Stypendia

Uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Gdańskim może ubiegać się o pomoc materialną ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w formie:

 

  1. stypendium socjalnego,
  2. zapomogi,
  3. stypendium Rektora,
  4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.


Ogólne zasady funkcjonowania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu   Gdańskiego określa

Zarządzenie nr 90/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku ze zm. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego:

 
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98304

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów wraz z kompletem dokumentów  można złożyć w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego (pokój 132) w terminie do dnia 17 października :


Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023

ŚWIADCZENIA SOCJALNE:

  1. Wzór wniosku o udzielenie stypendium socjalnego
  2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium dla osób niepełnosprawnych
  3. Wzór wniosku o udzielenie zapomogi

Do wniosku należy dołączyć niezbędne załączniki, właściwe do rodzaju stypendium, określone w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim.

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

  1. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  2. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich 
  3. Klauzula informacyjna – stypendium dla najlepszych doktorantówNAGRODA REKTORA

Termin składania wniosków: do 25 października

Miejsce składania wniosków dla doktorantów Wydziału Ekonomicznego:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Dziekanat - pokój 132
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie, w godzinach otwarcia
 

Regulamin przyznawania nagród Rektora doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
(Wniosek musi zawierać uzasadnienie przyznania nagrody, opinię opiekuna naukowego lub promotora oraz opinię Kierownika Studiów Doktoranckich)