Wykładowcy przedmiotów akredytowanych przez ACCA

 


Anna Blajer-Gołębiewska – doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Wydziału Ekonomicznego UG. Wiceprezes zarządu spółki z branży IT. Autorka licznych artykułów w czasopismach międzynarodowych, monografii oraz rozdziałów w monografiach. Współautorka podręczników akademickich. Prezentowała swoje badania naukowe na wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia “The Society for Judgment and Decision Making”. Recenzuje artykuły dla czasopism  naukowych m.in. "Regulation and Governance", "Economic Research" oraz "Economics and Sociology".
Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. W 2011 r. otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2015 r. została wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrągowiusza. Jest koordynatorem współpracy z Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Ekonomicznym UG, kierownikiem kursów podyplomowych "Diploma in Accounting and Business", a także opiekunem specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: F9).


 

Leszek Czerwonka – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Gdańskim oraz na stanowisku kierownika ds. finansów i transportu w DK Logistics. Wykładowca w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego  - zajęcia dla kadry zarządzającej oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych. Członek zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki (2015).
Autor i współautor monografii naukowych i podręczników akademickich oraz autor ponad 60 artykułów naukowych i rozdziałów. Wygłosił referaty na kilku zagranicznych konferencjach naukowych oraz na kilkudziesięciu konferencjach krajowych. Kierownik i główny wykonawca projektów naukowych, w tym dwóch finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureat Nagród Rektora UG Zespołowych Pierwszego Stopnia (2004, 2008). Autor ekspertyz dla biznesu (Sescom, Pharmatica).
Posiada Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. W ramach programu ACCA Academics Sitting Exams zdał egzaminy ACCA F5 Performance Management i F9 Financial Management – uzyskując z tego drugiego najlepszy wynik w Polsce dotychczas wśród wszystkich wykładowców akademickich biorących udział w programie (December 2015).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Zarządzanie finansami (ACCA: F9).

 

 

Artur Gronkiewicz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (kierunek Stosunki Międzynarodowe w zakresie Handlu Zagranicznego). Studiował w Dublin Institute of Technology w ramach programu ERASMUS. Menedżer, Biegły Rewident z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz kontroli, którą z zaangażowaniem wykorzystuje w pracy. Z audytem finansowym związany był przez 9 lat (MooreStephens, PwC oraz KPMG). Zajmował się m.in. badaniem sprawozdań finansowych spółek z branży morskiej, farmaceutycznej, energetycznej, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu oraz handlu. Od ponad 5 lat dyrektor finansowy w Sony Pictures GBS w Gdyni. Odpowiada za departament księgi głównej ("Finance & Accounting") w Centrum Usług Wspólnych (SSC) świadczącym usługi finansowe i księgowe w całej Europie dla Sony Pictures Entertainment (Theatrical; Television & Home Entertainment).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Sprawozdawczość finansowa (ACCA: F7).Joanna Kruczalak-Jankowska - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Studiów podyplomowych Prawo spółek oraz kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji UG.
W latach 1990-1992 odbyła pozaetatową aplikację sędziowską przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1996-1997 uczestniczyła w międzynarodowym programie UE Phare ACE P95-2043-R na temat programów powszechnej prywatyzacji w krajach Europy Środkowej. W 2006 r. przebywała na  stypendium w Max-Planck-Institut für ausländischen und internationalen Privatrecht w Hamburgu, Niemcy.
Autorka licznych publikacji dotyczących prawa przedsiębiorców, problematyki umów zawieranych w obrocie gospodarczym, zagadnień prywatnoprawnych prawa upadłościowego i naprawczego, a także europejskiego prawa gospodarczego, w tym takich monografii jak "Umowy menedżerskie" oraz „Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym”.
W ramach pracy dydaktycznej Joanna Kruczalak-Jankowska prowadzi wykłady z prawa handlowego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz międzynarodowego prawa prywatnego (wybrane zagadnienia).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Prawo gospodarcze (ACCA: F4).


Andrzej Letkiewicz - profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku 2015 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Kariera zawodowa: konsultant w NEXUS Consultants s.c. (1996-1998), działalność gospodarcza w zakresie konsultingu (1998-2001), Członek zarządu FRUG (2005-2015), Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Gdańsk (od 2015), Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2015), Członek zespołu recenzentów czasopisma Przedsiębiorstwo&Finanse (od 2015), Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych (od 2016). Autor kilkunastu opracowań na rzecz praktyki w zakresie finansów.
Wyróżniony nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autor trzech monografii z zakresu gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: F6). Ewelina Mandera – absolwentka kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Po krótkiej przygodzie z consultingiem, zajęła się zewnętrznym audytem finansowym pracując jako asystent biegłego rewidenta w HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Uczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych wielu przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, z całej Polski, wzbogacając wiedzę praktyczną na temat rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Od 2015 roku pracuje jako asystent w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, wciąż jednak łącząc naukę z praktyką.
Zajmuje się nie tylko obligatoryjnym audytem zewnętrznym, ale także realizacją innych projektów w zakresie finansowym.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: F8).Magdalena Markiewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2010 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej", za którą otrzymała indywidualną Nagrodę Rektora UG.
Jest współautorką i współredaktorką podręcznika „Finanse, bankowość i rynki finansowe” (red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006), monografii „Finanse międzynarodowe” (red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015) oraz rozdziałów w podręcznikach i monografiach (m.in. "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011). W 2010 r. ukończyła szkolenie “Entrepreneurial finance for new and growing enterprises” w IESE Business Schoool w Hiszpanii, w 2011 r. cykl szkoleniowy „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”. Była zaangażowana w projekt „Case Simulator” (jako kierownik obszaru studiów przypadku), „Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”, Laboratorium Innowacji Dydaktycznych. Była również członkiem Komitetu Biznesowo-Naukowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej. Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (w 2015 r. została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego).
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: F9).Adam Mytlewski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG . Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie szeroko rozumianych finansów.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: F5)Podatki (ACCA: F6), Sprawozdawczość finansowa (ACCA F7) oraz Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: F8). 


Lidia Romanowska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Aalborgu (Dania), biegły rewident oraz członek ACCA. Karierę zawodową rozpoczęła w KPMG, gdzie pracowała przez 7 lat, przechodząc kolejne szczeble kariery od asystenta w dziale audytu do managera. Zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z rejonu polski zachodniej oraz północnej. Kolejne doświadczenia zawodowe zdobywała jako kierownik działu kontrolingu w grupie kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych działającej w branży deweloperskiej. Obecnie, odpowiada za dział konsolidacji i raportowania w spółkach grupy Marine Harvest, światowego lidera w produkcji łososia, notowanego jednocześnie na giełdzie w Oslo oraz w Nowym Jorku. Jest także członkiem zespołu audytu wewnętrznego, odpowiedzialnego za wersyfikację procedur SOX wprowadzonych w Grupie Kapitałowej. Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: F8).


 

Michał Suchanek – adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu stabilności funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Współwłaściciel i prokurent w spółce świadczącej usługi z zakresu telemedycyny. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Autor i współautor sześciu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów unijnych.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotów: Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: F5) oraz Sprawozdawczość finansowa (ACCA: F7).Grzegorz Szczodrowski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej. Obronił pracę doktorską pt.: „Transformacja polskiego systemu podatkowego w świetle integracji europejskiej.” Autor wielu publikacji podatkowych, w tym dwóch książek: „Polski system podatkowy. Strategia transformacji” oraz podręcznika akademickiego wydanego przez PWN: „Polski system podatkowy”.
Na kierunku „Finanse w przedsiębiorstwie” wykłada przedmiot Podatki. Na studiach I i II stopnia wykłada też takie przedmioty, jak: Polski system podatkowy, Systemy podatkowe we współczesnym świecie, Optymalizacja i planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach, Podatki w działalności gospodarczej. Na studiach podyplomowych SPHZ prowadzi przedmiot: Podatek VAT w świetle wymogów Unii Europejskiej, przedmioty o podobnej tematyce realizuje lub realizował na studiach podyplomowych w SGH.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: F6).

 

 

Kaja Zaleska-Korziuk – asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG; absolwentka British Law Centre; autorka publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz podręcznika International Business Law; arbiter oraz trener drużyny UG Vis team reprezentującej Uniwersytet Gdański w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – międzynarodowym konkursie dla studentów prawa uznawanym za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów tego typu na świecie, a polegającym na symulacji międzynarodowego postępowania arbitrażowego opartego na fikcyjnej sprawie dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów; doświadczenie praktyczne z zakresu prawa handlowego oraz spółek handlowych zdobywała w pracy w międzynarodowej kancelarii.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Prawo handlowe (ACCA: F4)

 

 

Grzegorz Ziółkowski – doświadczony menadżer finansowy (kilkanaście lat w obszarze podatków i księgowości). Pracował w Deloitte, PwC, T-Mobile i Play. Członek ACCA i licencjonowany Doradca Podatkowy. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie jest Dyrektorem Działu Podatków, Kontroli Kredytowej, Windykacji i Zarządzania ryzkiem w Grupie TVN.  Dba o kompletność, rzetelność i terminowość rozliczeń podatkowych. Prowadzi projekty skomplikowanych restrukturyzacji biznesowych i finansowych, gdzie doradza w zagadnieniach księgowych i podatkowych oraz pilnuje terminowej realizacji tych projektów. Do jego obowiązków należy szeroko pojęte zarządzanie ryzykiem podatkowym. Dodatkowo odpowiada za analizę podatkową w procesie weryfikacji umów, regulaminów i projektów biznesowych. Reprezentuje Spółki Grupy przed organami podatkowymi i skarbowymi. Sprawuje też nadzór nad rozliczeniami podatkowymi i księgowymi spółek zależnych. Posiada duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z zarządzaniem substancją biznesową w spółkach zagranicznych.

W ramach współpracy z organizacjami zawodowymi prowadzi szkolenia i warsztaty z zagadnień podatkowo-księgowych dla studentów.
Na specjalności „Finanse w przedsiębiorstwach” akredytowanej przez ACCA prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: F6).