Wydział Ekonomiczny w rankingach

W rankingu wszystkich uczelni w Polsce przygotowany przez "Perspektywy" w 2016 roku Uniwersytet Gdański został umieszczony wśród dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce, zajmując 8. miejsce. Tak dobry rezultat został osiągnięty ze względu na wysoki potencjał kadry naukowej, wysoki poziom efektywności naukowej i doskonałe wyniki pod względem jakości nauczania.

W 2016 roku Wydział Ekonomiczny zajął trzecie miejsce w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych gazety „Rzeczpospolita”. Przed nim były jedynie dwa wydziały Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowanie rankingu wskazało, że nadchodzą czasy ekonomistów, a w przedsiębiorstwach coraz większe znaczenie ma rozwiązywanie problemów związanych z finansowaniem, marketingiem, czy nawiązywaniem relacji biznesowych, stąd potrzeba kształcenia dobrze przygotowanych ekonomistów.

Wydział Ekonomiczny posiada największą wśród wydziałów UG liczbę podpisanych umów Erasmus+, w ramach których studenci tego wydziału wyjeżdżają studiować zagranicą, a zagraniczni studenci przyjeżdżają studiować w Sopocie, co daje im zarówno możliwości nauki, jak też funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Rocznie w ramach ok. 80 umów z zagranicznymi uczelniami do wszystkich krajów UE wyjeżdża ok. 60-70 studentów Wydziału i jest to najwięcej wyjeżdżających studentów w skali całej uczelni (ok. 20%). Jednocześnie do Sopotu na semestr i/lub rok przyjeżdżają studiować studenci zagraniczni, jest to rocznie ok. 50 osób i z roku na rok liczba ta rośnie. WE przyjmuje najwięcej studentów w skali uczelni, ok. 40% ogółu studentów.

Zajęcia na Wydziale Ekonomicznym prowadzone są według standardów światowych obejmujących makro- i mikroekonomię, gospodarkę światową, ilościowe metody ekonomiczne, organizację i zarządzanie, finanse, marketing, logistykę, prawo handlowe. Istotny dla oceny jakości nauczania jest potencjał wykwalifikowanej kadry naukowej, m.in. uznanych profesorów posiadających doświadczenie wynikające z pracy w instytucjach ekonomiczno-finansowych, zarówno na szczeblu międzynarodowym i krajowym, np. w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju czy Radzie Polityki Pieniężnej, jak i na szczeblu samorządowym.

Wydział Ekonomiczny współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami, bankami, czy portami zlokalizowanymi na terenie Trójmiasta, tworząc środowisko ułatwiające przepływ know-how między uczelniami i pracodawcami. Dzięki współpracy z ACCA Polska i uzyskanej akredytacji międzynarodowej prowadzona jest specjalność Finanse w przedsiębiorstwach, a we współpracy z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym specjalność Innowacyjność w gospodarce. Studenci UG korzystają z nowoczesnych pracowni, takich jak Thomson Reuters Data Suite z bezpłatnym dostępem do informacji finansowych - dzięki współpracy z globalnym dostawcą danych Thomson Reuters, z unikatowego dealing roomu, gdzie w rzeczywistym czasie trenują operacje giełdowe, czy też z laboratorium tradingowego, które powstało we współpracy z OSTC.

Przejawem współpracy z biznesem jest również kierunek studiów prowadzony we współpracy Wydziału Chemii i Wydziału Ekonomicznego: Biznes i Technologia Ekologiczna. Studia te dostosowane są do najbardziej aktualnych wyzwań rynku pracy, łącząc wiedzę nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej. Przygotowują do pracy w instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość, firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach z branży ekologicznej

W 2015 roku w rankingu przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” Uniwersytet Gdański zajął 7. miejsce wśród 25 uniwersytetów i 17. miejsce wśród 86 akademickich szkół polskich. Ranking uczelni akademickich publikowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” składa się z sześciu grup kryteriów: prestiżu, potencjału naukowego, efektywności naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów.
Pozostałe rankingi składają się z pięciu grup kryteriów: prestiżu, siły naukowej, innowacyjności, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów (kryteria uwzględniane są w różnych rankingach z różną wagą).

W naukowym rankingu „Polityki”, mierzonym obiektywnymi parametrami indeksu Hirscha Uniwersytet Gdański zajął 4. miejsce wśród uniwersytetów i 6. miejsce wśród akademickich szkół wyższych.
To bardzo wysoka lokata i najwyższe miejsce wśród pomorskich uczelni. Ranking tygodnika „Polityka” jest publikowany w oparciu  o obiektywne parametry indeksu Hirscha, które pokazują liczbę ogłoszonych przez uczelnie publikacji naukowych oraz ich cytowania w innych publikacjach. W porównaniu do roku poprzedniego wartość indeksu Hirscha dla UG wzrosła z 98 do 105 punktów. To oznacza, że prace naukowe badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego są znane i cytowane w cenionych naukowych czasopismach.
 
W rankingu pomorskich pracodawców Uniwersytet Gdański znajdował się na 2. miejscu.
 
W 2014 roku w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  Uniwersytet Gdański znalazł się na 6. miejscu wśród 23 ocenianych uniwersytetów i na 15. miejscu wśród 88 uczelni akademickich posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Był też najlepiej ocenianą szkołą wyższą regionu pomorskiego przez pracodawców w całej Polsce, a w ocenie pracodawców pomorskich – zajął 2. miejsce.
 
W 15. jubileuszowej edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2014”  przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniono 195 polskich uczelni (88 uczelni akademickich, 80 magisterskich niepublicznych oraz 27 państwowych wyższych szkół zawodowych).
Ranking uczelni akademickich został oparty na 33 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć grup kryteriów: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie.

W ocenie ogólnopolskich pracodawców Uniwersytet Gdański znalazł się najwyżej ze wszystkich szkół wyższych województwa pomorskiego – 19. miejsce wśród 50 ocenionych szkół wyższych. W ocenie pracodawców pomorskich zajął 2. miejsce (pierwsze zajęła Politechnika Gdańska, a trzecie – Uniwersytet Warszawski).