International Business and Global Economy

Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 

 

 

Zapraszamy na stronę czasopisma: www.ibage.pl

 

 

                                                              

 

 

ISSN 2300-6102

e-ISSN 2353-9496

DOI 10.4467/23539496IB

 

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

 

Redaktorem naukowym pierwszych pięciu numerów czasopisma w latach 1973-1980 był prof. UG, dr hab. Zenon Kamiński. Po nim funkcję redaktora naczelnego przejęła prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, która opiekę nad czasopismem sprawowała w latach 1982-1993. Po krótkiej przerwie, w 1997 roku czasopismo zostało wznowione pod tytułem „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego”. Redaktorem naukowym została prof. UG, dr hab. Hanna Treder, która pełniła tę funkcję do końca 2011 roku. Z początkiem nowego roku kalendarzowego 2012 redaktorem naukowym „Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” została dr Urszula Mrzygłód. Od lutego 2013 do lutego 2018 roku roku funkcję tę sprawowała dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, a od lutego 2018 roku do stycznia 2020 roku dr Joanna Adamska-Mieruszewska. W roku 2013 zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

 

„International Business and Global Economy” poświęcone są problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

 

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. 

 

Czasopismo obecne jest w: ERIH PLUS, EnocLit, EBSCO,  BazEkon, Index Copernicus, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl), CEON Bibliotece Nauki, Google Scholar, ZBD.

 

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku!