dr hab. Monika Bąk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Dziekan Wydziału Ekonomicznego
telefon:
58-523-1253
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
203
Inne funkcje:

- Kierownik Katedry

- Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich z Ekonomii w języku angielskim

- Opiekun specjalności turystyka międzynarodowa

Kariera
 • Od 2007 - profesor nadzwyczajny UG
 • 2007 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: "Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego")
 • 1996-2007 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Katedra Eonomiki Transportu)
 • 1996 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej")
 • 1994-1996 - asystent w KBPST
 • 1989-1994 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Wykorzystanie w Polsce europejskich doświadczeń rozwoju rynku turystycznego")
Publikacje

WYŁĄCZNIE KSIĄŻKI I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

W językach obcych

Reforming road and railway infrastructure charges in the EU new member states. Networks for Mobility (współautorka: B.Pawłowska).  Pod red. U.Martin. 4th International Symposium. Proceedings. Abstracts and CD-Rom, ISBN 978-3-921882-24-5. Universitat Stuttgart, 2008

Faktory i rezultaty ekonomiczeskoj transformacji w Centralnoj i Wostocznoj Ewropie. Ekonomiczeskaya Polityka. Akademia Narodnogo Choziajstwa. Moskwa, 2008

Handbook on estimation of external costs in the transport sector  (współautorzy: M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter, H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten, C. Doll, B.Pawlowska). Publ. no 07.4288.52, Delft, CE, 2008

Implementation of EU transport policy - new member states’ point of view (współautorka: B.Pawłowska).  In: Networks for Mobility, 3rd International Symposium. Edited by W. Möhlenbrink. Universität Stuttgart, Stuttgart 2006, ISBN:3-89301-087-4

Financing motorways in Poland (współautor: J. Burnewicz). In: Procurement and financing of motorways in Europe. Edited by G.Ragazzi and W.Rothengatter. Elsevier, ISBN: 0-7623-1232-7, Oxford 2005

Model of economic transformation in Central and Eastern Europe - analysis of changes in transport sector. In: 10th World Conference on Transport Research selected proceedings, Istanbul 2004. Oficjalna publikacja na płycie CD-ROM

Transport in economies in transition (współautor J. Burnewicz). Rozdział w podręczniku międzynarodowym Analytical Transport Economics. Edited by J. B. Polak & A.Heertje. Edward Elgar Publishing, ISBN 1-85898-786-5. Wydanie I Cheltenham 2000.  Wydanie II: Cheltenham 2001

Comparaison du transport routier pour compte propre en Pologne et dans l’Union Européenne - différences surprenantes (współautor J. Burnewicz). En: Le transport routier de marchandises pour compte propre en Europe. CEMT. Les Éditions de l’OCDE, ISBN 9282123618, Paris 2001 (wydanie w jęz.francuskim)

A comparison of own-account road transport in Poland and the EU shows surprising differences. In: Road freight transport for own account in Europe. ECMT. OECD Publication Service, ISBN 9282113612, Paris 2001 (wydanie w jęz.angielskim)

The effects of transformation in transport sector in economies in transition - experiences of the countries in Central and Eastern Europe. In: 9th World Conference on Transport Research selected proceedings. WCTR, Seoul 2001. Oficjalna publikacja na płycie CD-ROM

Economic transformation of transport in Central and Eastern European countries. In: World Transport Research. Volume 4. Transport Policy. Edited by H.Meersman, E. Van de Voorde, W.Winkelmans, Elsevier, Pergamon, ISBN: 0-08-0435904, Oxford 1999

Internalisation in transition economies (współautorzy: V. Slavicek, J. Matejovic). In: Efficient transport for Europe. Policies for internalisation of external costs. ECMT, OECD Publication Service, ISBN 9282112268, Paris, 1998 (wydanie w jęz.angielskim)

Internalisation dans les économies en transition (współautorzy: V. Slavicek, J. Matejovic). En: Des transports efficients pour l’Europe: Politiques pour l’internalisation des coűts externes. CEMT,  Éditions de l’OCDE, ISBN 9282122263, Paris 1998 (wydanie w jęz.francuskim)

Basic European Union regulations governing road transportation (współautor: J. Burnewicz). In: International transport and spedition in Poland 1998/99. Europa Busines. Warszawa 1998, ISBN 83-904422-2-1

Polish Foreign Trade Cargo Shipping Projections (współautor: A.Tylutki). In: International Transport and Forwarding in Poland. III Edition. Europa Business. ISBN 83-904422-1-3, Warszawa 1997

Initial experiences in adapting Polish transport to European Union conditions (współautor: J. Burnewicz). In: Poland and the European Union - between association and membership. Editors: P. Ch.Müller-Graff, A.Stępniak. Nomos Verlagsgesellschaft, ISBN 3-7890-4652-3, Baden-Baden 1997

Fiscal charges of transport enterprises in Europe (współautor: J.Burnewicz). In: Common Europe. Opportunities and Risks for Transport. PWE, Warszawa 1995


W języku polskim

Koszty i opłaty w transporcie (pod red. M.Bąk oraz współautorstwo  rozdziałów: 2,3 i 4). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-837326-629-2 Gdańsk 2009

Transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej jako proces wpływający na dynamikę integracji europejskiej. W: Wybrane problemy integracji europejskiej. Pod red. A.Stępniaka, J.Stefaniak, J.Taraszkiewicz. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-067-2, Gdańsk 2008

Kalkulacja kosztów zewnętrznych transportu - krok naprzód w polityce Unii Europejskiej (współautorka: B.Pawłowska).  Oficjalna publikacja materiałów konferencyjnych na CD. Euro-Trans2008. SGH i Uniwersytet Szczeciński. Warszawa 2008

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7326-338-1, Gdańsk 2006 (rozprawa habilitacyjna)

Zasady i formy określania odpłatności użytkowników za korzystanie z różnych składników infrastruktury transportu. Rozdział w: Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu. Praca monograficzna pod red. A.S.Grzelakowskiego. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, ISBN 83-7421-050-8, Gdynia 2005; oraz: Innowacyjne formy finansowania infrastruktury transportu w USA. Podrozdział w ww. monografii

Środki finansowe Unii Europejskiej jako czynnik przyspieszający zakończenie procesów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozdział w: Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. Praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, ISBN 83-7379-047-5, Warszawa 2003

Nowe regulacje transportowe Unii Europejskiej wprowadzone w życie w latach 1999-2000  (współautorzy: J. Burnewicz, B.  Pawłowska, udział autorki 33%). Rozdział w: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83 7326-004-8 i ISBN 83-88829-09-2, Gdańsk 2001

Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7017-713-1, Sopot 1997 (monografia na podstawie rozprawy doktorskiej)

Swoboda ruchu turystycznego w świetle polityki transportowej i turystycznej Unii Europejskiej. Rozdział w: Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski. Praca zbiorowa pod red. A.Zielińskiej-Głębockiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7017-761-1, Sopot 1997

Koszty zewnętrzne transportu samochodowego - skutki ich internalizacji dla firm przewozowych (współautorka: E. Adamowicz). Rozdział w: Wspólna Europa. Ekologiczne dylematy transportu i ekologii. Praca zbiorowa pod red. H.Brdulak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, ISBN, 83-208-1109-0, Warszawa 1997

Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Rozdział w: Przemiany własnościowe w transporcie. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 83-85843-73-6, Gdańsk 1997

Znaczenie restrukturyzacji transportu samochodowego dla strategii wzmacniania konkurencyjności firm i usług na rynku europejskim (współautor J. Burnewicz). Rozdział w: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i spedycji. Uniwersytet Szczeciński, Polska Izba Gospodarcza, ISBN 83-97249-05-X. Szczecin 1997

Prognoza przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego (współautorka A.Tylutki).  Rozdział w: Międzynarodowy transport i spedycja w Polsce 1997. Europa Business, ISBN 83-904422-1-3, Warszawa 1997

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw transportowych w Europie. Rozdział w: Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu (współautor: J. Burnewicz). PWE, ISBN-83-904801-0-7, Warszawa 1995

Koszty, podatki i ograniczenia ruchu w międzynarodowym transporcie samochodowym (współautor: J.  Burnewicz). Rozdział w: Międzynarodowy transport i spedycja w Polsce 1995/96. Europa Business, ISBN 83-904422-0-5, Warszawa 1995

Zainteresowania
 • Rozwój gospodarczy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, badania konkurencyjności
 • międzynarodowej;
 • Ekonomia heterodoksyjna (spoza nurtu głównego) w wyjaśnianiu współczesnych problemów rozwoju społecznogospodarczego;
 • Integracja gałęzi transportu, systemów i procesów transportowych;
 • Analiza sprawności i efektywności systemów transportowych;
 • Rozwój sektora energetyki w kontekście uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i
 • politycznych;
 • Turystyka międzynarodowa, znaczenie gospodarcze, uwarunkowania, współczesne wyzwania
Inne
Funkcje pełnione na Uczelni:
 • W kadencji od 2008 do 2012 prodziekan ds. kształcenia, od 2012 do 2016 prodziekan do spraw nauki i kształcenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • członek Senackiej Komisji Kształcenia UG
 • członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG,
 • członek Wewnętrznego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UG,
 • członek Komisji ds. wdrożenia Indeksu Elektronicznego w Uniwersytecie Gdańskim,
Funkcje pełnione na Wydziale Ekonomicznym:
 • kierownik studiów doktoranckich z ekonomii w języku angielskim,
 • przewodnicząca Komisji Programowo-Dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym,
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym,
 • opiekun specjalności turystyka międzynarodowa na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

4 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
SCENARIOS, 1996-97 (Scenarios for the Trans-European Network),
CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

5 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)
IMPRINT-EUROPE, 2003 (Implementing Reform in transport Effective Use of research on pricing in Europe), ekspertyza podwykonawcza
TEN-STAC, 2004 (Scenarios, traffic forecasts and analysis of corridors on the Trans-European network), ekspertyza podwykonawcza

6 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

HEATCO, 2005 (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment). 6th Framework Programme (ekspertyza podwykonawcza)
GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), członkostwo w grupie eksperckiej ds. opłat w transporcie drogowym międzymiastowym
CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

7 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

INTERCONNECT, 2009-2011 (INTERCONNECTION BETWEEN SHORT AND LONG DISTANCE TRANSPORT NETWORKS)

ORIGAMI OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES (2-11-2013) 

COMPASS OPTIMISED CO-MODAL PASSENGER TRANSPORT FOR REDUCING CARBON EMISSIONS  (2011-2013)

SOUTH-NORTH AXIS (SONORA) (2008-2012)

IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPE -  I-C-EU (2012-2014)


Udział w realizacji projektów badawczych dla Komisji Europejskiej (m.in. TREMOVE, ASSESS), Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu, hiszpańskiego ministerstwa rozwoju i innych.

Projekty badawcze krajowe:

Grant indywidualny KBN Nr 2 H02C 069 22 "Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie transportu", 2002-2004

Udział w realizacji grantów KBN:

nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

nr 2 H02C 079 23 23 "Optymalny model finansowania infrastruktury transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", 2004-2005

udział w projektach badawczych zleconych przez ministerstwa.

Inne:

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych,
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research) oraz EEFS (European Economics and Finance Society),
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Kolegium Gospodarki Światowej SGH za wyróżniające osiągnięcia w badaniach  naukowych w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006
 • Nagroda Indywidualna stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Gdanskiego za osiągnięcia naukowe, 2014
 • Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (2013, 2014).