Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care TechnologyOBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TELEMEDYCYNA I PROJEKTY W OCHRONIE ZDROWIA. HEALTH CARE TECHNOLOGY
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to kierunek studiów w UG, stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

Telemedycyna wymaga nie tylko odpowiednio wykształconych lekarzy oraz informatyków, lecz również menadżerów, osób zajmujących się finansowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem całym procesem oferowania usług medycznych z wykorzystaniem nowych technologii.  Do osób, które chciałyby się tym zająć, skierowana jest oferta nowych studiów przygotowanych przez Uniwersytet Gdański.

FORMA STUDIÓW

Kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology realizowany jest w formie studiów niestacjonarnych II stopnia.

Rekrutacja na kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology w UG to profil praktyczny. Oznacza to, że nacisk w trakcie kształcenia położony jest na zdobywanie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze telemedycyny i projektów w ochronie zdrowia.

Jest to unikatowy i pierwszy w Polsce taki kierunek, zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w latach 2018-2022 i dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

Tytuł zawodowy absolwenta studiów II stopnia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to magister.
Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology efektów kształcenia.

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to unikalny kierunek łączący spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne.
Absolwenci kierunku będą gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami.

Interdyscyplinarny kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology przygotowuje studentów do podjęcia pracy w różnych sektorach rynku usług obszaru ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie toku studiów kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżerskich lub zatrudnienie w instytucjach ochrony zdrowia.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

Opis efektów uczenia się

Na kierunku Telemedycyna i projekty. Health Care Technology w ochronie zdrowia studenci otrzymują kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania rynku ochrony zdrowia, zarządzania finansowego, logistycznego, operacyjnego podmiotami ochrony zdrowia.
Celem programu jest kształcenie specjalistów zdolnych do samodzielnej pracy, biegłych w kwestiach dotyczących zdrowia publicznego i profilaktycznej opieki zdrowotnej i zdolnych do prowadzenia współpracy multidyscyplinarnej, którzy są w stanie stosować dane w celu zapewnienia efektywnej opieki zdrowotnej i planowania oraz zarządzania usługami medycznymi.

Studenci pozyskają kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji. Studenci poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiedzą się, jak je skutecznie i zgodnie z prawem i jego kompleksowością wdrażać w placówkach.

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Program kształcenia składa się z 12 przedmiotów ogólnych oraz 20 przedmiotów specjalnościowych, w podziale na dwie specjalności: specjalność Telemedycyna oraz specjalność Projekty w ochronie zdrowia. Student w ramach kształcenia wybiera jeden z dwóch modułów specjalnościowych.

Informacja ogólna o programie studiów
Program specjalności Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

Szczegółowa struktura programu studiów: Program studiów

Do realizacji programu kształcenia na kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology na studiach niestacjonarnych II stopnia zaangażowani są nauczyciele akademiccy z dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego - Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz praktycy gospodarczy, w tym prezesi spółek medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Telemedycyna polega na prowadzeniu na odległość badań diagnostycznych, a także leczniczych. Dzisiaj nie trzeba iść do lekarza, aby zmierzyć ciśnienie, tętno, czy poziom cukru. Nie trzeba iść do lekarza, aby otrzymać receptę. Na odległość prowadzi się również zabiegi operacyjne czy rehabilitacyjne, a to dopiero początek. Innowacje w tym zakresie powodują zmianę sposobu pracy na rynku medycznym, zachowania pacjentów, jak również możliwości świadczenia usług ubezpieczeniowych czy assistance. Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia to pomoc w konsultacjach, polepszenie opieki medycznej na odizolowanych obszarach, ciągłość opieki i szybka diagnoza w ratownictwie.

Przykładowe stanowiska pracy: kierownik projektu, audytor podmiotów ochrony zdrowia, analityk rynku medycznego, kierownik jednostki medycznej, specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych, koordynator ds. bezpieczeństwa danych, kontroler finansowy w placówce medycznej, specjalista ds. usług telemedycznych, menedżer ds. telemedycyny, specjalista ds. obsługi pacjenta, specjalista ds. konsultacji telekardiologicznych, specjalista ds. obsługi telemedycznej w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, specjalista ds. organizacji konsultacji zdalnych, administrator platformy telemedycznej, konsultant telemedyczny (np. w Telefonicznej Informacji Pacjenta), rehabilitant/fizjoterapeuta prowadzący praktykę indywidualną, rehabilitant/fizjoterapeuta koordynujący ścieżkę leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi, konsultant firmy ubezpieczeniowej, pracownik Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych firmy ubezpieczeniowej, ekspert ds. telemedycyny w ubezpieczeniach zdrowotnych, konsultant/menedżer usług ubezpieczeniowych assistance, lekarz/specjalista koordynujący ścieżkę leczenia pacjentów, lekarz pierwszego kontaktu prowadzący teleporady, operator usług medycznych.

Kierunek o charakterze praktycznym prowadzony wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji
Kierunek objęty „PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Informacja o nowym kierunku studiów na UG z okazji Światowego Dnia Zdrowia