Działalność naukowa

Wykorzystanie prowadzonej działalności naukowej jednostki w procesie dydaktycznym

Działalność naukowo-badawcza Katedry Polityki Transportowej koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach funkcjonowania i rozwoju transportu oraz logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • problemów rozwoju infrastruktury transportu,
  • problemów finansowania rozwoju transportu,
  • zrównoważonego rozwoju transportu,
  • wdrażania proekologicznych rozwiązań w transporcie,
  • rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
  • podstaw organizacyjno-prawnych funkcjonowania i rozwoju transportu wodnego śródlądowego,
  • europejskiej polityki transportowej,
  • problemach prywatyzacji przedsiębiorstw transportowych,
  • zagadnień deregulacji w transporcie,
  • konkurencyjności przedsiębiorstw
  • usług logistycznych
  • bezpieczeństwa w procesach logistycznych
  • nowych technologii w transporcie i logistyce


Prace naukowo badawcze są ściśle związane z zakresem działalności dydaktycznej Katedry, obejmującym wykłady i konwersatoria z następujących przedmiotów:

  • Polityka rozwoju transportu
  • Polityka funkcjonowania transportu
  • Ekonomika infrastruktury
  • Gospodarowanie w transporcie wodnym śródlądowym
  • Analiza ekonomiczna
  • Monitorowanie wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa
  • Ocena projektów inwestycyjnych
  • Usługi logistyczne
  • Spedycja
  • Negocjacje w procesach logistycznych
  • Technologie informatyczne w procesach logistycznych
  • Bezpieczeństwo w łańcuchach logistycznych


Efektem prowadzonej działalności naukowej Katedry są wydawane corocznie nowe książki będące podstawowymi pomocami dydaktycznymi oraz liczne artykuły publikowane w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych.

Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie prowadzonych badań wykorzystywane są na seminariach kursowych, magisterskich i dyplomowych realizowanych na wszystkich rodzajach studiów.

Doskonała znajomość problematyki badawczej, stały kontakt z praktyką gospodarczą, znajomość aktualnie realizowanych projektów w kraju i zagranicą pozwalają przekazywać studentom najnowszą wiedzę, stymulować ich do poszukiwań rozwiązań kontrowersyjnych, sprawiają, że realizowane programy dydaktyczne są blisko powiązane ze aktualnymi problemami badawczymi danej dziedziny.