Zarządzenie nr 1/19 Dziekana WE UG

Zarządzenie nr 1/19 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Dziekana Wydziału Ekonomicznego


Na podstawie § 72 ust. 5 oraz § 74 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. – zarządza się, co następuje:


§ 1.


Z dniem 3 października 2019 roku powołuje się Radę Dziekana Wydziału Ekonomicznego w liczbie 21 osób i w następującym składzie:

 

 1. Dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – prodziekan,
 2. Dr Tomasz Gutowski - prodziekan,
 3. Dr Magdalena Markiewicz – prodziekan,
 4. Prof. dr hab. Mirosław Chaberek,
 5. Prof. dr hab. Ewa Oziewicz,
 6. Prof. dr hab. Andrzej Stępniak,
 7. Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski,
 8. Dr hab. Tomasz Brodzicki, prof. UG,
 9. Dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG,
 10. Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG,
 11. Dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG,
 12. Dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. UG,
 13. Dr hab. Andrzej Letkiewicz, prof. UG,
 14. Dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG,
 15. Dr hab. Ryszard Rolbiecki, prof. UG,
 16. Dr hab. Piotr Zientara, prof. UG,
 17. Dr Tomasz Bieliński,
 18. Mgr Dariusz Weiland,
 19. Mgr Ewelina Kochaniak (Rada Samorządu Doktorantów),
 20. Kamila Ulmann (Rada Samorządu Studentów),
 21. Mgr Beata Szalkowska – Kierownik Dziekanatu.

 


§ 2.

 1. Posiedzenia Rady zwołuje Dziekan nie rzadziej niż raz na kwartał w roku akademickim.
 2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady pisemne lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Rady i osobom zaproszonym, nie później niż pięć dni przed posiedzeniem.

 


§ 3.

Zadania Rady określa § 74 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.§ 4.

Rada powołana niniejszym zarządzeniem działa do dnia 31.08.2020 r.


§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dziekan Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego