Uchwała Nr 91/15/WEUG

Uchwała Nr 91/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 14 maja  2015 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof.  dr hab. Roman Kisiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel z Wydziału Ekonomicznego UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr inż. Joanny Zielińskiej-Szczepkowskiej pt. „Turystyka w polityce regionalnej Polski w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego”. Obrona odbędzie się w dniu 10 czerwca 2015 r. o godzinie 13.00.

Wynik głosowania: oddano: 38 głosów, za: 37 głosów, przeciw: 1 głos, wstrzymujących się: 0 głosów.

 

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski