Studia II stopnia niestacjonarne Ekonomia
OBSZAR KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

Ekonomia w UG, to kierunek studiów stanowiący wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia – nauk społecznych, realizowaną w uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

FORMA STUDIÓW

Kierunek ekonomia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

PROFIL KSZTAŁCENIA

Profil kształcenia na kierunku ekonomia w UG, to profil ogólnoakademicki. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowej i pogłębionej wiedzy teoretycznej, a jednocześnie  umiejętności wykorzystania jej w praktyce.

TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA

Tytuł zawodowy absolwenta studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia: magister. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich założonych dla kierunku ekonomia efektów kształcenia.

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

W kształceniu na kierunku ekonomia celem jest  wyposażenie  absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, pozwalające na wykorzystanie ich w praktyce gospodarczej. Jego osiągnięcie stworzy absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), zarówno w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji ekonomicznych w różnych sektorach i segmentach rynku oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Efektem kształcenia na studiach drugiego stopnia jest uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia i uzyskanie dyplomu Uniwersytetu Gdańskiego potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

INFORMACJA O STRUKTURZE PROGRAMU KSZTAŁCENIA

1. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia

2. Plan studiów 4 - semestralnych

3. Plan studiów 3 -semestralnych


Zakładane efekty kształcenia realizowane są poprzez programy kształcenia opisane w tabeli przedmiotów.

Sylabusy przedmiotów odzwierciedlają cele przedmiotu wynikające z założonych efektów kształcenia oraz sposoby weryfikacji efektów.