Wykładowcy przedmiotów akredytowanych przez ACCA

 

Anna Blajer-Gołębiewska – doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego UG, kierownik Katedry Mikroekonomii. Koordynatorka ścieżki finansowej oraz współpracy z międzynarodowym ze stowarzyszeniem finansistów Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) na Wydziale Ekonomicznym UG. Wiceprezes zarządu w spółce z branży IT.
Prowadziła wykłady na uczelniach zagranicznych, np. Université de Bretagne Occidentale (Brest, Francja), Guizhou University of Finance and Economics (Guiyang, Chiny), Yarmouk University (Irbid, Jordania). Autorka licznych publikacji naukowych oraz współautorka podręczników. Prezentowała  swoje  badania  naukowe  na  wielu  konferencjach  ogólnopolskich i zagranicznych. Recenzuje artykuły dla czasopism naukowych m.in. "Journal of Business Ethics", "Regulation and Governance", "Economic Research" oraz "Economics and Sociology". Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w  monografiach.  W  2011 r. otrzymała  Nagrodę  Przewodniczącego  Komisji   Nadzoru   Finansowego.  W 2015 r. została wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotów Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: BT, MA, FA) oraz Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: FM).


 

Leszek Czerwonka – – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego (zajęcia dla kadry zarządzającej oraz właścicieli przedsiębiorstw transportowych). Pełnił funkcję kierownika ds. finansów i transportu w przedsiębiorstwie z branży transportowo-logistycznej, członka zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki (2015).
Autor i współautor monografii naukowych i podręczników akademickich oraz autor ponad 60 artykułów naukowych i rozdziałów. Wygłosił referaty na kilku zagranicznych konferencjach naukowych oraz na kilkudziesięciu konferencjach krajowych. Kierownik i główny wykonawca projektów naukowych, w tym dwóch finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Laureat Nagród Rektora UG (2004, 2008, 2016, 2020). Autor ekspertyz dla biznesu.
Posiada Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. W ramach programu ACCA Academics Sitting Exams zdał egzaminy ACCA F5 Performance Management i F9 Financial Management – uzyskując z tego drugiego   najlepszy   wynik   w   Polsce  dotychczas  wśród  wszystkich  wykładowców  akademickich  biorących   udział  w programie (December 2015).
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotów Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: PM) oraz Zarządzanie finansami (ACCA: FM).

 

 

Artur Gronkiewicz – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (kierunek Stosunki Międzynarodowe w zakresie Handlu Zagranicznego). Studiował w Dublin Institute of Technology w ramach programu ERASMUS. Menedżer, Biegły Rewident, członek ACCA z ponad 10-cio letnim doświadczeniem w finansach oraz szeroką wiedzą z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków oraz kontroli, którą z zaangażowaniem wykorzystuje w pracy. Z audytem finansowym związany był przez 9 lat (MooreStephens, PwC oraz KPMG). Zajmował się m.in. badaniem sprawozdań finansowych spółek z branży morskiej, farmaceutycznej, energetycznej, przemysłu, budownictwa, rolnictwa, transportu oraz handlu. Od ponad 10 lat pracuje dla Sony Pictures w Gdyni na stanowisku Wiceprezesa. Jego zespół odpowiada za księgi rachunkowe spółek Sony Pictures w regionie EMEA ("Finance & Accounting") jako część zespołu Global Financial Operations (GFO).
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Sprawozdawczość finansowa (ACCA: FR).Joanna Hartenberger-Liszek - doktor  nauk  ekonomicznych,  adiunkt  w Katedrze  Ekonomiki  i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. Posiada wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Autorka monografii o diagnozowaniu ekonomicznym przedsiębiorstw oraz o przedsięwzięciach w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Autorka artykułów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia  z przedmiotów Podstawy audytu oraz Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: AA).

 


 


 


Andrzej Letkiewicz – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Kariera zawodowa: konsultant w NEXUS Consultants s.c. (1996-1998), działalność gospodarcza w zakresie konsultingu (1998-2001), Członek zarządu FRUG (2005-2015). Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2015-2018), Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział Gdańsk (od 2015), Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2015), Członek zespołu recenzentów czasopisma Przedsiębiorstwo&Finanse (od 2015), Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych  (od  2016).  Autor  kilkunastu  opracowań   na  rzecz  praktyki  w zakresie finansów.
Wyróżniony nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autor czterech monografii z zakresu gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw.
Na      ścieżce      finansowej     akredytowanej    przez     ACCA    (Finanse   w   przedsiębiorstwach)   prowadzi   zajęcia    z przedmiotów Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: BT, MA, FA) oraz Podatki (ACCA: TX). 

 

 

Sylwia Machowska-Okrój – doktor nauk ekonomicznych na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroekonomii na UG. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykładaniu finansów na UG
i innych uczelniach. Wyróżniona nagrodami Rektora UG za współautorstwo w monografiach. Autorka artykułów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Pełni funkcję rzecznika Dziekana ds. ryzyka na Wydziale Ekonomicznym oraz opiekuna doktorantów
w zakresie przygotowania ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, współzałożyciel
i członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Młodych Naukowców.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia
z przedmiotu Podstawy wiedzy z finansów i rachunkowości (ACCA: BT, MA, FA) oraz Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (ACCA: PM) .
Magdalena Markiewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego na Wydziale Ekonomicznym UG. Od 2016 r. Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W 2010 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską "Rola fuzji i przejęć w przemianach sektora bankowego europejskich krajów transformacji gospodarczej", za którą otrzymała indywidualną Nagrodę  Rektora UG.  Jest  współautorką  i współredaktorką   podręcznika  „Finanse,  bankowość  i rynki finansowe” (red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006), monografii „Finanse międzynarodowe” (red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015) oraz rozdziałów w podręcznikach i monografiach (m.in. "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011). W 2010 r. ukończyła szkolenie “Entrepreneurial finance for new and growing enterprises” w IESE Business Schoool w Hiszpanii, w 2011 r. cykl szkoleniowy „Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza”. Była zaangażowana w projekt „Case Simulator” (jako kierownik obszaru studiów przypadku), „Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”, Laboratorium Innowacji Dydaktycznych, projekt NCBiR "Innowacyjna dydaktyka - rozwój kompetencji wykładowców Wydziału Ekonomicznego" (kierownik). Była również członkiem Komitetu Biznesowo-Naukowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej. Od 2005 r. członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (w 2015 r. została wyróżniona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). W 2020 r. została wyróżniona za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (ACCA: FM).


 

 

Monika  Matyszewska – Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na  Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych  studiów  Uniwersytetu  im.  Mikołaja  Kopernika w Toruniu w zakresie podatkowego prawa Unii Europejskiej. Biegła rewident, od 2023 r. prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku, od 2021 r. wiceprezes Zarządu ds. szkoleń SKwP O/O w Gdańsku,  w latach 2019-2023 zastępca prezesa Regionalnej Rady RO PIBR w Gdańsku oraz Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIBR, w latach 2015-2019 członkini Komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała świadcząc usługi badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych usług audytorskich współtworząc i prowadząc rodzinną firmę audytorską. Swoje pasje trenerskie realizuje   prowadząc   liczne   szkolenia,w   szczególności   dla   Stowarzyszenia  Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. 

Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: AA).

 

 

 

Karina Politowska – absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doradca podatkowy oraz członek ACCA. Ukończyła studia podyplomowe z podatków (SGH) oraz prawa (Instytut Nauka Prawnych PAN). Karierę zawodową rozpoczęła w finansach międzynarodowych korporacji.
W okresie kilkunastoletniego zatrudnienia w przedsiębiorstwach należących do międzynarodowych grup była Kierownikiem wdrożenia systemu MRP, stworzyła Dział Kontrolingu, którym potem zarządzała, ostatnie lata pracowała na stanowisku Główny Księgowy/Kontroler Finansowy. Od 2004 roku prowadzi działalność gospodarczą. Skupia się na szeroko  rozumianym  doradztwie  finansowym  dla przedsiębiorstw.  Od  kilku  lat  wykładowca  w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, prowadzi wykłady i ćwiczenia z MSSF, ćwiczenia z rachunku kosztów oraz międzynarodowych rozliczeń podatkowych.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).

 


 

Lidia Romanowska –  absolwentka  Akademii  Ekonomicznej  w  Poznaniu  oraz  Uniwersytetu w  Aalborgu  (Dania),    biegły   rewident   oraz  członek  ACCA. Karierę  zawodową  rozpoczęła  w KPMG, przechodząc kolejne szczeble kariery od asystenta w dziale audytu do managera. Zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z rejonu polski zachodniej oraz  północnej.  Kolejne doświadczenia  zawodowe  zdobywała  jako  kierownik  działu  kontrolingu  w grupie kapitałowej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych działającej w branży deweloperskiej, manager działu  konsolidacji  i  raportowania  oraz  audytor  wewnętrzny  SOX w   spółce  z   branży   FMCG   notowanej  na   giełdzie   w    Oslo    oraz    kontroler   grupowy  w  spółce  z branży chemicznej.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (ACCA: AA).


 

 

Grzegorz Sikorski – doktor, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor dziesięciu monografii naukowych, współautor kilkunastu pozycji książkowych, w tym komentarzy do prawa bankowego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Opublikował ponad czterdzieści artykułów, glos i recenzji w różnych czasopismach naukowych. Wygłosił referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W publikacjach zajmuje się problematyką prawa cywilnego, w tym handlowego, bankowego, prawo upadłościowego oraz prawa umów. Adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię w Gdyni. Członek Stowarzyszenia Forum Prawników Finansowych.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia    z przedmiotu Prawo gospodarcze (ACCA: LW).
Michał Suchanek – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Pracuje w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym UG. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem doktorat z zakresu stabilności funkcjonowania podmiotów sektora ochrony zdrowia. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw, badań operacyjnych, ekonometrii i metod ilościowych. Laureat Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Współwłaściciel i prokurent w spółce świadczącej usługi z zakresu telemedycyny. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów z zakresu konsultingu, audytu operacyjnego i technologicznego, zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: operacyjnego, finansowego i ryzyka. Autor i współautor sześciu zakończonych lub wciąż realizowanych projektów unijnych.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).Grzegorz Szczodrowski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej. Obronił pracę doktorską pt.: „Transformacja polskiego systemu podatkowego w świetle integracji europejskiej.” Autor wielu publikacji podatkowych, w tym dwóch książek: „Polski system podatkowy. Strategia transformacji” oraz podręcznika akademickiego wydanego przez PWN: „Polski system podatkowy”.
Na kierunku „Finanse w przedsiębiorstwie” wykłada przedmiot Podatki. Na studiach I i II stopnia wykłada też takie przedmioty, jak: Polski system podatkowy, Systemy podatkowe we współczesnym świecie, Optymalizacja i planowanie podatkowe w przedsiębiorstwach, Podatki w działalności gospodarczej. Na studiach podyplomowych SPHZ prowadzi przedmiot: Podatek VAT w świetle wymogów Unii Europejskiej, przedmioty o podobnej tematyce realizuje lub realizował na studiach podyplomowych w SGH.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi  zajęcia z przedmiotu Podatki (ACCA: TX).

 

 

 

Agnieszka Wentk - Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Asystent w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych. Współautorka monografii na temat przedsięwzięć w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, autorka i współautorka artykułów z zakresu funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw. Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz rachunkowości. Cały czas zdobywa doświadczenie praktyczne w reprezentowanej dziedzinie. Od trzech lat główna księgowa w prywatnym przedsiębiorstwie produkcyjnym, wcześniej kierownik działu personalnego także w prywatnej spółce.

Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia ze Sprawozdawczości Finansowej (ACCA: FR).

 

 

 

Dorota Wesołowska - absolwentka akredytowanej ścieżki ACCA na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie jest  menedżerem  w  Ernst & Young (EY) w dziale  doradztwa  transakcyjnego. Świadczy usługi przede wszystkim dla podmiotów z sektora finansowego (w tym banków, firm  ubezpieczeniowych,  towarzystw funduszy inwestycyjnych,  firm windykacyjnych).  Brała udział w największych transakcjach ostatnich lat w sektorze finansowym. Prowadzi procesy due diligence, nadzoruje projekty wyceny aktywów, realizuje projekty z zakresu analiz komercyjnych, a także wspiera inwestorów w obsłudze kompleksowych procesów M&A. Przed dołączeniem do EY, zdobywała doświadczenie w jednej z największych firm windykacyjnych w Polsce - BEST S.A. Była członkiem departamentu finansowego, w ramach którego odpowiadała za bieżące monitorowanie wyników finansowych i płynności funduszy inwestycyjnych lokujących środki w portfele wierzytelności, pełniła aktywną rolę w procesie  budżetowania   Grupy,   a  także  realizowała  i  nadzorowała  szereg  projektów  finansowych w Grupie.
Na      ścieżce     finansowej      akredytowanej      przez      ACCA      (Finanse    w    przedsiębiorstwach)   prowadzi   zajęcia   z przedmiotu Zarządzanie finansami (ACCA: FM).

 

 

Kaja Zaleska-Korziuk – doktor  nauk prawnych,  pracuje  w  Katedrze  Prawa  Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji UG; absolwentka British Law Centre; autorka publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz podręcznika International Business Law; arbiter oraz trener drużyny UG Vis team reprezentującej Uniwersytet Gdański w Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – międzynarodowym konkursie dla studentów prawa uznawanym za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów tego typu na świecie, a polegającym na symulacji międzynarodowego postępowania arbitrażowego opartego na fikcyjnej sprawie dotyczącej problemów związanych ze stosowaniem Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów; doświadczenie praktyczne z zakresu prawa handlowego oraz spółek handlowych zdobywała w pracy w międzynarodowej kancelarii.
Na ścieżce finansowej akredytowanej przez ACCA (Finanse w przedsiębiorstwach) prowadzi zajęcia z przedmiotu Prawo handlowe (ACCA: LW)