Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 13 października 2015 roku

Na podstawie § 78 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rynku Transportowego

Wymogi:

 • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym, specjalność transport i logistyka;
 • posiadanie wiedzy i zainteresowań badawczych w zakresie rynku transportowego i marketingu oraz ekonomiki i organizacji transportu, w szczególności transportu miejskiego;
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze, znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie programów Word i Excel;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;


Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

  Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.


Termin i miejsce składania dokumentów: do 13 listopada 2015 r.:
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedr Ekonomiki Transportu i Logistyki, ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 133.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do 17 listopada 2015 r.


 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego


Prof. dr hab. Krzysztof Dobrowolski