Studia III stopnia

  • Ukończenie studiów doktoranckich stwarza możliwość uzyskania stopnia naukowego doktora z zakresu ekonomii zarówno absolwentom kierunków studiów ekonomicznych, jak i innych kierunków.

  • Doktoranci mają dostęp do ekonomicznych baz danych, specjalistycznych bibliotek z dokumentami elektronicznymi znajdującymi się instytutach, katedrach i zakładach, dostęp do bogatych zbiorów statystyk gospodarczych i tekstów prawa gospodarczego.

  • Profesorowie sprawujący opiekę naukową nad Doktorantami są osobami o wysokim autorytecie naukowym w kraju i za granicą, uczestniczącymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych i przygotowywaniu strategii rozwoju gospodarczego.Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie
z ekonomii, finansów i zarządzania

Niestacjonarne Studia Doktoranckie
w języku angielskim

Niestacjonarne studia doktoranckie z ekonomii