Finał aukcji WOŚP

Opublikowano 12 lutego 2024 roku

W styczniu 2024 r. przygotowaliśmy na Wydziale Ekonomicznym UG propozycję w ramach aukcji dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Nasza propozycja, czyli „Inspirujące warsztaty Design Thinking z moderatorami” znalazła się w Top10 aukcji na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

Uniwersytet Gdański pobił w tym roku rekord zarówno liczby aukcji, jak również wysokości środków zebranych na rzecz WOŚP. Dzięki aukcjom zorganizowanym przez społeczność akademicką zebraliśmy 35.416,99 zł!

 

Wraz z naszym fundatorem wsparliśmy WOŚP w wysokości 910 zł!

 

Zespół, który opracował założenia aukcji Inspirujące warsztaty Design Thinking z moderatorami”  to: dr Magdalena Markiewicz, dr Aleksandra Aziewicz, dr Magdalena Jażdżewska-Gutta, dr Adam Borodo, dr Marek Reysowski oraz dr Dariusz Weiland.

 

Inspiracją do stworzenia tej propozycji było doświadczenie akademickie poparte doświadczenie praktycznym w zakresie wdrażania metody design thinking.

 

Metoda Design Thinking jest cennym narzędziem, szczególnie w przypadku projektów i zajęć praktycznych. Efekty uczenia się/kształcenia w związku ze wsparciem nauczycieli uczelni dotyczą umiejętności inicjowania aktywnej postawy studentów podczas zajęć, seminariów i wykładów. Design Thinking promuje twórcze myślenie i generowanie innowacyjnych pomysłów, co jest ważne w dziedzinie ekonomii, gdzie często konieczne jest znalezienie nowatorskich rozwiązań.


Jednym z kluczowych projektów rozwoju kompetencji Design Thinking na WE UG był projekt „Innowacyjna dydaktyka – rozwój kompetencji wykładowców na Wydziale Ekonomicznym” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w szkołach wyższych. Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w latach 2017-2019. 

W wyniku intensywnego szkolenia 11 wykładowców akademickich z Wydziału Ekonomicznego uzyskało kwalifikacje i certyfikat Moderatora Design Thinking, który umożliwia szkolenie kolejnych wykładowców w zakresie narzędzi i metodologii DT. Kierownikiem projektu była dr Magdalena Markiewicz.

Efektem projektu było nabycie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych w ramach procesu uczenia się przez działanie z wykorzystaniem metody DT, która służy do przygotowywania zajęć, moderowania dyskusji i angażowania uczestników, według najlepszych światowych standardów (Stanford University, Dolina Silikonowa).

 

Ważnym kamieniem milowym było także zrealizowanie projektu wdrożeniowego związanego z wykorzystaniem subwencji i realizację potrzeb deklarowanych przez studentów Wydziału Ekonomicznego. Dzięki diagnozie potrzeb i zaplanowaniu najlepszych sposobów ich realizacji w ramach pełnego procesu design thinking powstało m.in. kilka stref studenta w budynkach A, B i C z wygodnymi miejscami do wspólnej nauki i pracy, tablica upamiętniająca historię Wydziału, tablica biograficzna patrona Auli O - prof. Tadeusza Ocioszyńskiego, wymienione zostały stacje komputerowe, przygotowane zostały ścianki z logotypami wydziału, powstały także liczne drobne udogodnienia związane z codziennym przebywaniem na WE. Ten projekt koordynowany był w 2018 r. przez dr Magdalenę Markiewicz i realizowany we współpracy z mgr Pauliną Szulc-Fiszer i przedstawicielami Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego


W latach 2021-2023 Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego był także liderem projektu „Innovative Competence in Online Higher Education” (InCompEdu), który dotyczył wyzwań związanych z nagłym przejściem na nauczanie online na uczelniach w UE w związku z Covid-19, poprzez identyfikację i dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem zdobytymi na uczelniach partnerskich i poza nimi (kierownik projektu - dr Olga Dębicka, koordynator modułu Design Thinking - dr Magdalena Markiewicz). Główne rezultaty projektu i wyzwania związane były z opanowaniem nowych umiejętności cyfrowych, wdrożeniem metodologii tworzenia i prowadzenia kursów online oraz wykorzystaniem metody Design Thinking do opracowania wzorców zajęć online w interdyscyplinarnych obszarach w języku angielskim na bazie doświadczeń międzynarodowych. W projekcie wzięli udział prócz Uniwersytetu Gdańskiego (lider projektu) przedstawiciele uczelni partnerskich, w tym University of  Turku (Finlandia), University of Primorska (Słowenia), University of Alba Iulia (Rumunia), University of Rome Tor Vergata (Włochy).


Warto dodać, że obecnie metoda design thinking wykorzystywana jest na Wydziale Ekonomicznym przez 12 wykładowców będących Moderatorami DesignThinking. Są to (w kolejności alfabetycznej): dr Sławomir Antkiewicz, dr Aleksandra Aziewicz, dr Dominik Aziewicz, dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG, dr Tomasz Czuba, dr Olga Dębicka, dr Tomasz Gutowski, dr Magdalena Markiewicz, dr Agnieszka Szmelter-Jarosz, dr Grzegorz Szczodrowski, mgr Paulina Szulc – Fiszer, dr Dagmara Wach.

 

O naszej aukcji „Inspirujące warsztaty Design Thinking z moderatorami”:  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego