Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Finanse międzynarodowe i bankowość
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • rynku walutowego i rynku kapitałowego,
 • funkcjonowania dealing roomu oraz instytucji faktoringowych,
 • kryzysów finansowych,
 • strategii inwestycyjnych i marketingowych dotyczące instytucji finansowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • trafnego identyfikowania tendencji finansowych,
 • odpowiedniego doboru metod analizy oraz krytycznej oceny zjawisk finansowych,
 • wdrażania innowacji finansowych,
 • wykorzystania zasobów finansowych przedsiębiorstwa.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami.
  Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość przygotowuje do pracy w bankach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital, centrach finansowo-księgowych korporacji, a ponadto w krajowych i międzynarodowych podmiotach doradztwa finansowego, konsultingowych i audytorskich, a także w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa i zarządzania jego finansami.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pieniądz w doktrynach
 • Międzynarodowy rynek walutowy
 • Faktoring w praktyce gospodarczej
 • Dealing room
 • Rynek akcji
 • Kryzysy finansowe
 • Strategie inwestycyjne
 • Marketing instytucji finansowych

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Trade finance jako usługa bankowości korporacyjnej.
 2. Wykorzystanie analizy technicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji.
 3. Handel wysokich częstotliwości jako nowoczesna forma tradingu giełdowego.
 4. Zastosowanie teorii fal Elliota do optymalizacji decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych.
 5. Ewolucja bankowości elektronicznej na przykładzie Citigroup.
 6. Rola audytu wewnętrznego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych.
 7. Edukacja finansowa - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na przykładzie Polski i UE.
 8. Piramidy finansowe na przestrzeni wieków. Skutki i metody zapobiegania.
 9. Pomoc publiczna dla sektora bankowego w UE w okresie kryzysu w latach 2007-2011.
 10. Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego.
 11. Wpływ bankowości islamskiej na bankowość europejską.

Opiekun specjalności:


dr Magdalena Markiewicz

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
e-mail: magdalena.markiewicz@ug.edu.pl