Uchwała Nr 58/20/RDEif

Uchwała Nr 58/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
wszczętego na wniosek dr Joanny Kuczewskiej


Na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 22 maja 2020 r., wyraża zgodę na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego w dniu 14 maja 2020 roku na wniosek dr Joanny Kuczewskiej.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875) z użyciem środka komunikacji elektronicznej.

Uprawnionych obecnych: 18
Głosów ważnych: 18
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 18
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego