Informacje dla Autorów

 

„International Business and Global Economy” (poprzednio: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego) poświęcone są problemom współczesnej gospodarki światowej. Prezentowana tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące rozwoju rynku międzynarodowego, organizacji i kierowania procesami gospodarczymi, w szczególności w zakresie transportu i spedycji oraz marketingu, jak również funkcjonowania rynków finansowych.

 

 

 

Przesyłając artykuł naukowy, Autorzy oświadczają, że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana, nie znajduje się w procesie recenzowania/publikowania w innym czasopiśmie naukowym.

 

Procedura recenzowania

 

Nadesłane artykuły zostaną zrecenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym przez redakcję czasopisma jest system recenzowania, w którym recenzenci oraz Autorzy publikacji nie znają swoich tożsamości „double blind review process”. W celu zapewnienia anonimowości, tekst artykułu zostanie przesłany bez imienia i nazwiska Autora/Autorów oraz pozostałych informacji umożliwiających identyfikuję tożsamości do recenzentów.

 

Recenzja artykułów naukowych w „International Business and Global Economy” ma formę pisemną, a Autorzy zostaną powiadomieni o jej wyniku w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu 10 dni od ostatecznego terminu wykonania recenzji w danym roku.

 

Artykuł zostanie przyjęty do druku w postaci przesłanej do Redakcji jeśli obydwie pozytywne recenzje kończą się wnioskiem o opublikowaniu artykułu bez konieczności wprowadzania zmian. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian/poprawek Autorzy przesyłają elektronicznie do redakcji poprawiony tekst w ciągu 15 dni od dnia otrzymania recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania skrótów oraz poprawek redakcyjnych bez uzgadniania ich z Autorami opracowania. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu podejmuje Redaktor naukowy.

 

Artykuły przyjęte do publikacji będą zamieszczane w bieżącym numerze czasopisma, ponadto pełne teksty oraz ich streszczenia będą udostępnione na stronie internetowej czasopisma, w bazach danych oraz bibliotekach cyfrowych. W przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby tekstów w danym roku, Redakcja zastrzega sobie prawo do propozycji przesunięcia zgłoszonego artykułu do kolejnego numeru czasopisma. 

 

 Kategorie poddawane ocenie przez recenzentów to w szczególności:

  • realizacja przyjętego celu artykułu naukowego;
  • poprawność metodologiczna;
  • przejrzystość i trafność prowadzonego wywodu;
  • walor poznawczy;
  • dobór i wykorzystanie literatury;
  • językowa i techniczna strona pracy.

 

Redakcja czasopisma informuje, że działania związane z nierzetelnością naukową, tj.: „ghostwriting” i „guest autorship” będą demaskowane i dokumentowane. Ponadto instytucje zatrudniające nierzetelnych Autorów zostaną powiadomione o zaistniałej sytuacji.

 

Proceder o nazwie „ghostwriting” oznacza pominięcie wśród Autorów artykułu naukowego osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie opracowania. Przejawem „ghostwritingu” jest także brak wymienienia tejże osoby w podziękowaniach. Proceder o nazwie „guest authorship” inaczej określany jako „honorary authorship” oznacza sytuację, gdy dana osoba miała znikomy udział w powstaniu artykułu lub udział ten w ogóle nie miał miejsca, a mimo to osoba ta została dopisana jako Autor/ Współautor opracowania.

 

W celu przeciwdziałania tego rodzaju nierzetelnym praktykom, redakcja czasopisma będzie wymagać określenia wkładu poszczególnych Autorów w powstanie opracowania. W tym konieczne jest podanie informacji o afiliacji Współautorów, autorstwa koncepcji, zasad i metodologii wykorzystanej w celu realizacji publikacji.

 

Ponadto w celu identyfikacji finansowego wsparcia badań/ przygotowania publikacji Autorzy są zobowiązani do ujawnienia informacji o tym fakcie na końcu opracowania. Przykładowo publikacja zrealizowana ze środków BW (numer i instytucja); środków projektu badawczego (numer i instytucja), środków stypendium (nazwa).

 

Czasopismo obecne jest w: ERIH PLUS, EconLit, EBSCO,  BazEkon, Index Copernicus, Norwegian Social Science Data Services (NSD), Portalu Czasopism Naukowych (ejournals.eu), Bibliotece Internetowej PWN (ibuk.pl), CEON Bibliotece Nauki, Google Scholar, ZBD.

 

Redakcja czasopisma „International Business and Global Economy” informuje, że od 2014 roku wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.