Uchwała Nr 151/22/RDEif

Uchwała Nr 151/22/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022 roku
w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową
nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Seroki

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. z późn. zm;
  2. § 32 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. z późn. zm. w zw. z § 31 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 86/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm. w zw. z § 15 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm. w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
  3. § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.;

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:

wyznaczyć dr. inż. Rafała Śpiewaka na promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Seroki.Wynik głosowania:
uprawnionych: 33 osoby; obecnych: 25 osób;
oddano głosów: 24
ZA - 24
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego