Zarządzenie nr 2/19 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 2/19 Dziekana Wydziału Ekonomicznego z dnia 14 listopada 2019 roku
w sprawie utworzenia rady programowej kierunków studiów: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Na podstawie § 75 ust. 1-2 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – zarządza się, co następuje:§ 1.

1.  Tworzy się radę programową kierunków studiów: ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwaną dalej „radą”.
2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierunku studiów, należy przez to rozumieć kierunki studiów: ekonomia
     i międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 
§ 2.

1.  Rada dba o prawidłową realizację programu studiów określonego dla kierunku studiów oraz wysoką jakość
     kształcenia na kierunku studiów.
2.  Do szczegółowych zadań rady należy:
     1)  opracowywanie projektów programów studiów, w szczególności zgodnych z obowiązującymi przepisami
          powszechnymi oraz przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu, w tym:
          a) określanie przedmiotów, rodzajów i form zajęć dydaktycznych oraz ich wzajemnych proporcji, w tym
              określenie zakresu zajęć laboratoryjnych oraz praktyk zawodowych, wymaganych do osiągnięcia
              zakładanych efektów uczenia się,
          b) ustalanie zgodności efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć z efektami kierunkowymi
              oraz weryfikowanie treści programowych zajęć lub ich grup w odniesieniu do osiągania zakładanych
              efektów uczenia się;
     2)  okresowa kontrola treści przedmiotów realizowanych w ramach kierunków studiów w celu uniknięcia
          powtarzania się treści programowych oraz zapewnienia zgodności tych treści z aktualnym stanem wiedzy
          i postępami w nauce i praktyce;
     3)  określenie, pod względem metodologicznym i merytorycznym, zasad i kryteriów przygotowywania pracy
          dyplomowej na kierunku studiów;
     4)  sprawowanie nadzoru nad:
          a) doborem promotorów prac dyplomowych pod względem ich kwalifikacji merytorycznych,
          b) określaniem tematów prac dyplomowych;
     5)  wyrażanie opinii w sprawach wskazanych w Regulaminie Studiów UG;
     6)  wyrażanie opinii w sprawach określenia w programie studiów dla kierunków studiów zajęć lub grup zajęć
          wskazanych jako zajęcia lub grupy zajęć do wyboru;
     7)  współpraca z interesariuszami zewnętrznymi w celu doskonalenia programów studiów oraz dobrego
          przygotowania absolwenta do wykonywania obowiązków zawodowych;
     8)  monitorowanie procesu dydaktycznego poprzez analizę wyników badań ankietowych w odniesieniu
          do poszczególnych zajęć;
     9)  współpraca z opiekunami specjalności i kierownikami katedr w sprawie programów specjalności i obsady zajęć. 


§ 3.

1.  W skład rady wchodzą:
     1)  dr Tomasz Gutowski - prodziekan do spraw kształcenia;
     2)  nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-dydaktycznych
          lub dydaktycznych w katedrach, w których są prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych
          treściami programowymi kierunków studiów w liczbie 6 osób:
          dr Olga Dębicka
          dr Ewa Ignaciuk
          dr Sylwia Machowska-Okrój
          dr Monika Szmelter
          dr Tomasz Michałowski
          dr Leszek Reszka
     3)  Kinga Waldecker - przedstawiciel samorządu studenckiego, student kierunku studiów: ekonomia;
     4)  Kamil Jeremicz - przedstawiciel samorządu studenckiego, student kierunku studiów: międzynarodowe
          stosunki gospodarze;
     5)  mgr Renata Leśniak - przedstawiciel otoczenia gospodarczego;
     6)  mgr Magdalena Reszka – dziekanat, planista.
2.  Członkowie rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-7, mogą być w każdym czasie odwołani przez dziekana.       
     Członków rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dziekan powołuje i odwołuje zgodnie ze wskazaniem
     wydziałowej rady samorządu studenckiego.
3.  Przewodniczącym rady jest prodziekan do spraw kształcenia.

 
§ 4.

1.  Członek rady ma obowiązek udziału w posiedzeniach rady.
2.  W celu właściwej realizacji swoich obowiązków związanych z pracami rady członek rady jest również zobowiązany
     do szczegółowego i systematycznego zapoznawania się z obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami,
     w tym rozporządzeniami ministra właściwego do spraw nauki oraz szkolnictwa wyższego, uchwałami Senatu 
     Uniwersytetu Gdańskiego, zarządzeniami Rektora i dziekana oraz uchwałami i wytycznymi Polskiej Komisji
     Akredytacyjnej. 
3.  W posiedzeniach rady może również uczestniczyć dziekan lub prodziekan właściwy do spraw kształcenia albo
     osoby zaproszone przez przewodniczącego.
4.  Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w posiedzeniu rady bez prawa głosu.

 

§ 5.

Do zadań przewodniczącego należy:
1)  kierowanie pracami rady;
2)  przedkładanie do zaopiniowania przez radę dziekana programów studiów, a także przedkładanie tej radzie
     propozycji działań niezbędnych do zapewnienia właściwej realizacji programu studiów i wysokiej jakości
     kształcenia;
3)  przeprowadzanie konsultacji z osobami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne w szczególności w zakresie treści
     programowych, form zajęć lub kryteriów ich zaliczania;
4)  składanie dziekanowi informacji o pracach rady przynajmniej raz w semestrze.


§ 6.

1.  Posiedzenie rady przewodniczący zwołuje się co najmniej raz w semestrze roku akademickiego i co najmniej 7
     dni przed dniem posiedzenia wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
     wskazany przez członka rady lub osobę zaproszoną przez przewodniczącego. Do zawiadomienia dołącza się
     w szczególności porządek posiedzenia.
3.  Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
     członków rady, w tym przewodniczącego.
4.  Posiedzenia rady są jawne, chyba że przewodniczący wyłączy jawność posiedzenia w całości lub w części.
     Z przebiegu obrad na posiedzeniu rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego