Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • zasad wykorzystywanych przy przeprowadzaniu i stawianiu diagnoz ekonomicznych,
 • programowania systemów funkcjonalnych przedsiębiorstw wspomaganych merytoryczną wiedzą o prowadzeniu badań ekonomiczno-finansowych,
 • badań operacyjnych i pracy oraz badań rynkowych i marketingowych na rzecz przedsiębiorstw (wiedza ta, sprowadzona – w oparciu o różnorodne case studies – do wymiarów praktycznych, pozwala na opanowanie umiejętności projektowania integralnych systemów regulacyjnych przedsiębiorstw oraz wyznaczania ścieżek ścisłego wykorzystywania diagnostycznych metod podejmowania decyzji kierowniczych w przedsiębiorstwach).

Absolwent nabywa umiejętności:

 • badania, poznania i oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, stanowiących podstawę dla różnorodnych form audytu gospodarczego,
 • konstruowania i projektowania podstawowych regulatorów działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
 • wykonywania metodycznych analiz i formalnych argumentacji, pozwalających sporządzać ekspertyzy oceniające ekonomiczny poziom stabilizacji lub też rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw na tle ich konkretnego otoczenia rynkowego.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę na samodzielnych stanowiskach menadżerskich, analitycznych bądź służb finansowych, dzięki opanowaniu umiejętności identyfikacji i oceny sprawności działania struktur wykonawczych, poziomów zmienności procesów gospodarczych oraz mechanizmów kształtujących skuteczność decyzji rezultatowych w przedsiębiorstwach.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Teoria diagnozowania ekonomicznego
 • Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Badania ekonomiczno-finansowe
 • Badania operacyjne i pracy
 • Badania rynkowe i marketingowe
 • Systemy diagnozowania przedsiębiorstw
 • Systemy funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Diagnostyczne metody podejmowania decyzji

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Ryzyko finansowe w funkcjonowaniu jednostek ekonomii społecznej.
 2. Wykorzystanie metod ilościowych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw.
 3. Witalność jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.
 4. Design marki handlowej w warunkach strategicznej analizy cen sprzedaży.
 5. Wpływ systemu motywacyjnego na postawy proinnowacyjne pracowników.
 6. Analiza wpływu polityki zakupowej działów kupieckich na sprawność procesu produkcji.
 7. Audyt wewnętrzny jako element systemu wczesnego ostrzegania w podmiotach gospodarczych i jednostkach sektora publicznego – analiza porównawcza.
 8. Audyt zewnętrzny działalności przedsiębiorstwa wielozakładowego. Studium na przykładzie spółki X.
 9. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny jako stymulator rozwoju podmiotów gospodarczych.
 10. Skłonność przedsiębiorstw do budowania struktur klastrowych w Polsce.
 11. Ocena efektywności przedsiębiorstwa X w aspekcie zaistnienia na GPW S.A.

Opiekun specjalności:dr hab. Andrzej Letkiewicz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych
e-mail: andrzej.letkiewicz@ug.edu.pl