Sylwia Pangsy-Kania, Associate Professor

position:
duties:
phone:
058-523-1355
secretary's office phone:
1246
room:
339
WWW:
Other duties:
Career
Publications
 1. Zadłużenie zagraniczne Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
 2. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. nauk. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Elipsa, Warszawa 2003 (współautorstwo)
 3. S. Pangsy-Kania, R. Orłowska, Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 4. Innovativeness of Polish economy in the context of Lisbon Strategy - selected aspects (in:) Polish Transformation Experience, ed. J. Pietrzak, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, nr 21/2006
 5. Innovativeness as ‘fuel" for the engine of growth: the challenge for Poland (in:) The influence of the globalization processes on Central and Eastern European Region, ed. K. Klecha, T. Michałowski, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot nr 22/2006
 6. Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 7. Rola kultury organizacyjnej w Narodowym Systemie Innowacji (w:) Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 8. Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. nauk. S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 9. Innowacyjność polskiej gospodarki. Diagnoza i perspektywy (w:) Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryca B. Majecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (współautorstwo)
 10. Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów - siły motoryczne i bariery, red. nauk. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 11. Open innovation - a new business model at the heart of creative destruction, 5th International Scientific Conference Business and Management, Technika, Wilno 2008
 12. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008
 13. Przedsiębiorczość akademicka kluczowym elementem narodowej polityki innowacyjnej na przykładzie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, Zeszyty Naukowe IHZ, Sopot 2008
 14. Innovation and innovative processes in modern economy  (w: ) Innovative perspective of transport and logistics, ed. J. Burnewicz, Gdańsk 2009
 15. Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009
 16. Inwestycje zagraniczne w Polsce w sektorach high-tech a perspektywiczne kierunki badań przy wykorzystaniu metodyki foresight (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały IHZ UG, nr 29/2010
 17. http://autokreacja.org/?p=123
 18. Innowacyjność w erze globalizacji (w:) Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 19. Podium europejskiej innowacyjności przez pryzmat modeli Narodowych Systemów Innowacji, "Ekonomia, Economics" 1(13) Wrocław 2011.
 20. Znaczenie Narodowego Systemu Innowacji w budowaniu przewagi
  konkurencyjnej,
  zeszyt PTE, Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, red. J. Fryca, T. Nowosielski, Gdańsk 2012.

 21. Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Kwidziński Park Przemysłowo-Technologiczny 2012.
 22. Polityka innowacyjna państwa (w:) Polityka gospodarcza - teoria i praktyka, red. B. Kryk, Economicus, Szczecin 2012.
 23. Rola innowacji w sektorze usług (w: ) E-Biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, red. M. Olszański, K. Piech, PARP, Warszawa 2012.
 24. Zeszyty Studenckie NASZE STUDIA, red. S. Pangsy-Kania, M, Markiewicz, Wyd. UG, Sopot nr 6/2013.
 25. rozdział 6 (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 26. rozdział 8  (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 27. rozdział 14.3.5. (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 28. aneks A (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 29. Raport z badania ewaluacyjnego Ocena pierwszych efektów projektów z działania  I.4.1 i I.4.2 PO RPW  związanych z pozyskaniem inwestorów  do Polski Wschodniej, PARP Warszawa,  raport 2013.
 30. Energetyka odnawialna w Polsce (w: ) Ekonomia i Zarządzanie  nr marzec/2013.
Research interests
Other