Uchwała Nr 38/21/RDEif

Uchwała Nr 38/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego
i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Agaty Adamskiej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dra hab. Piotra Urbanka z Uniwersytetu Łódzkiego, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego pt. „Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) z użyciem środka komunikacji elektronicznej


 

Uprawnionych obecnych: 26
Głosów ważnych: 26
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 26
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego