Uchwała Nr 162/23/RDEif

Uchwała Nr 162/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie nadania mgr Stamatiki Marii Atsave stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 93/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
  2. § 35 ust. 1 pkt 3 i § 36 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim (zarządzenie nr 124/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconych tekstów Procedury nadania stopnia naukowego doktora oraz Procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim);
  3. art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (Zarządzenie nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów

uchwala, co następuje:

nadać Pani mgr Stamatiki Marii Atsave stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: "The impact of the 2008 financial crisis on Greek football clubs. Focus on revenues from tickets sale".Wynik głosowania:
uprawnionych: 27 osób; obecnych: 19 osób;
oddano głosów: 19
ZA - 17
PRZECIW - 1
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 1Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego