tworzy się radę programową kierunku studiów: biznes i technologia ekologiczna, zwaną dalej „radą”.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierunku studiów, należy przez to rozumieć kierunek studiów: biznes i technologia
    ekologiczna.§ 2.

1. Rada dba o prawidłową realizację programu studiów określonego dla kierunku studiów oraz wysoką jakość kształcenia
    na kierunku studiów.
2. Do szczegółowych zadań rady należy:

1) opracowywanie projektów programów studiów, w szczególności zgodnych z obowiązującymi przepisami
    powszechnymi oraz przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu, w tym:

a) określanie przedmiotów, rodzajów i form zajęć dydaktycznych oraz ich wzajemnych proporcji, w tym
    określenie zakresu zajęć laboratoryjnych oraz praktyk zawodowych, wymaganych do osiągnięcia
    zakładanych efektów uczenia się,
b) ustalanie zgodności efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć z efektami kierunkowymi oraz
    weryfikowanie treści programowych zajęć lub ich grup w odniesieniu do osiągania zakładanych efektów
    uczenia się;

2) okresowa kontrola treści przedmiotów realizowanych w ramach kierunków studiów w celu uniknięcia powtarzania
    się treści programowych oraz zapewnienia zgodności tych treści z aktualnym stanem wiedzy i postępami w nauce
    i praktyce;
3) określenie, pod względem metodologicznym i merytorycznym, zasad i kryteriów przygotowywania pracy
    dyplomowej na kierunku studiów;
4) sprawowanie nadzoru nad:

a) doborem promotorów prac dyplomowych pod względem ich kwalifikacji merytorycznych,
b) określaniem tematów prac dyplomowych;

5) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych w Regulaminie Studiów UG;
6) wyrażanie opinii w sprawach określenia w programie studiów dla kierunków studiów zajęć lub grup zajęć
    wskazanych jako zajęcia lub grupy zajęć do wyboru;
7) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu doskonalenia programów studiów oraz dobrego przygotowania
    absolwenta do wykonywania obowiązków zawodowych;
8) monitorowanie procesu dydaktycznego poprzez analizę wyników badań ankietowych w odniesieniu do
    poszczególnych zajęć;
9) współpraca z opiekunami specjalności i kierownikami katedr w sprawie programów specjalności i obsady zajęć.


§ 3.

1. W skład rady wchodzą:

1) dr Tomasz Gutowski - prodziekan do spraw kształcenia;
2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych
    na Wydziale Ekonomicznym oraz Wydziale Chemii, w liczbie 4 osób:
    prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska
    dr hab. Przemysław Kulawczuk profesor Uniwersytetu Gdańskiego
    prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski
    dr Andrzej Poszewiecki
3) Marta Parteka – student kierunku Biznes i technologia ekologiczna;
4) Agnieszka Strużyna - student kierunku Biznes i technologia ekologiczna;
5) mgr Magdalena Kawińska - przedstawiciel otoczenia gospodarczego.

2. Członkowie rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być w każdym czasie odwołani przez dziekana.      
    Członków rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dziekan powołuje i odwołuje zgodnie ze wskazaniem studentów
    kierunku biznes i technologia ekologiczna.
3. Przewodniczącym rady jest dr hab. Przemysław Kulawczuk profesor Uniwersytetu Gdańskiego.


§ 4.

1. Członek rady ma obowiązek udziału w posiedzeniach rady.
2. W celu właściwej realizacji swoich obowiązków związanych z pracami rady członek rady jest również zobowiązany
    do szczegółowego i systematycznego zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami, w tym
    rozporządzeniami ministra właściwego do spraw nauki oraz szkolnictwa wyższego, uchwałami Senatu Uniwersytetu
    Gdańskiego, zarządzeniami Rektora i dziekana oraz uchwałami i wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
3. W posiedzeniach rady może również uczestniczyć dziekan albo osoby zaproszone przez przewodniczącego.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w posiedzeniu rady bez prawa głosu.


§ 5.

Do zadań przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami rady;
2) przedkładanie do zaopiniowania przez radę dziekana programów studiów, a także przedkładanie tej radzie
    propozycji działań niezbędnych do zapewnienia właściwej realizacji programu studiów i wysokiej jakości
    kształcenia;
3) przeprowadzanie konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne w szczególności w zakresie treści
    programowych, form zajęć lub kryteriów ich zaliczania;
4) składanie dziekanowi informacji o pracach rady przynajmniej raz w semestrze.


§ 6.

1. Posiedzenie rady przewodniczący zwołuje się, co najmniej raz w semestrze roku akademickiego i co najmniej 7 dni
    przed dniem posiedzenia wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany
    przez członka rady lub osobę zaproszoną przez przewodniczącego. Do zawiadomienia dołącza się w szczególności
    porządek posiedzenia.
3. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków
    rady, w tym przewodniczącego.
4. Posiedzenia rady są jawne, chyba że przewodniczący wyłączy jawność posiedzenia w całości lub w części. Z przebiegu
    obrad na posiedzeniu rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.


§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego