Uchwała Nr 41/15/WEUG

Uchwała Nr 41/15/WEUG Komisji Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Kur na temat: „Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów„

Komisja powołana do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 14 ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, postanawia przyjąć publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Iwony Kur na temat „Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów”. 

Wynik głosowania: oddano: 15 głosów, za: 15 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski