Opłaty

 

Numer konta bankowego dla studentów i doktorantów
Uwaga!Płatności za studia oraz akademiki odbywają się w oparciu o system kont wirtualnych generowanych na podstawie numeru PESEL. Więcej informacji na stronie http://ps.ug.edu.pl

 

Studia stacjonarne, niestacjonarne
 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/R/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. określa następujące opłaty za wydanie poniższych dokumentów:

 • elektronicznej legitymacji studenckiej – 17 zł
 • elektronicznej legitymacji doktoranta – 17 zł
 • dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł
 • dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł
 • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł
 

Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.


Wysokość opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 39/R/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r


Zgodnie z Uchwałą nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 r. studenci  i doktoranci wnoszą opłaty za kształcenie na studiach zgodnie ze złożonym oświadczeniem o wyborze formy płatności, w następującej formie i terminach:1. Studenci i doktoranci przyjęci na studia wnoszą opłaty za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich prowadzonych w formach niestacjonarnych w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

 

1) sześć rat:

  1. rata – płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1,
  2. rata – płatna do 15 grudnia,
  3. rata – płatna do 15 stycznia,
  4. rata – płatna do 28 lutego,
  5. rata – płatna do 31 marca,
  6. rata – płatna do 30 kwietnia,

albo

 

2) jednorazowa opłata semestralna – płatna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

 

albo

 

3) jednorazowa opłata roczna – płatna w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.

 

2. Studenci i doktoranci na wyższym niż pierwszy roku studiów wnoszą opłaty, o których mowa w ust. 1, w jednej z niżej wymienionych form i w podanych terminach:

 

1) sześć rat: 

  1. rata – płatna do 30 września,
  2. rata – płatna do 31 października,
  3. rata – płatna do 30 listopada,
  4. rata – płatna do 28 lutego,
  5. rata – płatna do 31 marca,
  6. rata – płatna do 30 kwietnia,

 

albo

 

2) jednorazowa opłata semestralna – płatna do 30 września za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni,

 

albo

 

3) jednorazowa opłata roczna – płatna do 30 września.

 


Wybrana przez studenta forma płatności obowiązuje do końca studiów.
Zmiana formy płatności może nastąpić na pisemny wniosek studenta lub doktoranta złożony nie później niż do dnia 20 września kolejnego roku akademickiego. W takim przypadku student lub doktorant zobowiązany jest złożyć nowe oświadczenie.

Oświadczenie o wyborze formy opłaty za kształcenie

Niedotrzymanie terminu wniesienia opłaty uprawnia Uniwersytet Gdański do naliczenia odsetek ustawowych.


Studenci i doktoranci, którzy nie uiszczają czesnego w wymaganych terminach będą bezwzględnie skreślani z listy studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (zgodnie z § 45 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego).

 

DZIEKAN Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Monika Bąk, prof. UG