Rekrutacja

 

Rekrutacja na Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii na rok akademicki 2018/2019


Forma studiówniestacjonarne
Forma rekrutacjiKonkurs na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej
Termin rejestracji elektronicznejod 25 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r.
Termin i miejsce składania dokumentówod 25 lutego 2019 r. do 21 marca 2019 r., od poniedziałku do piątku, w godz. 11-14
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej

25 marca 2019 r. godz. 16.00


Wymagane dokumenty

 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (formularz)
 2. Życiorys (formularz)    
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;
 4. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o stażu pracy zawodowej lub dydaktycznej (liczba lat);
 5. 2 fotografie o wymiarze 45 mm x 65 mm;
 6. Zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat za niestacjonarne studia doktoranckie;
 7. Podanie adresu e-mail;

  Dodatkowo kandydat może złożyć:
 8. Wykaz posiadanych publikacji naukowych;
 9. Opinię sporządzoną przez nauczyciela akademickiego z Wydziału Ekonomicznego UG, posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w Warunkach rekrutacji, pkt 7, lit. c;
 10. Prezentację koncepcji rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, tj. z wyłączeniem dyscyplin: finanse, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo
 Warunki rekrutacji
 1. Zgodność profilu ukończonych studiów wyższych z celami kształcenia na studiach doktoranckich (do 3 pkt) – ukończenie studiów na    kierunku:    
  1. ekonomia  – 3 pkt,    
  2. z dziedziny nauk społecznych – 2 pkt,    
  3. innym niż wymienione w lit. a i b  – 1 pkt;    
 2. Wynik ukończenia studiów (ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich) – do 3 pkt:    
  1. bardzo dobry – 3 pkt;    
  2. dobry plus – 2 pkt;    
  3. dobry – 1 pkt; 
   Kandydat, którego ocena na dyplomie jest niższa niż dobra, nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie.
 3. Staż pracy zawodowej – do 3 pkt: 1 pkt za każdy rok pracy;
 4. Posiadanie publikacji i opracowań naukowych – do 6 pkt, w tym:
  1. raporty zakończonych projektów badawczych, książki lub rozdziały w książkach – do 6 pkt,
  2. artykuły w języku obcym – do 3 pkt,
  3. artykuły w polskich czasopismach naukowych – do 2 pkt;
 5. Znajomość języków obcych sprawdzona przez lektora w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 3 pkt;
 6. Prezentacja w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej problematyki przyszłej rozprawy doktorskiej – do 6 pkt, w tym:
  1. prezentacja koncepcji rozprawy doktorskiej – do 6 pkt,
  2. wskazanie rodzaju problemu ekonomicznego, którego dotyczy problematyka rozprawy – do 4 pkt,
  3. wskazanie jedynie sfery gospodarki objętej problematyką rozprawy – do 2 pkt;
 7. Sposób wyboru opiekuna naukowego – do 3 pkt, w tym:
  1. przedstawienie pisemnej pozytywnej opinii dotyczącej kandydata, sporządzonej przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego – 3 pkt;
  2. wybór opiekuna na podstawie wykazu tematycznego podanego przez potencjalnych opiekunów naukowych z Wydziału – 2 pkt,
  3. wskazanie jedynie osoby z Wydziału – 1 pkt;
 8. Ocena przedstawienia przez kandydata jego zainteresowań badawczych oraz motywacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – do 3 pkt, w tym:
  1. charakterystyka przygotowań do napisania rozprawy doktorskiej – 3 pkt,
  2. wykazanie zdolności do prowadzenia działalności badawczej – 2 pkt,
  3. uzasadnienie jedynie chęci dokształcenia ekonomicznego – 1 pkt;
 Dodatkowe informacjeInformacje na stronie internetowej Wydziału:

Wydział Ekonomiczny, http://ekonom.ug.edu.pl/web/studia/?lang=pl&ao=studia_doktoranckie
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UG, pok. 131    
ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot    
                    
Kontakt:    
Magdalena Kałduńska, Agata Niemierko  
tel.: +48 58 523 12 48    
e-mail: m.kaldunska@ug.edu.pl
              a.niemierko@ug.edu.pl

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii będą obowiązywać pod warunkiem osiągnięcia określonego limitu przyjęć.