International Business and Global Economy

Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej 

ISSN 2300-6102

e-ISSN 2353-9496

DOI 10.4467/23539496IB

 

Poprzednio: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

                                                              

 

 

Publikowanie własnego czasopisma naukowego przez Instytut Handlu Zagranicznego ma długą tradycję i jest związane z historią Instytutu. Pierwszy numer czasopisma „Prace i Materiały Instytutu Ekonomiki Handlu Zagranicznego” ukazał się już w 1973 roku.

 

Redaktorem naukowym pierwszych pięciu numerów czasopisma w latach 1973-1980 był prof. UG, dr hab. Zenon Kamiński. Po nim funkcję redaktora naczelnego przejęła prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, która opiekę nad czasopismem sprawowała w latach 1982-1993. Po krótkiej przerwie, w 1997 roku czasopismo zostało wznowione pod tytułem „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego”. Redaktorem naukowym została prof. UG, dr hab. Hanna Treder, która pełniła tę funkcję do końca 2011 roku. Z początkiem nowego roku kalendarzowego 2012 redaktorem naukowym „Prac i Materiałów Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” została dr Urszula Mrzygłód. Od lutego 2013 do lutego 2018 roku roku funkcję tę sprawowała dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil, a od lutego 2018 roku do stycznia 2020 roku dr Joanna Adamska-Mieruszewska. W roku 2013 zmieniona została nazwa czasopisma na „International Business and Global Economy” (Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej).

 

„International Business and Global Economy” poświęcone są problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi oraz funkcjonowania rynków finansowych.

 

Na „International Business and Global Economy” składają się artykuły naukowe pracowników naukowych Instytutu Handlu Zagranicznego oraz autorów reprezentujących wiele polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Intencją redakcji jest otwartość na artykuły naukowe prezentujące wyniki badań mieszczące się w tematyce czasopisma. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna. 

 

Czasopismo obecne jest w: ERIH PLUS, EnocLit, EBSCO,  BazEkon, Index Copernicus, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl), CEON Bibliotece Nauki, Google Scholar, ZBD.

 

Czasopismo International Business and Global Economy zostało objęte honorowym patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku!

 

Czasopismo pobiera opłaty za proces redakcyjny. Wysokość opłaty jest ustalana corocznie. Numer 37 (2018) jest całkowicie związany z konferencją Wyzwania gospodarki globalnej.

 

Aktualności

 

  • Jest już najnowszy numer czasopisma 38 (2019)!

Mamy nadzieję, że publikacje zawarte w IBage będą dla Państwa inspiracją do dalszych badań naukowych. Zapraszamy do lektury. 

 

  • Z końcem grudnia 2017 r. zakończyliśmy realizację półtorarocznego projektu finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w ramach finansowania zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę poprzez działalność wydawniczą. Obejmował on zadania z zakresu rozwoju czasopisma poprzez unowocześnienie, digitalizację i dalsze umiędzynarodowienie oraz kontynuacji działania na rzecz wysokiej jakości merytorycznej artykułów. W ramach projektu stworzyliśmy nową stronę czasopisma z pełni funkcjonalną wyszukiwarką tekstów. Wprowadziliśmy wszystkie zasady w pełni otwartego dostępu (open access). Działamy w oparciu o licencję CC-BY-SA. Działania na rzecz rozpowszechnienia naszego czasopisma pozwoliły na znaczne umiędzynarodowienie grona Autorów, Recenzentów i Rady Naukowej. Wśród publikowanych tekstów przeważają artykuły anglojęzyczne, co pozwala na zdobywanie nowych czytelników zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. O wysokiej ocenie jakości naszego czasopisma świadczy również pozyskany w ramach projektu patronat naukowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Gdańsk. Upowszechniamy także wiedzę o naszym czasopiśmie poprzez obecność w coraz większej liczbie baz naukowych oraz materiały promujących IBage. Nasze nowe logo wskazuje kierunek dalszych zmian – dynamiczny rozwój czasopisma, aby w pełni służyć jako platforma wymiany wiedzy i wyników badań w erze biznesu międzynarodowego.
 
  • W listopadzie 2016 roku ukazał się najnowszy numer czasopisma International Business and Global Economy. Składa się na niego blisko 80 artykułów naukowych opracowanych przez przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i badawczych. Ich tematyka obejmuje cztery główne obszary: ewolucja realiów gospodarki światowej (tom 1), wyzwania integracji europejskiej (tom 1), wyzwania współczesnych finansów (tom 2), przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym (tom 2). Najnowsze kierunki rozważań naukowych oraz wyniki badań dotyczą zjawisk ekonomicznych obserwowanych w perspektywie międzynarodowej. Podejmowane tematy skupiają się wokół problemów i wyzwań gospodarki Polski, Unii Europejskiej, ale również regionu Azji i Afryki. Są to ujęcia zarówno w skali makro, dotyczące całych gospodarek, jak i mikro, poparte studiami przypadków. 
  • Wyzwaniem współczesnych czasopism naukowych jest ich stała aktualizacja w kierunku nowych wyzwań nauki i rynku wydawniczego. International Business and Global Economy wychodzi im naprzeciw. Już w roku 2012 zmieniona została m.in. szata graficzna czasopisma. Kolejne lata przyniosły równie istotne zmiany. Ogłosiliśmy nową nazwę czasopisma, poszerzyliśmy obecność w bazach indeksacyjnych i abstraktowych oraz działaliśmy w kierunku jeszcze większego umiędzynarodowienia i dostępności czasopisma. Do Rady Naukowej dołączył prof. Wolfgang Kremser z Austrii oraz  prof. Alina Hyż z Piraeus University of Applied Sciences in Greece
 
  • Poszerzyliśmy grono Recenzentów o uznanych specjalistów z polskich i zagranicznych ośrodków badawczych. Obecnie współpracujemy z blisko 30 Recenzentami. Wszystkie artykuły są również oznaczone indywidualnymi numerami DOI.
 
  • Jesteśmy jeszcze bardziej dostępni dzięki obecności czasopisma na Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), w Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl) oraz CEON Biblioteka Nauki (ceon.pl). 
 
  • Dzięki wysokiej ocenie jakości, nasze czasopismo zostało zakwalifikowane do bazy danych EBSCO, jednej z najbardziej popularnych międzynarodowych baz elektronicznych czasopism naukowych, która dostępna jest w większości bibliotek akademickich, a także do bazy ERIH Plus.

  • Z przyjemnością informujemy również, że w czerwcu 2016 r. czasopismo International Business and Global Economy zostało przyjęte do EconLit.

  • W czerwcu 2016 roku w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę poprzez działalność wydawniczą otrzymaliśmy finansowanie dla naszego projektu. Obejmuje on zadania z zakresu rozwoju czasopisma poprzez unowocześnienie, digitalizację i dalsze umiędzynarodowienie oraz kontynuacji działania na rzecz wysokiej jakości merytorycznej artykułów. Projekt będzie realizowany w okresie lipiec 2016 – grudzień 2017.

 

Przed nami kolejne wyzwania, o których poinformujemy wkrótce.