Uchwała Nr 57/16/WEUG

 

Uchwała Nr 57/16/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii prof. dr hab. Janusza Neidera, postanawia wszcząć przewód doktorski w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Magdaleny Jażdżewskiej-Gutty pt. „Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw”.

Wynik głosowania: oddano: 43 głosy, za: 42 głosy, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski