Studia z finansów i rachunkowości akredytowane przez ACCA

Studia z zakresu finansów i rachunkowości 
z opcją zdawania egzaminów ACCA
oferowane są na kierunku ekonomia
na II stopniu studiów


Studia we współpracy
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 


Celem ścieżki finansowej (dawniej specjalność: Finanse w przedsiebiorstwachjest wykształcenie specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów, w tym kontrolingu oraz audytu przedsiębiorstw, a także wyższej kadry zarządzającej.


Informacje:

Opiekun ścieżki finansowej
dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl

Program

Program  studiów  na  ścieżce  finansowej  (dawniej  specjalność  Finanse  w  przedsiębiorstwach) został przygotowany w oparciu o zakres materiału niezbędny do zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Zatem program wykładanych przedmiotów odpowiada przedmiotom oraz egzaminom ACCA na poziomie Fundamentals.

 

Wykładowcy

Wykładowcy to nie tylko przedstawiciele nauki, ale również praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, audytorzy, analitycy  finansowi. Przedmioty takie jak rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, audyt wewnętrzny i zewnętrzny itd. prowadzone są w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej. 
Informacje o wykładowcach (tutaj)

Praca

Nasi  absolwenci  pracują  głównie  w  Centrach  Usług  Wspólnych  lub działach  finansowych  dużych przedsiębiorstw, w Polsce i za granicą, na stanowiskach: dyrektor finansowy, specjalista ds. finansowych, audytor, starszy księgowy (Senior Accountant), analityk finansowy i innych.

 

 

 

 

Studia modułowe - ścieżka finansowa

 

Studenci, którzy planują studiować finanse i rachunkowość mają dwie opcje.

 

Opcja 1. Studia z zakresu finansów bez zdawania egzminów ACCA

 

Wybór modułu finansowego na każdym kolejnym semestrze za wyjątkiem semestru I:

I semestr studiów - do wyboru: studia ogólne bez modułu
II semestr studiów - moduł B2 - Finanse w przedsiębiorstwach
III semestr studiów - moduł C2 - Sprawozdawczość i audyt
IV semestr studiów - moduł D2 - Gospodarowanie finansami

 

Program zajęć na modułach realizowany jest w oparciu o program kwalifikacji ACCA, ale studenci nie zdają egzaminów ACCA i nie ponoszą związanych z tym opłat. Ukończenie studiów w oparciu o wszystkie powyższe moduły umożliwia ubieganie się o zwolnienie z trzech pierwszych egzaminów prestiżowej kwalifikacji ACCA: Business and Technology (BT), Management Accounting (MA) oraz Financial Accounting (FA).

 

Opcja 2. Studia z zakresu finansów ze zdawaniem egzminów ACCA (grupa ACCA)

 

Wybór modułu finansowego na każdym kolejnym semestrze:

I semestr studiów - moduł A1 - Wprowadzenie do finansów ACCA
II semestr studiów - moduł B2 - Finanse w przedsiębiorstwach
III semestr studiów - moduł C2 - Sprawozdawczość i audyt
IV semestr studiów - moduł D2 - Gospodarowanie finansami

 

Program zajęć na modułach realizowany jest w oparciu o program kwalifikacji ACCA. Studenci uczęszczający do grupy ACCA  zapisują  się  do  tej  organizacji  i  realizują   program   rozszerzony,   umożliwiający  podejście  do  egzaminów  z przedmiotów modułowych w formacie ACCA. Zdanie  egzaminów  w  formacie  ACCA  (na  Wydziale  Ekonomicznym  w  trakcie studiów, egzaminy w języku polskim) pozwala uzyskać zwolnienia z tych przedmiotów w ACCA.

Nasi studenci rejestrują się do ACCA przy użyciu specjalnego kodu, który uzyskują od opiekuna specjalności/modułów (proszę nie rejestrować się do ACCA samodzielnie).

 

UWAGA: studenci, którzy wybiorą opcję ze zadawaniem egzaminów ACCA, nie muszą zdawać trzech pierwszych egzaminów (Business and Technology (BT), Management Accounting (MA) oraz Financial Accounting (FA)) w formacie ACCA. Studenci uzyskają zwolnienia z tych przedmiotów po ukończeniu studiów.

 

Tabela kwalifikacji ACCA i odpowiadających im przedmiotów na modułach   

 

Opłaty


 
 
 
 


 

Zapisanie się do ACCA oraz uznawanie przedmiotów przez ACCA wiążą się z dodatkowymi opłatami wnoszonymi bezpośrednio do ACCA. Nasi studenci mogą liczyć na zniżki w tych opłatach. Uzyskanie zniżek jest możliwe tylko po uzyskaniu kodu od opiekuna specjalności/modułów (proszę nie rejestrować się do ACCA samodzielnie). Poza standardową opłatą za studia studenci, którzy zapiszą się do ACCA, wnoszą do ACCA opłatę rejestracyjną, opłaty roczne oraz opłaty za poszczególne egzaminy.

Co roku ACCA zaprasza wybrane uczelnie lub kierunki do udziału w programie ACCA – Accelerate.  To dzięki programowi Accelerate studenci mogą zostać zwolnieni nie tylko z 9 egzaminów w kwalifikacji ACCA, ale również z części opłat należnych z tytułu tych zwolnień (wnoszonych bezpośrednio do ACCA). Od roku 2013 studenci Wydziłu Ekonomicznego otrzymywali częściowe zwolnienia z opłat.

Poniżej podano porównanie kwot standardowych oraz kwot zaoferowanych naszym studentom, rozpoczynającym naukę w 2022 r. (opłaty dla kolejnych roczników są nieznacznie podwyższane).

 

 

* Kwoty standardowe” są przedstawione tylko w celach informacyjnych. Aktualne ceny można znaleźć na stronie accaglobal.com Powyższa tabela przedstawia obniżoną kwotę za każde zwolnienie. Po uprzednim przeprowadzeniu oceny przez dział Customer Operations ACCA, zniżki mają zastosowanie wyłącznie na zwolnienia z egzaminów, do których student ma prawo.

 

 

Warunki dla rocznika 2023-2025 to:

- maksymalna liczba zniżek za zwolnienia to 7 (w przypadku programów z 9 zwolnieniami - pozostałe 2 zwolnienia są odpłatne w

pełnej wysokości),

- koszt 1 zwolnienia w ACCA na poziomie 30 GBP dla max. 7 zwolnień (płatny po studiach po złożeniu przez studenta dyplomu

do ACCA),

- Zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej w ACCA (122 GBP),

- skorzystanie z programu Accelerate będzie możliwe tylko na studiach magisterskich lub podyplomowych, a zniżka dotyczy tylko

zwolnień nabytych w ramach studiów, na których student się rejestruje,

- status studenta ACCA i zwolnienia z poziomów Applied Knowledge oraz Applied Skills przyznane warunkowo już w chwili

rejestracji (conditional exemptions),

- możliwość zdawania kolejnych egzaminów w ACCA jeszcze w trakcie trwania studiów,

- możliwość rezygnacji z dwóch zwolnień z poziomu Applied Skills i zdania egzaminu w ACCA w celu uzyskania dyplomu ACCA:

Advanced Diploma in Accounting and Business,

- rejestracja z listem Accelerate na podstawie kodu (studia magisterskie - rejestracja na I roku),

- obowiązek potwierdzenia zwolnień po studiach = wysłania dyplomu i suplementu w języku angielskim w ciągu 12 miesięcy od

planowej daty ukończenia studiów na adres students@accaglobal.com (termin podany w liście Accelerate).

 

 

W konsekwencji do zapłaty zostaje (zob. tabela powyżej):

- opłata rejestracyjna 89 funtów płatna w czasie rejestracji (ok. miesiąca maja na pierwszym roku studiów) - nie ma zwolnień z opłaty rejestracyjnej;

- dwie pełne opłaty za egzaminy;

- opłata za zwolnienia za 7 egzaminów (30 funtów za każdy egzamin - płatne w momencie zgłoszenia się do ACCA z dyplomem ukończenia studiów i suplementem w celu uznania egzaminów zdawanych na uczelni);

- opłaty roczne wnoszone do ACCA (zwolnienie z pierwszej opłaty rocznej - należy uiścić opłatę do ACCA tylko za drugi rok studiów);

- to wszystko pod warunkiem zgłoszenia się do ACCA.

 

Powyższe stawki podlegają zmianom, aktualne są zawsze opublikowane na stronie internetowej: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

 

 


Dodatkowe możliwości rozwoju


ACCA Family Meeting kwiecień 2014

 

ACCA jako współorganizator modułów finansowych daje studentom nie tylko możliwość zdawania egzaminów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w języku polskim w toku studiów magisterskich, ale i udostępnia szereg innych  możliwości rozwoju:

- bezpłatny udział w szkoleniach potwierdzony dyplomami (np. Akademia ACCA,  na niektórych kursach możliwość zdobycia punktów CPD),
- udział w spotkaniach służących zdobywaniu kontaktów wśród finansistów, księgowych i biegłych rewidentów pracujących w duzych i znanych przedsiębiorstwach na terenie pomorza (zob. ACCA Family Meeting),
- możliwość udziału w Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCA - konferencji dedykowanej studentom Akredytowanych Programów ACCA, którzy już w trakcie studiów chcą dokładnie zaplanować swoją karierę i dać sobie intensywny impuls do rozwoju; w ramach konferencji zaplanowane są intensywne szkolenia, spotkania z członkami ACCA i pracodawcami oraz praktyczne warsztaty merytoryczne, dostosowane do potrzeb studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie,
- dostęp do najnowszej literatury z zakresu finansów i rachunkowości.

ACCA organizuje również spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku, dotyczące możliwości zdobywania kwalifikacji ACCA oraz kształtowania kariery w finansach.

 

Spotkanie studentów z Panią Anną Pinchinat-Miernik
(Business Relationship Manager ACCA Polska)  styczeń 2015


Studenci Uniwersytetu Gdańskiego na konferencji Think Ahead: Future CFO. Powered by ACCAMożliwość uzyskania dodatkowych dyplomów
dla grupy
ACCAW toku nauki studenci ACCA zdobywają zaliczenia za poszczególne moduły/przedmioty. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania przez studentów Diploma in Accounting and Business oraz Advanced Diploma in Accounting and Business.

Aby uzyskać Diploma in Accounting and Business studenci ACCA muszą zdać w centrum komputerowym na Wydziale Ekonomicznym tylko jeden (wybrany) z egzaminów F1-F3. Ponadto, w przygotowaniu do egzaminu, uzyskują oni wsparcie w postaci przedmiotu Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości.

W celu uzyskania Advanced Diploma in Accounting and Business należy zdać w języku angielskim trzy przedmioty ACCA oraz zaliczyć on-line moduł etyczny. Egzaminy te odbywają się w Centrum Egzaminacyjnym ACCA w Gdańsku, sesje egzaminacyjne są raz na pół roku, lista centrów egzaminacyjnym publikowana jest na każdą sesję 3 tygodnie przed egzaminem. W czasie studiów studenci otrzymają zwolnienia z pozostałych przedmiotów ACCA z poziomu Fundamentals, których zaliczenie jest wymagane do otrzymania dyplomu.

Studenci, oprócz uzyskania tytułu magistra ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego będą mieli  możliwość (po spełnieniu dodatkowych wymogów) uzyskania dyplomu ukończenia studiów licencjackich Oxford Brooks University. W celu uzyskania dyplomu należy uzyskać Advanced Diploma in Accounting and Business (przy czym wymagane jest zdanie egzaminów F7, F8, F9 w Centrum Egzaminacyjnym ACCA). Fakt, że te egzaminy zdaje się po angielsku jest gwarancją dla Oxford Brookes University, że student zna język angielski na odpowiednim poziomie. Przed zdaniem F7, F8 i F9 trzeba zarejestrować się w programie Oxford Brookes University, zaliczyć moduł Etyczny, przygotować projekt (Oxford Brookes University Research Research and Analysis Project ) oraz uzyskać pozytywne zaliczenie projektu. Te wszystkie elementy należy skompletować w ciągu 10 lat od pierwszej rejestracji w ACCA; http://www.accaglobal.com/en/help/oxford-brookes.html.

Dyplomy ACCA, potwierdzające wysokie kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów, umożliwiają zdobycie pracy w międzynarodowych przedsiębiorstwach na prestiżowych stanowiskach. Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi pracę na samodzielnych stanowiskach związanych z analizą finansową, księgowością, kontrolingiem, a także na stanowiskach menadżerskich.

Więcej informacji na stronie ACCA Global.

 


UmiejętnościAbsolwent nabywa m.in. umiejętności:

  • sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat,
  • analizy dokumentów przedsiębiorstwa,
  • opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych przez pryzmat dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,
  • stosowania technik rachunku kosztów,
  • stosowania reguł sytemu podatkowego w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorstw,
  • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zarzadzania wynikiem przedsiębiorstwa,
  • skutecznej oceny inwestycji,
  • wyceny wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami,
  • podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
  • szacowania i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie.

 


Opiekun specjalności

dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl