Uchwała Nr 158/18/WEUG

Uchwała Nr 158/18/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szmyd i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789, z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Bohdana Jelińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego i prof. dr. hab. Jana Rymarczyka z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Katarzyny Szmyd nt. „Wpływ zarządzania administracją celną na funkcjonowanie polskiego handlu zagranicznego”.
Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szmyd wyznaczono na dzień 15 listopada 2018 r. na godzinę 10.00.

Wynik głosowania: oddano: 31 głosów, za: 29 głosów, przeciw: 2 głosy, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Dr hab. Monika Bąk, prof. UG