Uchwała Nr 108/22/RDEif

 Uchwała Nr 108/22/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 28 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia protokołu posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Na podstawie:

  1. § 22 oraz § 24 ust. 4  Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.);
  2. § 21 ust. 1 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;
  3. oraz – w zakresie trybu posiedzenia – na podstawie art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);

 

w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje protokół z posiedzenia Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w dniu 30 czerwca 2022 r.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 37 osób; obecnych: 26 osób;
oddano głosów: 26
ZA - 26
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0

 

 

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego