mgr Aleksandra Gus-Puszczewicz

Opublikowano 30 czerwca 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 13 października 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Kompleksowe zagospodarowanie śródlądowych dróg wodnych w świetle idei zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: