Uchwała Nr 36/21/RDEif

Uchwała Nr 36/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
wszczętego na wniosek dr. Piotra DzikowskiegoNa podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 15 marca 2021 roku, wyraża zgodę na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego w dniu 26 lutego 2021 roku na wniosek dr. Piotra Dzikowskiego.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) z użyciem środka komunikacji elektronicznej


 

Uprawnionych obecnych: 23
Głosów ważnych: 23
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 20
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 1
Głosów wstrzymujących się: 2
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego