Uchwała Nr 8/19/WEUG

Uchwała Nr 8/19/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Agaty Ludwiczak

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii dr. hab. Jacka Zauchy, prof. UG, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Agaty Ludwiczak  nt. „Wspieranie z funduszy UE ponadgranicznych inicjatyw społeczności lokalnych w obszarze Południowego Bałtyku w latach 2007-13 przez program współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk”.

Wynik głosowania: oddano: 33 głosy, za: 32 głosy, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG