Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad wykorzystywanych przy przeprowadzaniu i stawianiu diagnoz ekonomicznych,
 • programowania systemów funkcjonalnych przedsiębiorstw wspomaganych merytoryczną wiedzą o prowadzeniu badań ekonomiczno-finansowych,
 • badań operacyjnych i pracy oraz badań rynkowych i marketingowych na rzecz przedsiębiorstw (wiedza ta, sprowadzona – w oparciu o różnorodne case studies – do wymiarów praktycznych, pozwala na opanowanie umiejętności projektowania integralnych systemów regulacyjnych przedsiębiorstw oraz wyznaczania ścieżek ścisłego wykorzystywania diagnostycznych metod podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach).

Absolwent nabywa umiejętności:

 • badania, poznania i oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, stanowiących podstawę dla różnorodnych form audytu gospodarczego,
 • konstruowania i projektowania podstawowych regulatorów działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 • wykonywania metodycznych analiz i formalnych argumentacji, pozwalających sporządzać ekspertyzy oceniające ekonomiczny poziom stabilizacji lub też rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw na tle ich konkretnego otoczenia rynkowego.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę na samodzielnych stanowiskach menadżerskich, analitycznych bądź służb finansowych, dzięki opanowaniu umiejętności identyfikacji i oceny sprawności działania struktur wykonawczych, poziomów zmienności procesów gospodarczych oraz mechanizmów kształtujących skuteczność decyzji rezultatowych w przedsiębiorstwach.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Teoria diagnozowania ekonomicznego
 • Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw
 • Badania ekonomiczno-finansowe
 • Badania operacyjne i pracy
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Systemy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach
 • Systemy funkcjonowania i diagnozowania przedsiębiorstw
 • Strategie biznesowe przedsiębiorstw

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 • Ryzyko finansowe w funkcjonowaniu jednostek ekonomii społecznej.
 • Wykorzystanie metod ilościowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw.
 • Witalność jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
 • Design marki handlowej w warunkach strategicznej analizy cen sprzedaży.
 • Wpływ systemu motywacyjnego na postawy proinnowacyjne pracowników.
 • Analiza wpływu polityki zakupowej działów kupieckich na sprawność procesu produkcji.
 • Audyt wewnętrzny jako element systemu wczesnego ostrzegania w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora publicznego – analiza porównawcza.
 • Audyt zewnętrzny działalności przedsiębiorstwa wielozakładowego. Studium na przykładzie spółki X.
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jako stymulator rozwoju podmiotów gospodarczych.
 • Skłonność przedsiębiorstw do budowania struktur klastrowych w Polsce.
 • Ocena efektywności przedsiębiorstwa X w aspekcie zaistnienia na GPW S.A.

Opiekun specjalności:dr hab. Andrzej Letkiewicz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
e-mail: andrzej.letkiewicz@ug.edu.pl